Δικαιούχο πρόσωπο

6. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δικαιούχος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο-

(α) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία που συμπληρώνει την αίτηση για παραχώρηση της χορηγίας·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία·

(γ) δεν έχει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη Δημοκρατία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.