Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

11. [Διαγράφηκε]