Παραχώρηση χορηγίας

3.-(1) Χορηγία παραχωρείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για -

(α) την αγορά κτιρίου ή τμήματός του, περιλαμβανομένου του οικοπέδου που αγοράζεται μαζί μ’ αυτό ή η εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επ’ αυτού, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής·

(β) τη μεταβίβαση της κατοχής κτιρίου ή τμήματός του, περιλαμβανομένου του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί μ’ αυτό ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επ’ αυτού, δυνάμει σύμβασης πώλησής του ή δυνάμει συμφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα μεταβιβαστεί και το κτίριο μαζί με το οικόπεδο που μεταβιβάζεται μαζί με αυτό σε κάποιο χρόνο στο μέλλον ή δυνάμει της μίσθωσής του με δικαίωμα εξαγοράς, εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό και που χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής·

(γ) την ανέγερση κτιρίου ή τμήματός του σε οικοδομήσιμη γη, ειδικά σχεδιασμένου για να χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής, εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτό:

Νοείται ότι για τα κτίρια αυτά, πρέπει να έχει κατατεθεί δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας μετά την 1η Μαΐου 2004 στην «αρμόδια αρχή» και στην περίπτωση κτιρίων, για τα οποία δεν απαιτείται η κατάθεση πολεοδομικής άδειας δυνάμει γενικού ή ειδικού διατάγματος βάσει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου να έχει κατατεθεί στην «αρμόδια αρχή» δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μετά την 1η Μαΐου, 2004.

(2) Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου ή τμήματός του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), η χορηγία παραχωρείται και για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Για ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητική γη από πρόσφυγα, στον οποίο παραχωρήθηκε άδεια χρήσης κυβερνητικής γης, και στην οποία έχει ανεγείρει κατοικία με δικά του έξοδα·

(β) για ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητικό οικόπεδο που παραχωρείται με ενοικιαγοραπωλητήριο έγγραφο με ευνοϊκούς όρους σε άπορη οικογένεια·

(γ) για ανέγερση κατοικίας σε οικοδομήσιμη γη που ανήκει σε συγγενικό εκείνου που την ανεγείρει, μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας:

Νοείται ότι, οι όροι "άδεια χρήσης" και "ενοικιαγοραπωλητήριο έγγραφο" που περιέχονται στις παραγράφους (α) και (β), ερμηνεύονται ανάλογα με την άδεια που παραχωρείται.