ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«άδεια ίδρυσης ιδιωτικού νοσηλευτηρίου» ή απλούστερα «άδεια ίδρυσης» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6·

«άδεια λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου» ή απλούστερα «άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7·

«αδειούχο», σε σχέση με νοσηλευτήριο, σημαίνει νοσηλευτήριο αναφορικά με το οποίο έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ άδεια λειτουργίας·

«εντεταλμένος επιθεωρητής» σημαίνει κάθε δυνάμει του άρθρου 16 εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ο οποίος ασκεί καθήκοντα και εξουσίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

«Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων που εγκαθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15·

«Έφορος» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για να ενεργεί για όλους ή οποιουσδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

«ιατρός» σημαίνει ιατρό εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατρών δυνάμει των διατάξεων του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·

«ιδιωτικό νοσηλευτήριο» σημαίνει οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα η οποία χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την εισδοχή και παραμονή ασθενών προσώπων για σκοπούς παροχής σ' αυτά υπηρεσιών υγείας ή νοσηλείας, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια νοσηλευτήρια, νοσοκομεία ή υγειονομικά κέντρα τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται από τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

«ιδρύω», σε σχέση με ιδιωτικό νοσηλευτήριο, περιλαμβάνει και οποιαδήποτε αλλαγή, μετατροπή, διαρρύθμιση ή τροποποίηση ιδιωτικού νοσηλευτηρίου η οποία συνεπάγεται μεταβολή των βασικών κτιριολογικών χαρακτηριστικών του·

«καθορισμένος» σημαίνει καθορισμένος από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28·

«Μητρώο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 11 τηρούμενο από τον Έφορο μητρώο·

«νοσηλευτήριο» σημαίνει ιδιωτικό νοσηλευτήριο·

«υπεύθυνος ιατρός», σε σχέση με ιδιωτικό νοσηλευτήριο, σημαίνει τον ιατρό ή τους ιατρούς υπό τη διεύθυνση και εποπτεία των οποίων τελεί το νοσηλευτήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.