Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«δικαιούχο πρόσωπο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 6, που στο εξής θα αναφέρεται ως «δικαιούχος»·

«ειδική χορηγία» σημαίνει τη χορηγία που παρέχεται με βάση το άρθρο 3, που στο εξής θα αναφέρεται ως «χορηγία»·

«ιδιοκατοίκηση» σημαίνει την κατοίκηση σε ιδιόκτητη κατοικία·

«κατοικία» σημαίνει ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο, στεγασμένο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής·

«πρώτη εγκατάσταση» σημαίνει την πρώτη χρησιμοποίηση του κτιρίου ύστερα από την ανέγερσή του, περιλαμβανομένης της ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, μίσθωσης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης·

«πρώτη χρησιμοποίηση» σημαίνει τη χρήση ή εκμετάλλευση του κτιρίου ύστερα από την ανέγερσή του, η οποία γίνεται συστηματικά·

«πολύτεκνη οικογένεια» σημαίνει οικογένεια που έχει τέσσερα τουλάχιστο τέκνα·

«συνολικό εμβαδόν» σημαίνει το άθροισμα των εμβαδών των καλυμμένων χώρων της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων μηχανοστασίων, αποθηκευτικών χώρων και καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων της κατοικίας, καθώς και των καλυμμένων βεραντών, εξαιρουμένων:

(α) μέχρι 5 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν μηχανοστασίων,

(β) μέχρι 7 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων,

(γ) μέχρι 36 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν καλυμμένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και

(δ) μέχρι 40 τετραγωνικών μέτρων, εμβαδόν καλυμμένων βεράντων.

«τέκνα» σημαίνει τα άγαμα-

(α) νόμιμα τέκνα·

(β) αναγνωρισμένα εκτός γάμου τέκνα, νόμιμα υιοθετημένα τέκνα και άγαμους προγονούς· και

(γ) τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους, τα οποία διαμένουν μαζί με το δικαιούχο.