Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. [Διαγράφηκε]
Ερμηνεία

2. [Διαγράφηκε]
Παραχώρηση χορηγίας

3. [Διαγράφηκε]
Υπολογισμός χορηγίας

4. [Διαγράφηκε]
Έκταση χορηγίας

5. [Διαγράφηκε]
Δικαιούχο πρόσωπο

6. [Διαγράφηκε]
Έγγαμα πρόσωπα

7. [Διαγράφηκε]
Περιορισμοί στην παραχώρηση χορηγίας

8. [Διαγράφηκε]
Επιστροφή ή συμψηφισμός χορηγίας

9. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής πριν από την πάροδο δέκα ετών οφείλει, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που έχει παύσει να τη χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής, να επιστρέψει το ποσό της χορηγίας που αναλογεί στο ποσοστό της χρονικής περιόδου για την οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει την κατοικία για σκοπούς ιδιοκατοίκησης ή να το συμψηφίσει μετά από αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο ποσό χορηγίας, το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή σε περίπτωση μεταβίβασης της κατοικίας από το δικαιούχο σε οποιοδήποτε τέκνο του, ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν για υπήκοους του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αυτοί καθορίζονται στον περί Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο, οι οποίοι έχουν καταστεί ή/και καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας.

Διακανονισμός χορηγίας

10. [Διαγράφηκε]
Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

11. [Διαγράφηκε]
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
4 του Ν. 129(Ι)/2011Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011 αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2011.

Σημείωση
5 του Ν. 129(Ι)/2011Κατάργηση και Μεταβατικές διατάξεις

5. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011], ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμος, καταργείται, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού.

(2) Αιτήσεις και διαδικασίες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011] έχουν υποβληθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη με βάση τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο, συνεχίζουν και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, οι οποίες για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

(3) Αγοραπωλητήρια έγγραφα ή άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί για την πραγματοποίηση των συναλλαγών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Πίνακα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011], ρυθμίζονται από τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο, μέχρι της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αυτά αφορούν, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 129(Ι)/2011] που αφορούν το χρόνο συναλλαγής:

Νοείται ότι οι συναλλαγές αυτές επιβαρύνονται με κανονικό συντελεστή ΦΠΑ όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 του βασικού νόμου.