Διεύθυνση, έλεγχος και εποπτεία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου

10.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο οφείλει να τελεί υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία ενός τουλάχιστον υπεύθυνου ιατρού, ο οποίος είναι ο κατά νόμον υπεύθυνος έναντι κάθε αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία του νοσηλευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

(2) Υπεύθυνος ιατρός ή υπεύθυνοι ιατροί μπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης του νοσηλευτηρίου.

(3) Αν ιδιωτικό νοσηλευτήριο τελεί υπό τη διεύθυνση, έλεγχο και εποπτεία περισσοτέρων του ενός υπεύθυνων ιατρών, η δυνάμει του εδαφίου (1) ευθύνη αυτών έναντι του νόμου είναι κοινή και αδιαίρετη για ολόκληρο το νοσηλευτήριο.