Μητρώο ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

11.—(1) Ο Έφορος τηρεί Μητρώο κατά τον τρόπο και τύπο που αυτός αποφασίζει, στο οποίο εγγράφει κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο σε σχέση με το οποίο έχει εξασφαλιστεί άδεια ίδρυσης και/ή άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Η σχετική εγγραφή στο Μητρώο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το όνομα του υπεύθυνου ιατρού, τον αριθμό της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και /ή άδειας λειτουργίας, τη διεύθυνση, την κατηγορία και τις ειδικότητες που στεγάζει το εγγεγραμμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, τον αριθμό των διατιθέμενων κλινών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία ο Έφορος θεωρεί χρήσιμο να τηρούνται στο Μητρώο για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και εποπτείας.

(3) Ο υπεύθυνος ιατρός κάθε αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τρεις μήνες, να κοινοποιεί προς τον Έφορο κάθε αλλαγή ή μεταβολή σχετική με τις ειδικότητες, τη δυναμικότητα ή την ιδιοκτησία του νοσηλευτηρίου.

(4) Ο Έφορος έχει καθήκον να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το τηρούμενο από αυτόν Μητρώο, ώστε να αντανακλώνται ανά πάσα στιγμή όλες οι πρόσφατες αλλαγές ή τροποποιήσεις των καταχωρημένων στοιχείων, καθώς και οι τυχόν ακυρώσεις, ανακλήσεις ή αναστολές των αδειών λειτουργίας και οι τυχόν μεταβιβάσεις των επιχειρήσεων των νοσηλευτηρίων.