Έκδοση Κανονισμών

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται να καθορισθεί ή είναι δεκτικό καθορισμού, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τα προσόντα και την κατάρτιση των προσώπων που δύνανται να χρησιμοποιούν ΑΕΑ·

(β) τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ΑΕΑ και ο συναφής συνοδευτικός εξοπλισμός τους·

(γ) τον τρόπο, τη συχνότητα ή το χρόνο άσκησης του ελέγχου και επιθεώρησης των ΑΕΑ.

(3) Η έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.