Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου

7.—(1) Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται από τον Έφορο, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, κατόπιν αίτησης προς αυτόν, η οποία συμπληρώνεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος III του Δεύτερου Παραρτήματος και περιέχει ή συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) Τη σχετική άδεια ίδρυσης του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου (ισχύει μόνο για τα μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ιδρυόμενα νοσηλευτήρια)·

(β) έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 13∙

(γ) μελέτη και περιγραφή υπάρχοντος ή προβλεπόμενου εξοπλισμού·

(δ) κατάλογο του ιατρικού προσωπικού το οποίο απασχολείται ή πρόκειται να απασχολείται στο νοσηλευτήριο·

(ε) περιγραφή των δυνατοτήτων του νοσηλευτηρίου για παροχή περίθαλψης·

(στ) κατάλογο της προβλεπόμενης στελέχωσης σε παραϊατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό·

(ζ) το καθορισμένο τέλος εξέτασης της αίτησης·

(η) έγκυρη άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όπου αυτή απαιτείται, δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 13.

(θ)  έγκυρη βεβαίωση από το Διευθυντή του  Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή και λειτουργία κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 13.

(2) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, καμιά αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου δε γίνεται δεκτή για εξέταση από τον Έφορο, εκτός αν αυτή περιέχει υπογραμμένη δήλωση από έναν τουλάχιστον ιατρό ότι αναλαμβάνει να εκπληρεί τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα υπεύθυνου ιατρού για το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

(3) Κατά την εξέταση της αίτησης ο Έφορος δύναται, επιπρόσθετα προς τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1), να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας που κρίνει αναγκαία για ολοκλήρωση της μελέτης της συγκεκριμένης αίτησης.

(4) Σε περίπτωση όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την αξιολόγηση μιας αίτησης, ο Έφορος δύναται να ζητήσει την προσκόμιση έκθεσης από εμπειρογνώμονες.

(5) Μετά την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων ή πληροφοριών, ο Έφορος εξετάζει με κάθε δυνατή ταχύτητα την υποβληθείσα αίτηση και δεν εκδίδει την αιτούμενη άδεια λειτουργίας, εκτός αν ικανοποιηθεί πλήρως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τάσσει προς τούτο ο παρών Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί.

(6) Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου εκδίδεται στον Τύπο που εκτίθεται στο Μέρος IV του Δεύτερου Παραρτήματος έναντι καταβολής του καθορισμένου τέλους και καθορίζει, μεταξύ άλλων, το όνομα, την κατηγορία, τη δυναμικότητα και τις ειδικότητες τις οποίες δικαιούται να στεγάζει το ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

(7) Ο υπεύθυνος ιατρός αδειούχου νοσηλευτηρίου μεριμνά ώστε η σχετική άδεια λειτουργίας αυτού να είναι συνεχώς αναρτημένη σε περίοπτο μέρος του νοσηλευτηρίου.