Κατηγορίες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

3.—(1)  Για τους σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο και έκδοσης των δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτούμενων αδειών, καθώς και για τους σκοπούς τήρησης των διάφορων απαιτήσεων και προδιαγραφών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διακρίνονται σε –

(α) Κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00, στις οποίες οι ασθενείς δεν επιτρέπεται να διανυκτερεύουν και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστο δύο κλίνες ανά εκάστη στεγαζόμενη ιατρική ειδικότητα.

(β)  Κλινικές, οι οποίες στεγάζουν μέχρι δύο ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ιατρική ειδικότητα.

(γ) Πολυκλινικές, οι οποίες στεγάζουν από τρεις μέχρι πέντε ιατρικές ειδικότητες και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις κλίνες ανά εκάστη ειδικότητα.

(δ) Ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία στεγάζουν πέραν των πέντε ιατρικών ειδικοτήτων και διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τριάντα κλίνες.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος ιατρός κλινικής μονοήμερης νοσηλείας θεωρήσει αναγκαία, λόγω επιπλοκής, την περαιτέρω κράτηση και διανυκτέρευση οποιουδήποτε ασθενούς του, οφείλει να μεταφέρει τον ασθενή σε άλλο νοσηλευτήριο όπου επιτρέπεται η διανυκτέρευση.