Έγγαμα πρόσωπα

7. Έγγαμο πρόσωπο, δύναται να υποβάλει αίτηση για την παροχή χορηγίας για απόκτηση μίας μόνο κατοικίας:

Νοείται ότι όταν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από έγγαμο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 5(4), πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία του/της οποιαδήποτε άλλη κατοικία, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 6.