ΜΕΡΟΣ II ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Κατηγορίες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

3.—(1)  Για τους σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο και έκδοσης των δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτούμενων αδειών, καθώς και για τους σκοπούς τήρησης των διάφορων απαιτήσεων και προδιαγραφών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διακρίνονται σε –

(α) Κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00, στις οποίες οι ασθενείς δεν επιτρέπεται να διανυκτερεύουν και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστο δύο κλίνες ανά εκάστη στεγαζόμενη ιατρική ειδικότητα.

(β)  Κλινικές, οι οποίες στεγάζουν μέχρι δύο ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ιατρική ειδικότητα.

(γ) Πολυκλινικές, οι οποίες στεγάζουν από τρεις μέχρι πέντε ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ειδικότητα.

(δ) Ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία στεγάζουν πέραν των πέντε ιατρικών ειδικοτήτων και διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τριάντα κλίνες.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος ιατρός κλινικής ημερήσιας νοσηλείας θεωρήσει αναγκαία, λόγω επιπλοκής, την περαιτέρω κράτηση και διανυκτέρευση οποιουδήποτε ασθενούς του, οφείλει να μεταφέρει τον ασθενή σε άλλο νοσηλευτήριο όπου επιτρέπεται η διανυκτέρευση.

Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου χωρίς άδεια

4.—(1) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένα πρόσωπο δεν ιδρύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιωτικό νοσηλευτήριο οποιασδήποτε κατηγορίας, εκτός αν για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια ίδρυσης δυνάμει του άρθρου 6.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της οικοδομικής ή πολεοδομικής άδειας για το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, χωρίς αυτή να δεσμεύει την προς τούτο αρμόδια αρχή στην άσκηση του ελέγχου της αρμοδιότητάς της.

(3) Χωρίς επηρεασμό των κτιριολογικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς για την έκδοση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, η εκάστοτε σε ισχύ περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας νομοθεσία έχει πλήρη ισχύ στις οικοδομές των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 και 30, κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό νοσηλευτήριο οποιασδήποτε κατηγορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός αν το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο έχει ιδρυθεί κατόπιν άδειας ίδρυσης δυνάμει του άρθρου 6 και σε σχέση με το νοσηλευτήριο αυτό έχει προηγουμένως εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 7.

Απαιτήσεις και προδιαγραφές ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

5.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 29 και 30, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο το οποίο ιδρύεται ή λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει αδιάλειπτα να πληρεί και/ή ικανοποιεί τις γενικές ή ειδικές, ανάλογα με την κατηγορία, τις ειδικότητες και τις νοσηλευτικές μονάδες που στεγάζει, χωροταξικές, κτιριολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές που καθορίζονται στα διάφορα Μέρη του Πρώτου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Οκτωβρίου 2011:

Νοείται περαιτέρω ότι-

(α) από την 1η Οκτωβρίου 2010 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010-

(i) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα μέχρι και δέκα (10) κλίνες περιλαμβάνεται στο νοσηλευτικό   προσωπικό   τουλάχιστον   ένας  (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής πλήρους απασχόλησης και στα ωράρια εργασίας που δεν εργάζεται εγγεγραμμένος νοσηλευτής, εργάζεται βοηθός εξ επαγγέλματος ή βοηθητικό προσωπικό που είναι καταχωρημένοι στον οικείο κατάλογο που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και ένας εγγεγραμμένος νοσηλευτής βρίσκεται σε εφημερία·

(ii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι και είκοσι (20) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, ήτοι ένας (1)  εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(iii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα πέραν των είκοσι (20) κλινών περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, ήτοι δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(β) από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2011-

(i) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα  μέχρι και δέκα (10) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης      και      τουλάχιστον     ένας     (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, με εξαίρεση τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(ii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι και είκοσι (20) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τέσσερις (4) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(iii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα  από είκοσι μία (21) μέχρι και τριάντα πέντε (35) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον οκτώ (8) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(iv) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα   πέραν των τριάντα πέντε (35) κλινών περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(γ) από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2011-

(i) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα  μέχρι και δέκα (10) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τέσσερις (4) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας, με εξαίρεση τις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται  σε  κάθε  ωράριο  εργασίας·

(ii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα από έντεκα (11) μέχρι και είκοσι (20) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον ένας (1) εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(iii) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα  από είκοσι μία (21) μέχρι και τριάντα πέντε (35) κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον δέκα (10) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον δύο (2) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας·

(iv) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα   πέραν των τριάντα πέντε  (35) κλινών περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό  τρεις (3) εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), στις πολυκλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει επιπρόσθετα να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν και λειτουργούν ικανοποιητικά—

(α) Ειδικές είσοδοι και έξοδοι για τα ακόλουθα τμήματα και βοηθητικές υπηρεσίες, εφόσον διατίθενται:

(i) εξωτερικά ιατρεία,

(ii) επείγοντα περιστατικά,

(iii) τροφοδοσία,

(iv) μεταφορά νεκρών,

(ν) χώρος απορριμμάτων,

(β) επαρκής σήμανση των χώρων που έχουν σχέση με ασθενείς ή επισκέπτες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στα διάφορα τμήματα του νοσηλευτηρίου.

(3) Άλλες γενικές ή ειδικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές, συμπληρωματικές ή βοηθητικές στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου, μπορεί να καθοριστούν με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28.

Παροχή κινήτρων

5Α.-(1) Ο Υπουργός εκπονεί προγράμματα για παροχή κινήτρων με σκοπό την προώθηση ίδρυσης, αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης και γενικά ανάπτυξης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

(2) Ο σκοπός, ο τρόπος παροχής των κινήτρων και άλλα συναφή θέματα καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου

6.—(1) Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται από τον Έφορο, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, κατόπιν αίτησης προς αυτόν, η οποία συμπληρώνεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος I του Δεύτερου Παραρτήματος και περιέχει ή συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) Αρχιτεκτονικά σχέδια και μελέτες για το προς ίδρυση ιδιωτικό νοσηλευτήριο·

(β) αναφορά των τμημάτων ή ειδικοτήτων που θα αναπτύξει το νοσηλευτήριο και κατανομή των κλινών ανά τμήμα ή ειδικότητα·

(γ) μελέτη και περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

(δ) συνοπτικό οργανόγραμμα·

(ε) το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης.

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης ο Έφορος δύναται, επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1), να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία για ολοκλήρωση της μελέτης της συγκεκριμένης αίτησης.

(3) Ο Έφορος—

(α) Εξετάζει με κάθε δυνατή ταχύτητα την υποβληθείσα αίτηση και δεν εκδίδει την αιτούμενη άδεια, εκτός αν ικανοποιηθεί πλήρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τάσσει προς τούτο ο παρών Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί, και

(β) δύναται, πριν από την έκδοση της άδειας, να απαιτήσει και /ή επιβάλει τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια και μελέτες για το υπό ίδρυση νοσηλευτήριο.

(4) Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος II του Δεύτερου Παραρτήματος έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους και ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της ή, σε περίπτωση ιεραρχικής προσφυγής εναντίον αυτής, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

(5) Η άδεια ίδρυσης δύναται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, να ανανεωθεί για περαιτέρω μονοετείς περιόδους έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους.

(6) Μετά τη λήξη της ισχύος της δυνάμει του παρόντος άρθρου άδειας ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου απαγορεύεται στην αρμόδια πολεοδομική αρχή η χορήγηση οποιασδήποτε οικοδομικής ή πολεοδομικής άδειας για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, εκτός αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλει την αίτησή του για πολεοδομική άδεια πριν από τη λήξη της πιο πάνω περιόδου ισχύος της άδειας ίδρυσης.

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου

7.—(1) Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται από τον Έφορο, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, κατόπιν αίτησης προς αυτόν, η οποία συμπληρώνεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος III του Δεύτερου Παραρτήματος και περιέχει ή συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) Τη σχετική άδεια ίδρυσης του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου (ισχύει μόνο για τα μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ιδρυόμενα νοσηλευτήρια)·

(β) έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 13∙

(γ) μελέτη και περιγραφή υπάρχοντος ή προβλεπόμενου εξοπλισμού·

(δ) κατάλογο του ιατρικού προσωπικού το οποίο απασχολείται ή πρόκειται να απασχολείται στο νοσηλευτήριο·

(ε) περιγραφή των δυνατοτήτων του νοσηλευτηρίου για παροχή περίθαλψης·

(στ) κατάλογο της προβλεπόμενης στελέχωσης σε παραϊατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό·

(ζ) το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης·

(η) έγκυρη άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όπου αυτή απαιτείται, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 13.

(θ)  έγκυρη βεβαίωση από το Διευθυντή του  Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 13.

(2) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, καμιά αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου δε γίνεται δεκτή για εξέταση από τον Έφορο, εκτός αν αυτή περιέχει υπογραμμένη δήλωση από έναν τουλάχιστον ιατρό ότι αναλαμβάνει να εκπληρεί τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα υπεύθυνου ιατρού για το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

(3) Κατά την εξέταση της αίτησης ο Έφορος δύναται, επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1), να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία για ολοκλήρωση της μελέτης της συγκεκριμένης αίτησης.

(4) Σε περίπτωση όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την αξιολόγηση μιας αίτησης, ο Έφορος δύναται να ζητήσει την προσκόμιση έκθεσης από εμπειρογνώμονες.

(5) Μετά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, ο Έφορος εξετάζει με κάθε δυνατή ταχύτητα την υποβληθείσα αίτηση και δεν εκδίδει την αιτούμενη άδεια λειτουργίας, εκτός αν ικανοποιηθεί πλήρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τάσσει προς τούτο ο παρών Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί.

(6) Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος IV του Δεύτερου Παραρτήματος έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους και καθορίζει, μεταξύ άλλων, το όνομα, την κατηγορία, τη δυναμικότητα και τις ειδικότητες τις οποίες δικαιούται να στεγάζει το ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

(7) Ο υπεύθυνος ιατρός αδειούχου νοσηλευτηρίου μεριμνά ώστε η σχετική άδεια λειτουργίας αυτού να είναι συνεχώς αναρτημένη σε περίοπτο μέρος του νοσηλευτηρίου.

Διάρκεια ισχύος άδειας και ανανέωση

8. Η άδεια λειτουργίας νοσηλευτηρίου ισχύει για περίοδο δύο ετών από την ημέρα έκδοσής της και μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω διετείς περιόδους έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους, εκτός αν η ισχύς της άδειας έχει προηγουμένως ακυρωθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται.

Όνομα νοσηλευτηρίου

9.—(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να έχει δικό του όνομα, το οποίο θα είναι το αναγνωρισμένο από την άδεια λειτουργίας του.

(β) Ο Έφορος δύναται, κατά την εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, να μην αποδεχθεί οποιοδήποτε όνομα το οποίο κατά την κρίση του είναι ανάρμοστο ή άσχετο προς την κατηγορία, δυναμικότητα ή εξειδίκευσή του ή το οποίο είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει σύγχυση με οποιοδήποτε άλλο, ιδιωτικό ή δημόσιο, εν λειτουργία νοσηλευτήριο.

(2)(α) Το δικαίωμα κυριότητας επί του ονόματος και της χρήσης αυτού στην Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει στον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης του νοσηλευτηρίου, είναι αδιαίρετο και δύναται να μεταβιβάζεται μόνο με την ταυτόχρονη μεταβίβαση της επιχείρησης του νοσηλευτηρίου.

(β) Σε περίπτωση διακοπής ή αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης του νοσηλευτηρίου, ο κύριος του ονόματος διατηρεί το δικαίωμά του επί του ονόματος για μία τριετία, μέσα στην οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα αυτό και πάλι για το αυτό νοσηλευτήριο ή, κατόπιν έγκρισης του Εφόρου, για άλλο νοσηλευτήριο παρόμοιας κατηγορίας, δυναμικότητας και εξειδίκευσης.

(3) Το όνομα του νοσηλευτηρίου, όπως αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του, πρέπει—

(α) Να προβάλλεται στο εξωτερικό μέρος και σε περίοπτη θέση του νοσηλευτηρίου, και

(β) να αναγράφεται σε μια τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι το όνομα του νοσηλευτηρίου μπορεί να αναγράφεται και σε άλλη γλώσσα.

Διεύθυνση, έλεγχος και εποπτεία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου

10.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο οφείλει να τελεί υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία ενός τουλάχιστον υπεύθυνου ιατρού, ο οποίος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος έναντι κάθε αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

(2) Υπεύθυνος ιατρός ή υπεύθυνοι ιατροί μπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης του νοσηλευτηρίου.

(3) Αν ιδιωτικό νοσηλευτήριο τελεί υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία περισσοτέρων του ενός υπεύθυνων ιατρών, η δυνάμει του εδαφίου (1) ευθύνη αυτών έναντι του νόμου είναι κοινή και αδιαίρετη για ολόκληρο το νοσηλευτήριο.

Μητρώο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

11.—(1) Ο Έφορος τηρεί Μητρώο κατά τον τρόπο και τύπο που αυτός αποφασίζει, στο οποίο εγγράφει κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο σε σχέση με το οποίο έχει εξασφαλιστεί άδεια ίδρυσης και/ή άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η σχετική εγγραφή στο Μητρώο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το όνομα του υπεύθυνου ιατρού, τον αριθμό της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και /ή άδειας λειτουργίας, τη διεύθυνση, την κατηγορία και τις ειδικότητες που στεγάζει το εγγεγραμμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, τον αριθμό των διατιθέμενων κλινών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία ο Έφορος θεωρεί χρήσιμο να τηρούνται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και εποπτείας.

(3) Ο υπεύθυνος ιατρός κάθε αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρεις μήνες, να κοινοποιεί προς τον Έφορο κάθε αλλαγή ή μεταβολή σχετική με τις ειδικότητες, τη δυναμικότητα ή την ιδιοκτησία του νοσηλευτηρίου.

(4) Ο Έφορος έχει καθήκον να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το τηρούμενο από αυτόν Μητρώο, ώστε να αντανακλώνται ανά πάσα στιγμή όλες οι πρόσφατες αλλαγές ή τροποποιήσεις των καταχωρημένων στοιχείων, καθώς και οι τυχόν ακυρώσεις, ανακλήσεις ή αναστολές των αδειών λειτουργίας και οι τυχόν μεταβιβάσεις των επιχειρήσεων των νοσηλευτηρίων.

Ιεραρχική Προσφυγή

12.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και το οποίο αμφισβητεί τη νομιμότητα ή άλλως την ορθότητα απόφασης του Εφόρου σχετικά με την έκδοση άδειας δυνάμει του άρθρου 6 ή 7 δύναται, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία της προς αυτόν κοινοποίησης της απόφασης, να προσβάλει την απόφαση αυτή με ιεραρχική προσφυγή, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι αυτής, προς τον Υπουργό:

Νοείται ότι, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού ή, σε περίπτωση μη προσφυγής σ' αυτόν, μέχρι να παρέλθει η προβλεπόμενη στο εδάφιο αυτό προθεσμία για καταχώριση ιεραρχικής προσφυγής, η απόφαση του Εφόρου δεν καθίσταται εκτελεστή.

(2) Δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής προς τον Υπουργό κατά αποφάσεων του Εφόρου, η οποία ασκείται και αποφασίζεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρέχεται και στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, προς τον οποίο ο Έφορος οφείλει να κοινοποιεί κάθε απόφασή του για χορήγηση ή άρνηση χορήγησης άδειας δυνάμει των άρθρων 6 ή και 7.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την υποβαλλόμενη σε αυτόν προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει για την προσφυγή και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή, να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Υπουργό.

(4) Ο Υπουργός δύναται—

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας·

(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο, με εντολή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.

(5) Ο Υπουργός κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (4) δύναται να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης του Εφόρου.

(6) Πρόσωπο το οποίο, αφού άσκησε ιεραρχική προσφυγή, δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων νοσηλευτηρίων.

13.—(1) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο που λειτουργεί στη Δημοκρατία έχει υποχρέωση συνεχούς και πιστής συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και προς τις εκάστοτε εγκυκλίους του Εφόρου σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

(2) Τηρουμένων των γενικών ή ειδικών απαιτήσεων ή προδιαγραφών που καθορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο οφείλει να απασχολεί και να διαθέτει πάντοτε το ανάλογο σε αριθμό προσοντούχο παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «προσοντούχο», σε σχέση με προσωπικό, σημαίνει προσωπικό που κατέχει τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία προσόντα, άδειες ή εγγραφές για την άσκηση του επαγγέλματος του.

(3) Η διεύθυνση κάθε αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου έχει υποχρέωση έναντι των εισαγόμενων στο νοσηλευτήριο ασθενών να βεβαιώνεται ότι αυτοί λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή, υπό τις κρατούσες επιστημονικές ιατρικές γνώσεις και αντιλήψεις, περίθαλψη και περιποίηση για σκοπούς θεραπείας ή αντιμετώπισης της ασθένειας ή του ιατρικού προβλήματος για το οποίο έχουν εισαχθεί.

(4) Σε κάθε απολυόμενο ασθενή αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου πρέπει να χορηγείται κατά την απόλυσή του εξιτήριο συμπληρωμένο και υπογραμμένο κατάλληλα από το θεράποντα ιατρό, κατά τον τύπο ο οποίος εκτίθεται στο Τρίτο Παράρτημα.

(5) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και ανανεώνεται για περαιτέρω διετείς περιόδους, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του εν λόγω πιστοποιητικού.

(6) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν μηχανήματα με ιονίζουσα ακτινοβολία και πραγματοποιείται φύλαξη και χρήση ραδιενεργών πηγών, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου ανανεώνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω άδειας.

(7) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη βεβαίωση από το Διευθυντή του  Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή και λειτουργία επικαιροποιημένου και κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι η βεβαίωση που εκδίδεται  δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να εξασφαλίζει νέα βεβαίωση δυνάμει του παρόντος εδαφίου, το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της προγενέστερης βεβαίωσης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεριμνά ώστε η εν λόγω αίτησή του να υποβάλλεται τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποχρέωσης εξασφάλισης της νέας βεβαίωσης, που προβλέπεται στην προηγούμενη επιφύλαξη.