Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«απινίδωση» σημαίνει παροχή ηλεκτρικής εκκένωσης σε ασθενή με ειδικές συσκευές, που έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά καρδιακού ρυθμού συμβατού με αυτόματη κυκλοφορία·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας και/ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο·

«Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής» ή «ΑΕΑ» σημαίνει συσκευή που -

(α) χορηγεί ηλεκτρική εκκένωση όταν συνδεθεί στο θώρακα του ασθενούς, αφού έχει προγραμματισθεί κατάλληλα,

(β) στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής που αναγνωρίζει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς, αναγνωρίζει την κοιλιακή μαρμαρυγή και την κοιλιακή ταχυκαρδία, αποφασίζει πότε χρειάζεται απινίδωση και μπορεί να χορηγήσει ηλεκτρική εκκένωση είτε αυτόματα είτε μετά από εντολή από τον χειριστή,

(γ) μπορεί να δώσει γραπτές ή προφορικές οδηγίες για να καθοδηγήσει τη διαδικασία, και

(δ) καταγράφει σε εσωτερική μνήμη τις ενέργειές της κατά τη χρήση της·

«βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση» σημαίνει το συνδυασμό θωρακικών συμπιέσεων ή/και τεχνητής αναπνοής που προσφέρονται σε πρόσωπο που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή·

«δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές» έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμο·

«ηλεκτρική εκκένωση» ή «ηλεκτροσόκ» σημαίνει χορήγηση ηλεκτρικής εκκένωσης σε ασθενή με ειδικές συσκευές·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«καρδιακή ανακοπή» σημαίνει την ανεπαρκή ή πλήρως διακοπείσα λειτουργία της καρδιάς, που έχει ως αποτέλεσμα την παύση της αναπνοής και την μη ικανοποιητική παροχή αίματος, ώστε να διατηρηθεί ο ασθενής στη ζωή·

«κοιλιακή μαρμαρυγή» και «κοιλιακή ταχυκαρδία» σημαίνει καρδιακές αρρυθμίες που προκαλούν καρδιακή ανακοπή και, αν δεν αντιμετωπισθούν άμεσα με απινίδωση, οδηγούν στο θάνατο·

«Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης» ή «ΚΥ.Σ.ΑΝ» σημαίνει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που ιδρύθηκε με βασικό σκοπό τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και είναι εγγεγραμμένος από τις 16 Σεπτεμβρίου 2004 με αριθμό μητρώου 2713 δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου·

«Λειτουργός Αναζωογόνησης» σημαίνει λειτουργό που εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 8(1)·

«υπεύθυνος λειτουργίας χώρου» σημαίνει το διαχειριστή του χώρου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.