Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων νοσηλευτηρίων.

13.—(1) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο που λειτουργεί στη Δημοκρατία έχει υποχρέωση συνεχούς και πιστής συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και προς τις εκάστοτε εγκυκλίους του Εφόρου σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

(2) Τηρουμένων των γενικών ή ειδικών απαιτήσεων ή προδιαγραφών που καθορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο οφείλει να απασχολεί και να διαθέτει πάντοτε το ανάλογο σε αριθμό προσοντούχο παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «προσοντούχο», σε σχέση με προσωπικό, σημαίνει προσωπικό που κατέχει τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία προσόντα, άδειες ή εγγραφές για την άσκηση του επαγγέλματος του.

(3) Η διεύθυνση κάθε αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου έχει υποχρέωση έναντι των εισαγόμενων στο νοσηλευτήριο ασθενών να βεβαιώνεται ότι αυτοί λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή, υπό τις κρατούσες επιστημονικές ιατρικές γνώσεις και αντιλήψεις, περίθαλψη και περιποίηση για σκοπούς θεραπείας ή αντιμετώπισης της ασθένειας ή του ιατρικού προβλήματος για το οποίο έχουν εισαχθεί.

(4) Σε κάθε απολυόμενο ασθενή αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου πρέπει να χορηγείται κατά την απόλυσή του εξιτήριο συμπληρωμένο και υπογραμμένο κατάλληλα από το θεράποντα ιατρό, κατά τον τύπο ο οποίος εκτίθεται στο Τρίτο Παράρτημα.

(5) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο ισχύει για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και ανανεώνεται για περαιτέρω διετείς περιόδους, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του εν λόγω πιστοποιητικού.

(6) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν μηχανήματα με ιονίζουσα ακτινοβολία και πραγματοποιείται φύλαξη και χρήση ραδιενεργών πηγών, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη άδεια από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμων του 2002 και 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου ανανεώνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω άδειας.

(7) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με έγκυρη βεβαίωση από το Διευθυντή του  Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή και λειτουργία επικαιροποιημένου και κατάλληλου συστήματος ασφάλειας ή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι η βεβαίωση που εκδίδεται  δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι (Αρ. 2) του 2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο πρέπει να εξασφαλίζει νέα βεβαίωση δυνάμει του παρόντος εδαφίου, το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της προγενέστερης βεβαίωσης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεριμνά ώστε η εν λόγω αίτησή του να υποβάλλεται τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποχρέωσης εξασφάλισης της νέας βεβαίωσης, που προβλέπεται στην προηγούμενη επιφύλαξη.