Περιορισμοί στην παραχώρηση χορηγίας

8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, πρόσωπο που άσκησε το δικαίωμα για παραχώρηση χορηγίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δε δύναται να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση νέας χορηγίας για σκοπούς απόκτησης άλλης κατοικίας πριν από την πάροδο δέκα ετών.