Άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου

6.—(1) Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται από τον Έφορο, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, κατόπιν αίτησης προς αυτόν, η οποία συμπληρώνεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος I του Δεύτερου Παραρτήματος και περιέχει ή συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) Αρχιτεκτονικά σχέδια και μελέτες για το προς ίδρυση ιδιωτικό νοσηλευτήριο·

(β) αναφορά των τμημάτων ή ειδικοτήτων που θα αναπτύξει το νοσηλευτήριο και κατανομή των κλινών ανά τμήμα ή ειδικότητα·

(γ) μελέτη και περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

(δ) συνοπτικό οργανόγραμμα·

(ε) το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης.

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης ο Έφορος δύναται, επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1), να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία για ολοκλήρωση της μελέτης της συγκεκριμένης αίτησης.

(3) Ο Έφορος—

(α) Εξετάζει με κάθε δυνατή ταχύτητα την υποβληθείσα αίτηση και δεν εκδίδει την αιτούμενη άδεια, εκτός αν ικανοποιηθεί πλήρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τάσσει προς τούτο ο παρών Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί, και

(β) δύναται, πριν από την έκδοση της άδειας, να απαιτήσει και /ή επιβάλει τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά ή άλλα σχέδια και μελέτες για το υπό ίδρυση νοσηλευτήριο.

(4) Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος II του Δεύτερου Παραρτήματος έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους και ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της ή, σε περίπτωση ιεραρχικής προσφυγής εναντίον αυτής, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής.

(5) Η άδεια ίδρυσης δύναται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, να ανανεωθεί για περαιτέρω μονοετείς περιόδους έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους.

(6) Μετά τη λήξη της ισχύος της δυνάμει του παρόντος άρθρου άδειας ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου απαγορεύεται στην αρμόδια πολεοδομική αρχή η χορήγηση οποιασδήποτε οικοδομικής ή πολεοδομικής άδειας για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, εκτός αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υποβάλει την αίτησή του για πολεοδομική άδεια πριν από τη λήξη της πιο πάνω περιόδου ισχύος της άδειας ίδρυσης.