Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

11. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κέκτηται δε εξουσίας να επιλύει οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεών του ή να διασαφηνίζει οποιαδήποτε σημεία αυτού, τα οποία δυνατό να εμπεριέχουν ασάφειες.