Ιεραρχική Προσφυγή

12.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και το οποίο αμφισβητεί τη νομιμότητα ή άλλως την ορθότητα απόφασης του Εφόρου σχετικά με την έκδοση άδειας δυνάμει του άρθρου 6 ή 7 δύναται, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία της προς αυτόν κοινοποίησης της απόφασης, να προσβάλει την απόφαση αυτή με ιεραρχική προσφυγή, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι αυτής, προς τον Υπουργό:

Νοείται ότι, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού ή, σε περίπτωση μη προσφυγής σ' αυτόν, μέχρι να παρέλθει η προβλεπόμενη στο εδάφιο αυτό προθεσμία για καταχώριση ιεραρχικής προσφυγής, η απόφαση του Εφόρου δεν καθίσταται εκτελεστή.

(2) Δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής προς τον Υπουργό κατά αποφάσεων του Εφόρου, η οποία ασκείται και αποφασίζεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρέχεται και στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, προς τον οποίο ο Έφορος οφείλει να κοινοποιεί κάθε απόφασή του για χορήγηση ή άρνηση χορήγησης άδειας δυνάμει των άρθρων 6 ή και 7.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την υποβαλλόμενη σε αυτόν προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει για την προσφυγή και κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή, να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Υπουργό.

(4) Ο Υπουργός δύναται—

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί στην έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας·

(ε) να παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο, με εντολή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια.

(5) Ο Υπουργός κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (4) δύναται να λάβει υπόψη και γεγονότα μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης του Εφόρου.

(6) Πρόσωπο το οποίο, αφού άσκησε ιεραρχική προσφυγή, δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Υπουργού δύναται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.