Παροχή κινήτρων

5Α.-(1) Ο Υπουργός εκπονεί προγράμματα για παροχή κινήτρων με σκοπό την προώθηση ίδρυσης, αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης και γενικά ανάπτυξης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

(2) Ο σκοπός, ο τρόπος παροχής των κινήτρων και άλλα συναφή θέματα καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.