Διακανονισμός χορηγίας

10. Δικαιούχος, ο οποίος επέστρεψε ή υποχρεούται να επιστρέψει στο κράτος το σύνολο της χορηγίας ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, που αποκτά ή ανεγείρει άλλη κατοικία, δύναται να υποβάλει αίτηση για να του παραχωρηθεί νέα χορηγία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, επηυξημένης αναλογικά όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παρουσιάζοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι το ποσό της επιστροφής, μετά από αίτηση του δικαιούχου, συμψηφίζεται με το ποσό της νέας χορηγίας.