Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ, αναδρομικά, από την 1η Μαΐου 2004.