Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων νοσηλευτηρίων.

13.—(1) Κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο που λειτουργεί στη Δημοκρατία έχει υποχρέωση συνεχούς και πιστής συμμόρφωσης προς τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και προς τις εκάστοτε εγκυκλίους του Εφόρου σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

(2) Τηρουμένων των γενικών ή ειδικών απαιτήσεων ή προδιαγραφών που καθορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, κάθε αδειούχο ιδιωτικό νοσηλευτήριο οφείλει να απασχολεί και να διαθέτει πάντοτε το ανάλογο σε αριθμό προσοντούχο παραϊατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «προσοντούχο», σε σχέση με προσωπικό, σημαίνει προσωπικό που κατέχει τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία προσόντα, άδειες ή εγγραφές για την άσκηση του επαγγέλματος του.

(3) Η διεύθυνση κάθε αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου έχει υποχρέωση έναντι των εισαγόμενων στο νοσηλευτήριο ασθενών να βεβαιώνεται ότι αυτοί λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή, υπό τις κρατούσες επιστημονικές ιατρικές γνώσεις και αντιλήψεις, περίθαλψη και περιποίηση για σκοπούς θεραπείας ή αντιμετώπισης της ασθένειας ή του ιατρικού προβλήματος για το οποίο έχουν εισαχθεί.

(4) Σε κάθε απολυόμενο ασθενή αδειούχου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου πρέπει να χορηγείται κατά την απόλυσή του εξιτήριο συμπληρωμένο και υπογραμμένο κατάλληλα από το θεράποντα ιατρό, κατά τον τύπο ο οποίος εκτίθεται στο Τρίτο Παράρτημα.