Απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου χωρίς άδεια

4.—(1) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένα πρόσωπο δεν ιδρύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιωτικό νοσηλευτήριο οποιασδήποτε κατηγορίας, εκτός αν για το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια ίδρυσης δυνάμει του άρθρου 6.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της οικοδομικής ή πολεοδομικής άδειας για το συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, χωρίς αυτή να δεσμεύει την προς τούτο αρμόδια αρχή στην άσκηση του ελέγχου της αρμοδιότητάς της.

(3) Χωρίς επηρεασμό των χωροταξικών ή κτιριολογικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς για την έκδοση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, η εκάστοτε σε ισχύ περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας νομοθεσία έχει πλήρη ισχύ στις οικοδομές των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29 και 30, κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί ή διευθύνει ιδιωτικό νοσηλευτήριο οποιασδήποτε κατηγορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός αν το συγκεκριμένο νοσηλευτήριο έχει ιδρυθεί κατόπιν άδειας ίδρυσης δυνάμει του άρθρου 6 και σε σχέση με το νοσηλευτήριο αυτό έχει προηγουμένως εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ άδεια λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 7.