Απαιτήσεις και προδιαγραφές ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

5.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 29 και 30, κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο το οποίο ιδρύεται ή λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει αδιάλειπτα να πληρεί και/ή ικανοποιεί τις γενικές ή ειδικές, ανάλογα με την κατηγορία, τις ειδικότητες και τις νοσηλευτικές μονάδες που στεγάζει, χωροταξικές, κτιριολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές που καθορίζονται στα διάφορα Μέρη του Πρώτου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30, οι διατάξεις των παραγράφων (1), (2), (3), (4) και (6) του Μέρους Χ του Πρώτου Παραρτήματος τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2010:

Νοείται περαιτέρω ότι:

(α) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα μέχρι και δέκα κλίνες περιλαμβάνεται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον ένας εγγεγραμμένος νοσηλευτής πλήρους απασχόλησης και στα ωράρια εργασίας που δεν εργάζεται εγγεγραμμένος νοσηλευτής, εργάζεται βοηθός εξ επαγγέλματος ή βοηθητικό προσωπικό που είναι καταχωρημένοι στον οικείο κατάλογο που καταρτίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και ένας εγγεγραμμένος νοσηλευτής βρίσκεται σε εφημερία.

(β) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα από έντεκα μέχρι και είκοσι κλίνες περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον τρεις εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, ήτοι ένας εγγεγραμμένος νοσηλευτής εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας.

(γ) σε κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο με δυναμικότητα πέραν των είκοσι κλινών περιλαμβάνονται στο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον έξι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, ήτοι δύο εγγεγραμμένοι νοσηλευτές εργάζονται σε κάθε ωράριο εργασίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), στις πολυκλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία πρέπει επιπρόσθετα να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν και λειτουργούν ικανοποιητικά—

(α) Ειδικές είσοδοι και έξοδοι για τα ακόλουθα τμήματα και βοηθητικές υπηρεσίες, εφόσον διατίθενται:

(i) εξωτερικά ιατρεία,

(ii) επείγοντα περιστατικά,

(iii) τροφοδοσία,

(iv) μεταφορά νεκρών,

(ν) χώρος απορριμμάτων,

(β) επαρκής σήμανση των χώρων που έχουν σχέση με ασθενείς ή επισκέπτες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στα διάφορα τμήματα του νοσηλευτηρίου.

(3) Άλλες γενικές ή ειδικές απαιτήσεις ή προδιαγραφές, συμπληρωματικές ή βοηθητικές στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου, μπορεί να καθοριστούν με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28.