Ειδική διάταξη για αναστολή της υποχρέωσης εγκατάστασης ΑΕΑ

14. Η εφαρμογή των διατάεξων των παραγράφων (α) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 αναστέλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2010.