Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

13.-(1) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εν όλω ή εν μέρει σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.