Έκταση χορηγίας

5.(1) Η χορηγία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παραχωρείται μόνο για κατοικία, της οποίας το συνολικό εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 250 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομής που υποβλήθηκαν στην «αρμόδια αρχή» για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας ή όπου αυτή δεν απαιτείται δυνάμει γενικού ή ειδικού διατάγματος βάσει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για εξασφάλιση άδειας οικοδομής:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας, σύμφωνα με την πολεοδομική άδεια που εκδόθηκε ή όπου αυτή δεν απαιτείται, δυνάμει γενικού ή ειδικού διατάγματος βάσει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου με βάση την άδεια οικοδομής που τελικά εξασφαλίστηκε, υπερβαίνει τα 250 τετραγωνικά μέτρα, το ποσό της χορηγίας που έχει καταβληθεί καθίσταται επιστρεπτέο αμέσως:

(2) Η χορηγία παραχωρείται κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 4, με την παρουσίαση των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), τα οποία αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος πρόσωπο χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής.

(3) Τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (β) δύναται να είναι -

(i) αντίγραφο λογαριασμού τηλεφώνου,

(ii) αντίγραφο λογαριασμού υδατοπρομήθειας,

(iii) αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρισμού,

(iv) αντίγραφο λογαριασμού δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,

(v) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής

(vi) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία να είναι ενισχυτικά του αιτήματος και τα οποία κρίνονται αναγκαία κατά την εξέταση του αιτήματος για παροχή της χορηγίας.

(4) Δικαιούχος, ο οποίος υποβάλλει αίτηση για παραχώρηση χορηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη Δημοκρατία, την οποία χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής και, στην οποία επισυνάπτει -

(i) συμβόλαιο αγοραπωλησίας, στην περίπτωση αγοράς κατοικίας·

(ii) αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ανέγερση, στην περίπτωση ανέγερσης κατοικίας·

(iii) ακριβές αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην «αρμόδια αρχή» για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας δεόντως θεωρημένης ως παραληφθείσα από την «αρμόδια αρχή» ή όπου αυτή δεν απαιτείται, αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε στην «αρμόδια αρχή» για εξασφάλιση άδειας οικοδομής δεόντως θεωρημένης ως παραληφθείσας από την «αρμόδια αρχή»· και

(iv) υπεύθυνη δήλωση του εργολήπτη ότι κατέχει ετήσια άδεια της τάξης και της κατηγορίας του οικοδομικού ή τεχνικού έργου σύμφωνα με τους περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμους του 2001 έως 2004, όπως εκάστοτε ισχύουν.