Έφορος ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

14.—(1) Για σκοπούς ελέγχου και εποπτείας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που ιδρύονται και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, διά του παρόντος ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ορίζεται ως Έφορος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, για να ασκεί τις, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, εξουσίες και αρμοδιότητες του Εφόρου.

(2) Ειδικότερα ο Έφορος έχει και ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) Εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, τις άδειες ίδρυσης και τις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αντίστοιχα.

(β) Ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε κάθε νοσηλευτήριο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(γ) Εκδίδει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, εγκύκλιες οδηγίες προς τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αναφορικά με την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(δ) Συμβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, για κάθε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την εφαρμογή, καθώς και με τις επιθυμητές ή αναγκαίες αλλαγές ή τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(ε) Ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρμοδιότητα που ανατίθεται ρητά σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς.