Υπολογισμός χορηγίας

4. Η κατ’ αποκοπήν χορηγία που παραχωρείται σε δικαιούχο υπολογίζεται-

(α) σε περίπτωση ανέγερσης ή αγοράς κατοικίας που δεν υπερβαίνει τα 130 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 5, πολλαπλασιάζοντας τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας με τα ποσά που εμφαίνονται στο Παράρτημα, ανάλογα με τις κατηγορίες, όπως αυτές περιγράφονται στο εν λόγω Παράρτημα·

(β) σε περίπτωση ανέγερσης ή αγοράς κατοικίας που υπερβαίνει τα 130 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 5, πολλαπλασιάζοντας τα 130 τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας με τα ποσά που εμφαίνονται στο Παράρτημα, ανάλογα με τις κατηγορίες, όπως αυτές περιγράφονται στο εν λόγω Παράρτημα:

Νοείται ότι όταν δικαιούχος έχει πολύτεκνη οικογένεια, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας επαυξάνονται τόσο στην περίπτωση ανέγερσης, όσο και στην περίπτωση αγοράς κατοικίας για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των τριών τέκνων κατά 15 τετραγωνικά μέτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι το ύψος της παραχωρούμενης κατ’ αποκοπήν χορηγίας, υπολογιζόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου σταθμικού όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με το μέσο σταθμικό όρο του δείκτη αυτού κατά τον αμέσως προηγούμενο χρόνο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι δικαιούχος έχει δικαίωμα σε επηυξημένη χορηγία κατά το ποσοστό της αναπροσαρμογής αυτής, σύμφωνα με την πιο πάνω επιφύλαξη, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου κατά το οποίο υπέβαλε την αίτησή του εντός του συγκεκριμένου έτους.