Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

“αρχή τοπικής διοίκησης” σημαίνει Συμβούλιο Δήμου και Κοινοτικό Συμβούλιο.

“γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από το Συμβούλιο για εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων ή εξουσιών τις οποίες το Συμβούλιο αναθέτει σε αυτό.

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

“δήμος” σημαίνει δήμο που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου.

“δημόσιο θέαμα” σημαίνει την οργανωμένη παρουσίαση η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση οπτικού υλικού,  ζωντανά ή από συσκευή, είτε αυτή συνοδεύεται από ήχο ή λόγο είτε όχι, ή οποιαδήποτε δημόσια πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική, αθλητική δραστηριότητα ή οποιοδήποτε θέαμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό·

“δικαστήριο” σε σχέση με ορισμένη κοινότητα σημαίνει το δικαστήριο της επαρχίας μέσα στην οποία βρίσκονται τα όρια της κοινότητας∙

“έδρα συμπλέγματος” σημαίνει την έδρα που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 98Α∙

“έκρυθμη κατάσταση” έχει την έννοια που δίνει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου.

“εκτοπισθείς” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο είχε τη μόνιμη διαμονή του στη περιοχή η οποία λόγω της τουρκικής εισβολής κατέστη απροσπέλαστη και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου ο πατέρας είχε, κατά τον αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή χρόνο, τη μόνιμη διαμονή του σε περιοχή η οποία λόγω της τουρκικής εισβολής κατέστη απροσπέλαστη.

“Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου” σημαίνει το σωματείο που έχει εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως σωματείο και στο οποίο είναι τακτικά μέλη όλες οι κοινότητες, οι οποίες συστάθηκαν ή θα συσταθούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οι Επαρχιακές Ενώσεις τους˙

“Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων” σημαίνει το σωματείο που έχει εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί ως σωματείο και στο οποίο συμμετέχουν, διά των νόμιμων εκπροσώπων τους, όλες οι κοινότητες της οικείας Επαρχίας, οι οποίες συστάθηκαν ή θα συσταθούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙

“Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης” σημαίνει τον οικείο ως προς την επαρχία την οποία αφορά Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτoδιοίκησης Νόμου∙

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια ης οποίας βρίσκεται η κοινότητα.

“εργάτης” περιλαμβάνει κάθε μόνιμο ή έκτακτο εργάτη που απασχολείται πλήρως ή μερικώς από το Συμβούλιο και κάθε εργάτη που απασχολείται από κοινού με άλλα Συμβούλια ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας του.

“ιδιοκτήτης” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως ο ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας, είτε  είναι εγγεγραμμένος είτε όχι.

“καταργηθέντες νόμοι” σημαίνει τους νόμους που καταργούνται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 117 του παρόντος Νόμου.

“κάτοχος” σημαίνει κάθε πρόσωπο που έχει πραγματική κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας μέσα στην κοινότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος δυνάμει του οποίου κατέχει την ιδιοκτησία αυτή, ή σε περίπτωση μη κατεχόμενης ιδιοκτησίας το πρόσωπο που δικαιούται να την κατέχει και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη κάθε κινητής ιδιοκτησίας.

“κινηματογραφική παράσταση” σημαίνει οποιαδήποτε παράσταση εικόνων ή άλλων οπτικών αποτελεσμάτων που εμφανίζονται από κινηματογράφο ή άλλη συσκευή είτε αυτή συνοδεύεται από ομιλούμενες λέξεις είτε όχι.

“κοινοτάρχης” και “αναπληρωτής κοινοτάρχης” έχουν την έννοια που δίνει στους όρους αυτούς το άρθρο 40 του παρόντος Νόμου.

“κοινότητα” σημαίνει χωριό και περιλαμβάνει την ενορία πόλεως και περιοχή βελτιώσεως, περιλαμβανομένων των πρώην καθορισμένων περιοχών βελτιώσεως Συνοικισμού Ανθούπολης Λευκωσίας, Τροόδους Λεμεσού, Ζυγίου Λάρνακας, Καντάρας Αμμοχώστου και Μπογαζίου Αμμοχώστου που δυνάμει του Νόμου αυτού καταργείται.

“κοινοτικές υπηρεσίες” σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει προς το κοινό το Συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

“κυρίαρχες περιοχές των βάσεων” σημαίνει τις κυρίαρχες περιοχές των Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 1 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

“μέλος της κοινότητας” σημαίνει πολίτη της Δημοκρατίας ή υπήκοο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος έχει τη μόνιμη διαμονή του στην κοινότητα, παύει δε να είναι μέλος της κοινότητας, όταν αποκτήσει την ιδιότητα δημότη δήμου ή μέλους άλλης κοινότητας.

“μέλος της κοινότητας - εκλογέας” σημαίνει τον πολίτη της Δημοκρατίας ή υπήκοο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

“μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου” σημαίνει τον κοινοτάρχη και το εκλεγμένο ή διορισμένο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου.

“οδός” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δρόμο, μονοπάτι, αδιέξοδο δρόμο, δίοδο, πεζόδρομο, πεζοδρόμιο ή δημόσια πλατεία.

“οικιακοί σκοποί” σημαίνει χρήση νερού για οποιοδήποτε σκοπό ο οποίος σύμφωνα με τις συνηθισμένες συνθήκες της ζωής ικανοποιείται σε οποιαδήποτε κατοικία, αλλά δεν περιλαμβάνει χρήση νερού για άρδευση ή για οποιοδήποτε επάγγελμα, βιομηχανία ή επιχείρηση.

“οικοδομή” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

“όρια κοινότητας” σημαίνει τα όρια κάθε κοινότητας, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

“παράσταση πάνω σε σκηνή” περιλαμβάνει τραγωδία, κωμωδία, φάρσα, όπερα, μελόδραμα, διάλογο, παντομίμα, τσίρκο, χορό, τραγούδι, μουσική ή άλλη δημόσια ψυχαγωγία παρόμοιας φύσης.

“Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο νόμιμα εκτελεί τα καθήκοντα προϊσταμένου των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η κοινότητα και περιλαμβάνει οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

“σκύβαλα” σημαίνει χαλίκια, σκόνη, παλιά σίδερα, σπασμένες μπουκάλες, σπασμένα γυαλιά, στάκτη, κενά κουτιά,  κενά μεταλλικά δοχεία και περιλαμβάνει άλλα αντικείμενα ή πράγματα (που δεν αποτελούν ακαθαρσίες υπονόμων) τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση ή ακαθαρσία ή να καταστούν επιβλαβή για τις ανέσεις της κοινότητας.

“Συμβούλιο” σημαίνει το Κοινοτικό Συμβούλιο οποιασδήποτε κοινότητας που συστάθηκε με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου∙

“Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών” ή “συμβούλιο συμπλέγματος” σημαίνει το συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων που συστήνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 98Α∙

“Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων” ή “σύμπλεγμα” σημαίνει το Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων που εγκαθιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98Α∙

“υπάλληλος” περιλαμβάνει κάθε μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που απασχολείται πλήρως ή μερικώς από το Συμβούλιο.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

“χρεόγραφα” περιλαμβάνει γραμμάτια, ομολογίες και άλλου είδους χρεόγραφα που μπορούν να καθοριστούν.

“χωριό” σημαίνει οποιοδήποτε χωριό και περιλαμβάνει ενορία πόλης και ενορία χωριού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Μέλη της κοινότητας

3.-(1) Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοο άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλος της κοινότητας μέσα στα όρια της οποίας έχει τη μόνιμη διαμονή του.

(2) Κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, πολίτης της Δημοκρατίας o oπoίoς, ο ίδιος ή η οικογένειά του, κατά τov αμέσως προ της τουρκικής εισβολής χρόvo, είχε τη συνήθη αυτού διαμονή εντός των ορίων οποιασδήποτε κοινότητας η oπoία τελεί εν μέρει ή εξ oλoκλήρoυ υπό τουρκική κατοχή, παραμένει και μέλος της υπό κατοχή κοινότητας, ανεξαρτήτως εάν απέκτησε την ιδιότητα του μέλους της κοινότητας που διαμένει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (2), η ιδιότητα τoυ μέλους της κοινότητας τερματίζεται με την απόκτηση της ιδιότητας τoυ μέλους άλλης κοινότητας ή την εγκατάσταση ή μετεγκατάστασή του εντός των ορίων του δήμου στον οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του.

(4) Τέκνο το οποίο γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι μέλος της κοινότητας στην οποία είναι μέλος ο πατέρας ή η μητέρα του.

(5) Τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι μέλος της κοινότητας στην οποία είναι μέλος η μητέρα του και, σε περίπτωση αναγνώρισης της πατρότητάς του πριν από την ενηλικίωσή του, δύναται να αποκτήσει με δήλωση των γονέων του την ιδιότητα του μέλους της κοινότητας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή ο πατέρας ή η μητέρα του κατά τον χρόνο της αναγνώρισής του.

(6) Τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας, είναι μέλος της κοινότητας στην οποία γεννήθηκε ή βρέθηκε έκθετο.

(7) Πρόσωπο το οποίο υιοθετείται πριν από την ενηλικίωσή του είναι, αφότου υιοθετήθηκε, μέλος της κοινότητας στην οποία είναι μέλος το πρόσωπο που το υιοθέτησε, σε περίπτωση δε υιοθεσίας από συζύγους ή υιοθεσίας του ανήλικου τέκνου ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο, εφαρμόζονται για το θετό τέκνο, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (4).

Μητρώο μελών της κοινότητας

4.-(1) Σε κάθε κοινότητα καταρτίζεται και τηρείται, κατά τον καθορισμένο τρόπο, γενικό μητρώο των μελών της κοινότητας:

Νοείται ότι σε κοινότητες όπου υπάρχει μικτός πληθυσμός που αποτελείται από Έλληνες και Τούρκους τηρείται χωριστό μητρώο για τα ελληνικά και τουρκικά μέλη αντίστοιχα.

(2) Όλα τα θέματα που αφορούν τον καταρτισμό και την τήρηση του μητρώου των μελών της κοινότητας, ο τύπος του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο με την έγκριση του Υπουργού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Διοίκηση των κοινοτήτων

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων κάθε κοινότητας ανήκει στην αρμοδιότητα των Συμβουλίων που εγκαθιδρύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός από τις δημαρχούμενες περιοχές, όπου ο κοινοτάρχης περιβάλλεται τις εξουσίες που προνοούνται στο άρθρο 46 του παρόντος Νόμου μόνο.

Εγκαθίδρυση Συμβουλίων

6. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε κάθε κοινότητα, εκτός από τις δημαρχούμενες περιοχές, εγκαθιδρύεται Συμβούλιο, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και φέρει όλες τις ιδιότητες και εξουσίες που αυτό συνεπάγεται.

Συμπλέγματα κοινοτήτων

7. [Διαγράφηκε]
Αποχώρηση κοινότητας από σύμπλεγμα

8. [Διαγράφηκε]
Κατάργηση συμπλέγματος

9. [Διαγράφηκε]
Σκοποί και διοίκηση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και όροι εργοδότησης των υπαλλήλων της.

9Α.  (1)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του παρόντος Νόμου και παρά τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, όλες οι κοινότητες, που δημιουργούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύνανται να εγγραφούν ως τακτικά μέλη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και να συμμετέχουν με εκπροσώπους στη λειτουργία της μαζί με τα ήδη υπάρχοντα τακτικά μέλη με σκοπό-

(α) τη λειτουργία της εν λόγω Ένωσης ως του ανώτατου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των κοινοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεών τους.

(β) τη συνδρομή στις κοινότητες για προαγωγή της κοινοτικής αυτοδιοίκησης.

(γ) την έρευνα και μελέτη ζητημάτων που αφορούν θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τα ζητήματα αυτά.

(δ) τη διατύπωση των απόψεών της επί των αφορώντων τις κοινότητες νομοσχεδίων και άλλων ζητημάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η συζήτηση θέματος περιορίζεται και αφορά αποκλειστικά τοπικό επίπεδο, τότε απόψεις καλείται να εκφράσει και η οικεία Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων:

Νοείται περαιτέρω ότι τα υφιστάμενα σωματεία με τα ονόματα “Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου” και “Επαρχιακή Ένωση Κοινοτήτων” θεωρούνται ότι έχουν συσταθεί και κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.

(2)  Εκπρόσωπος του κάθε Συμβουλίου στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και στην Επαρχιακή ΄Ενωση Κοινοτήτων είναι ο κοινοτάρχης, εκτός αν με τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτάρχη, το Συμβούλιο αποφασίσει να εκπροσωπείται από άλλο μέλος του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της Επαρχιακής Ένωσης Κοινοτήτων, αντίστοιχα.

(3)  Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου διοικείται από δικά της όργανα και εργοδοτεί δικούς της υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο εκάστοτε Καταστατικό και στους Κανονισμούς της.

(4) Τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις των υπαλλήλων καταρτίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και αφού ληφθούν υπόψη τα καθήκοντα και οι ευθύνες και τα προσόντα που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία και με αντίστοιχες μισθοδοτικές κλίμακες, χωρίς τούτο να σημαίνει, κατ΄ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με αυτές:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί που καθορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την πλήρωση κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των απολαβών, επιδομάτων, αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων, των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, της ασκήσεως επ΄ αυτών πειθαρχικής εξουσίας ως και οτιδήποτε άλλο παρεμπίπτον και συναφές προς τα πιο πάνω θέματα, είναι όπως οι αντίστοιχοι Κανονισμοί της Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς τούτο να σημαίνει, κατ΄ανάγκη, απόλυτη ταύτιση με αυτούς.

Κανονισμοί για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος

10. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ
Σύσταση Συμβουλίου

11.-(1) Κάθε Συμβούλιο αποτελείται από-

(α) Τον κοινοτάρχη, που είναι ο πρόεδρος αυτού,

(β) τα μέλη, που είναι:

(i) για κοινότητες με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων μέχρι 300, τέσσερα μέλη,

(ii) για κοινότητες με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων από 301 μέχρι 700, έξι μέλη, και

(iii) για κοινότητες με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων πέραν των 700, οκτώ μέλη.

(2) Το Συμβούλιο κοινότητας που βρίσκεται σε απροσπέλαστη, λόγω της τουρκικής εισβολής, περιοχή αποτελείται από τον κοινοτάρχη, τον αναπληρωτή κοινοτάρχη και τρία μέλη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων.

(3) Στις δημαρχούμενες περιοχές δεν υπάρχουν Συμβούλια αλλά μόνο κοινοτάρχες.

(4) Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, που θα είναι και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου και θα αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του. Ο αναπληρωτής κοινοτάρχης εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 40 του παρόντος Νόμου.

(5) Στις περιπτώσεις που ο πληθυσμός κάποιας κοινότητας αποτελείται από Έλληνες και Τούρκους εγκαθιδρύονται δύο Συμβούλια, ένα για τους Έλληνες κατοίκους της κοινότητας και ένα για τους Τούρκους κατοίκους της. Τα μέλη των Συμβουλίων εκλέγονται χωριστά από τους Έλληνες και τους Τούρκους εκλογείς της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Συμβούλιο συμπλέγματος κοινοτήτων

12. [Διαγράφηκε]
Θητεία Συμβουλίων

13.-(1) Η θητεία των Συμβουλίων είναι πενταετής και αρχίζει την 1η του μηνός που έπεται της εκλογής τους.

(2) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας οποιουδήποτε Συμβουλίου δεν επηρεάζεται με μόνο το λόγο ότι κενώθηκε θέση μέλους του και το Συμβούλιο θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι περισσότερος από το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού των μελών του.

Δικαίωμα του εκλέγειν

14.-(1) Το δικαίωμα του εκλέγειν ανήκει σε όλα τα μέλη της κοινότητας τα οποία-

(α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και

(β) είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας.

(2) Στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν εκείνος που δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν.

Εκλογικοί κατάλογοι

15.-(1) Ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές μελών των Συμβουλίων θα είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίστηκε και αναθεωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον προαναφερθέντα Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Καθένας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 και δεν είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου υποχρεούται να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο που θα καταρτιστεί για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οπότε και οι διατάξεις του άρθρου 6 του εν λόγω Νόμου έχουν εφαρμογή, αφού τηρηθούν οι αναλογίες:

Νοείται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο για εγγραφή στον πιο πάνω εκλογικό κατάλογο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι εκλογές κατά το 2001 που προκηρύσσονται δυνάμει του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, δε λήγει πριν από την εκπνοή της 31ης Οκτωβρίου 2001.

Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

16.-(1) Κοινοτάρχης ή μέλος Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο, συμπληρώνει μέχρι την ημερομηνία των εκλογών το 21ο έτος της ηλικίας του και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κωλύματα εκλογιμότητας:

(α) Πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως κοινοτάρχη ή μέλους Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση,

(β) είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας,

(γ) στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή απόφασης δικαστηρίου,

(δ) έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή μέλους του Συμβουλίου, αντίστοιχα, για τρεις συνολικά θητείες:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει υπηρετήσει  στο αξίωμα το εν λόγω πρόσωπο, στο πλαίσιο της πενταετούς θητείας για την οποία έχει εκλεγεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων που δεν υπερβαίνει τους εκατόν (100) εκλογείς, καθώς και σε περίπτωση εκλογής στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους Συμβουλίου κατεχόμενης κοινότητας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας  παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας γενικών κοινοτικών εκλογών από το έτος 2029 και εντεύθεν.

(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), καvέvα πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση τoυ κοινοτάρχη ή του μέλους Συμβουλίου σε περισσότερες από μία κοινότητες ή για περισσότερα από ένα αξιώματα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Δήμων Νόμου, του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου και του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

(2) Δεν δύνανται να εκλεγούν στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους Συμβουλίου Υπουργοί, Υφυπουργοί, ανεξάρτητοι αξιωματούχοι, δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδροι των  επαρχιακών δικαστηρίων και ανώτεροι επαρχιακοί δικαστές, εκτός εάν παραιτηθούν του αξιώματος ή της θέσης τους πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους.

(2Α) Πρόσωπο, το oπoίo είναι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτής, Επίτροπος που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθος μόνιμος ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή oργαvισμoύ δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το oπoίo κατέχει ιερατικό αξίωμα, δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως κοινοτάρχη ή μέλους Συμβουλίου, αλλά δεν δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξή του στη θέση στην οποία έχει εκλεγεί, παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης τoυ, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου της οικείας κοινότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου σχολικής εφορίας της οικείας κοινότητας μόνο ως προς την εκλογή στο αξίωμα του κοινοτάρχη.

(3) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας κοινοτάρχη ή μέλους Συμβουλίου υπάρξει οποιοδήποτε από τα κωλύματα εκλογιμότητας ή τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση. Η θέση του κενώνεται και πληρούται σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στα άρθρα 36 και 40 του παρόντος Νόμου.

(3Α) Κοινοτάρχης ή μέλος Συμβουλίου που, ενόσω κατέχει τέτοια θέση, καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσης του και αυτή λογίζεται κενωθείσα.

(4) Το Συμβούλιο και ο γραμματέας έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον Έπαρχο κάθε περίπτωση όπου παρουσιάζεται σε κοινοτάρχη ή μέλος του Συμβουλίου οποιοδήποτε κώλυμα εκλογιμότητας ή ασυμβίβαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Γενικές Κοινοτικές Εκλογές

17.-(1) Γενική εκλογή κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων διενεργείται κάθε πέντε χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό σύμφωνα  με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου:

Νοείται ότι από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης από τον Υπουργό μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται για τη διαξαγωγή της εκλογής μεσολαβεί περίοδος τουλάχιστο ενός μηνός.

(2)Τα ονόματα των εκλεγέντων κοινοτάρχων και των μελών των Συμβουλίων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3)Κάθε εκλογή είναι μυστική.

(4)Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, όταν κατά την κρίση του οι υφιστάμενες συνθήκες και γενικά το δημόσιο συμφέρον το επιβάλλουν, να διατάξει τη διεξαγωγή ή όχι εκλογών για ανάδειξη Συμβουλίων σε οποιαδήποτε κοινότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία διατάξει τη μη διεξαγωγή εκλογών, ο Υπουργός έχει εξουσία να διορίζει κοινοτάρχη, αναπληρωτή κοινοτάρχη και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, οι δε διοριζόμενοι με τον τρόπο αυτό θα κατέχουν το αξίωμα τους και θα ασκούν τις λειτουργίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, αν το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει τη μη διεξαγωγή εκλογών σχετικά με οποιαδήποτε κοινότητα, δύναται σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο να διατάξει τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη Συμβουλίου για την κοινότητα αυτή, οπότε θα ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα διενεργούνται οι εκλογές αυτές, η ημερομηνία δε αυτή θα θεωρείται σαν ημερομηνία που ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 19:

Νοείται περαιτέρω ότι η θητεία των μελών των Συμβουλίων που εκλέγονται βάσει εκλογών που διατάχθηκαν δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης θα είναι για την περίοδο από την εκλογή μέχρι τη λήξη της θητείας των υπόλοιπων Συμβουλίων στη Δημοκρατία.

Αναπληρωματικές εκλογές

18. Αναπληρωματική εκλογή για την πλήρωση κενωθείσας θέσης στις περιπτώσεις των άρθρων 27(3) και 36(2)(ε) διενεργείται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου.

Προκήρυξη εκλογών

19.-(1) Η διενέργεια γενικών εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων ορίζεται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.

(2) Η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής, όπως προβλέπεται στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, ορίζεται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής η συντομότερη κατά το δυνατόν ημερομηνία και όχι πέραν των 45 ημερών από την κένωση της θέσης κοινοτάρχη ή μέλους του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους δημόσιας υγείας ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως σεισμού, πλημμύρας, επιδημίας ή άλλων παρόμοιων γεγονότων, ο Υπουργός δύναται να ορίζει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία συμπληρώνονται  σαράντα πέντε (45)  ημέρες από την κένωση της θέσης κοινοτάρχη ή μέλους του Συμβουλίου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 13 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου αυτού, η διενέργεια των πρώτων γενικών εκλογών για Συμβούλια δε διατάσσεται πριν τις επόμενες δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 2001.

(4) Οι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενοι Κοινοτάρχες/Μέλη Χωριτικών Επιτροπών και τα Αιρετά Μέλη των Συμβουλίων Βελτιώσεως θα εξακολουθούν να υπηρετούν μέχρι την ημερομηνία της έναρξης της θητείας των δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου Εκλεγησομένων Συμβουλίων:

Νοείται ότι τα Μέλη των Χωριτικών Επιτροπών που λειτουργούσαν στις Περιοχές Βελτιώσεως με βάση τον καταργηθέντα περί Χωριτικών Αρχών Νόμο επανέρχονται στις θέσεις τους, θεωρούμενα ως μηδέποτε καταργηθέντα, ασκούν δε και διατηρούν τις εξουσίες τους, τηρουμένων των αναλογιών, που προνοεί το άρθρο 46 του βασικού νόμου, μέχρι την έναρξη της θητείας των δυνάμει των διατάξεων του Τέταρτου Μέρους του βασικού νόμου εκλεγησόμενων Συμβουλίων.

Διορισμός Γενικού Εφόρου και Εφόρων Εκλογής

20. Μετά την έκδοση του διατάγματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 17, ο Υπουργός, σε περίπτωση γενικών εκλογών, διορίζει ένα Γενικό Έφορο και ένα Βοηθό Γενικό Έφορο των Εκλογών για όλη τη Δημοκρατία και από έναν Έφορο Εκλογής και Βοηθούς Εφόρους για κάθε περιφέρεια, όπως απαιτούν οι συνθήκες, και σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής διορίζει Έφορο της Εκλογής και Βοηθούς Εφόρους, όπως απαιτούν οι συνθήκες:

Νοείται ότι ο Βοηθός Γενικός Έφορος έχει όλες τις εξουσίες και μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Γενικού Εφόρου Εκλογών:

Νοείται περαιτέρω ότι οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής έχουν όλες τις εξουσίες και μπορούν να εκτελούν οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου Εκλογής.

Ένταλμα εκλογής

21.-(1) Ο Υπουργός για τους σκοπούς των γενικών εκλογών εκδίδει ένταλμα εκλογής, που απευθύνεται διά του Γενικού Εφόρου Εκλογών στους Εφόρους Εκλογής των εκλογικών περιφερειών στις οποίες θα διενεργηθεί η εκλογή.

(2) Ένταλμα εκλογής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο του Πρώτου Πίνακα και ορίζει-

(α) Την ημερομηνία και τον τόπο της υποβολής υποψηφιοτήτων

(β) την ημερομηνία της ψηφοφορίας, αν υποβληθούν περισσότερες υποψηφιότητες από τις έδρες που χρειάζεται να πληρωθούν~

(γ) την ημερομηνία της επιστροφής του εντάλματος στον Υπουργό.

(3) Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι τέτοια που να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά ημερών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο ένταλμα εκλογής του Υπουργού.

(4) Με την έκδοση του εντάλματος εκλογής για κάποια εκλογική περιφέρεια, δημοσιεύεται αμέσως από τον Έφορο Εκλογής γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την ημερομηνία εκλογής, τους τόπους υποβολής υποψηφιοτήτων και την ημερομηνία ψηφοφορίας. Ταυτόχρονα, ο Έφορος Εκλογών εκδίδει παρόμοια γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτα μέρη σε κάθε κοινότητα που θα διεξαχθεί εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων και ανακήρυξη υποψηφίων

22.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται εκείνος που έχει τα προσόντα εκλογιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου.

(2) Ο υποψήφιος κοινοτάρχης ή μέλος Συμβουλίου προτείνεται εγγράφως με χωριστή πρόταση, η οποία περιέχει το όνομα και το επώνυμο του υποψηφίου, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον αριθμό του εκλογικού του βιβλιαρίου, από δύο εκλογείς, τους οποίους τα ονόματα είναι καταχωρημένα στον εκλογικό κατάλογο της κοινότητας και οι οποίοι υπογράφουν την αίτηση ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση υποψηφιότητας του εγγράφως.

(3) Κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της υποψηφιότητας παραδίδει ή φροντίζει να παραδοθεί, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου, στον Έφορο Εκλογής η πρόταση της υποψηφιότητας του, μαζί με έγγραφη δήλωση του που υποστηρίζεται από επίσημη διαβεβαίωση ή ένορκη δήλωση (και τα δύο έγγραφα αποτελούν “τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας”), στα οποία αναφέρονται τα προσόντα εκλογιμότητας του. Αν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν με τον τρόπο που ορίζεται, καθώς επίσης στο χρόνο και στον τόπο που ορίζεται, δεν μπορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

(4) Ο Έφορος Εκλογής σε οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα μεταξύ του χρόνου έκδοσης του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας που ορίστηκε για υποβολή των υποψηφιοτήτων παραχωρεί τύπους των εγγράφων υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

(5) Με την υποβολή κάθε πρότασης υποψηφιότητας κατατίθεται σε περίπτωση συνδυασμού υποψηφίων, από ή εκ μέρους του συνδυασμού, ποσό εκατόν ευρώ για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού, σε  περίπτωση ανεξάρτητου υποψηφίου, από ή εκ μέρους του ανεξάρτητου υποψηφίου, ποσό εκατόν ευρώ και σε περίπτωση υποψήφιου κοινοτάρχη ποσό διακόσιων ευρώ ή επισυνάπτεται στην πρόταση υποψηφιότητας απόδειξη που εκδόθηκε από ή εκ μέρους του Γενικού Λογιστή για την κατάθεση από μέρους του συνδυασμού ή από ή εκ μέρους του ανεξάρτητου υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, του αντίστοιχου ποσού. Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δε γίνονται αποδεκτά χωρίς την κατάθεση αυτή ή την προσαγωγή αυτής της απόδειξης. Το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται στο συνδυασμό υποψηφίων, τον ανεξάρτητο υποψήφιο ή τον υποψήφιο κοινοτάρχη, και σε περίπτωση θανάτου κάποιου υποψηφίου στους νόμιμους κληρονόμους του, αν δεν προχωρήσει η ψηφοφορία. Σε περίπτωση ψηφοφορίας το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται, αν ο υποψήφιος πάρει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου στην περίπτωση των μελών του Συμβουλίου ή το ένα πέμπτο των έγκυρων ψήφων στην περίπτωση του κοινοτάρχη, ανάλογα με την περίπτωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πιο πάνω χρηματικό ποσό περιέρχεται στην κυριότητα της Δημοκρατίας και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο του κράτους:

Νοείται ότι, αν σε περίπτωση ψηφοφορίας εκλεγεί υποψήφιος έστω και αν δεν έχει λάβει το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου ή το ένα πέμπτο των έγκυρων ψήφων, ανάλογα με την περίπτωση, το ποσό αυτό επιστρέφεται σ’ αυτόν.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

23.-(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά την ημέρα της υποβολής των υποψηφιοτήτων παρευρίσκεται κατά την ώρα και στους τόπους που έχουν καθοριστεί και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου, τα οποία παραδίδει σ’ αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε αυτός που τον προτείνει είτε αυτός που τον υποστηρίζει.

(2) Μετά το πέρας της υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Έφορος Εκλογής ετοιμάζει αμέσως γνωστοποίηση, που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, με τα ονόματα όλων των υποψηφίων και τα ονόματα αυτών που τους προτείνουν και αυτών που τους υποστηρίζουν.

(3) Κάθε υποψήφιος που έχει προταθεί και ο προτεινών και ο υποστηρίζων αυτόν, μαζί με άλλο πρόσωπο που ορίζεται γραπτώς από αυτόν, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων. Κανένα άλλο πρόσωπο εκτός από τον  Έφορο Εκλογής και το Βοηθό Έφορο Εκλογής δεν μπορεί να παρίσταται στην πιο πάνω διαδικασία.

Ενστάσεις κατά εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας

24.-(1) Οποιοσδήποτε εκλογέας του οποίου το όνομα βρίσκεται καταχωρημένο στον εκλογικό κατάλογο δύναται να υποβάλει ένσταση εναντίον οποιουδήποτε εγγράφου υποβολής υποψηφιότητας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής για να αποδείξει την ταυτότητα του.

(β) Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή δεν έχουν υποβληθεί όπως οι πρόνοιες αυτές ορίζουν.

(γ) Είναι φανερό από το περιεχόμενο των πιο πάνω εγγράφων ότι ο υποψήφιος που προτείνεται δεν μπορεί να εκλεγεί.

(δ) Δεν έχει γίνει χρηματική κατάθεση, όπως προνοείται στο εδάφιο (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε ένσταση πρέπει να είναι γραπτή και να εξειδικεύει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται. Η ένσταση παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για υποβολή υποψηφιοτήτων.

(3) Ο Έφορος Εκλογής προχωρεί αμέσως στην εξέταση κάθε ένστασης και πληροφορεί γραπτώς τον ενιστάμενο για την απόφαση του.

(4) Ο Έφορος Εκλογής κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που εκτίθενται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και πληροφορεί γι’ αυτό τον υποψήφιο.

(5) Οποιαδήποτε, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απόφαση του Εφόρου Εκλογής μπορεί να προσβληθεί με εκλογική αίτηση.

Συνδυασμοί και εμβλήματα

25.-(1) Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή είτε σε συνδυασμό είτε μεμονωμένα.

(2) Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

(3) Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

(4) Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που υποβάλλεται στον Έφορο Εκλογής την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων, προκειμένου μεν για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος από τον αρχηγό του κόμματος ή τη διοικούσα αρχή αυτού ή τον αντιπρόσωπο που έχει διοριστεί από αυτούς, προκειμένου δε περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων από τους αρχηγούς αυτών ή τις διοικούσες αρχές αυτών ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς και προκειμένου για συνδυασμό ανεξαρτήτων από τους αποτελούντες το συνδυασμό ανεξάρτητους υποψηφίους. Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των συνεργαζόμενων υποψηφίων με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των ανεξάρτητων υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

(4A) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (4) δήλωση, εάν πρόκειται περί συνδυασμού ενός μόνο κόμματος, δύναται να περιλαμβάνει, πέραν του ονόματος του κόμματος, αναφορά σε πρόσθετο κείμενο, νοουμένου ότι αυτό δεν παραπέμπει σε ομάδα ή ένωση προσώπων η οποία συνιστά “πολιτικό κόμμα” κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο.

(5) Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων στη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου μπορεί να αναφέρει και το έμβλημα του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.

(6) Δήλωση εμβλήματος δικαιούνται να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη του συνδυασμού, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, η οποία υπογράφεται από τον καθένα από αυτούς.

(7) Το έμβλημα που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές  προς οποιοδήποτε σύμβολο οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 του Ελληνικού Κυπριακού λαού ή, κατά την κρίση του Εφόρου Εκλογής, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να μειώνει ή να προσβάλλει ή να υπονομεύει είτε το κύρος της εκλογικής διαδικασίας είτε τους άλλους υποψηφίους ή να προσβάλει τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.

(8) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται vα δεχθεί οποιοδήποτε  προτεινόμενο έμβλημα που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (7) και το έμβλημα που γίνεται αποδεκτό δύναται να χρησιμοποιείται και να τυγχάνει αποκλειστικής χρήσης από το συνδυασμό ή τον μεμονωμένο υποψήφιο που υπέβαλε τη δήλωση.

(9) Σε κάθε συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι του αριθμού των θέσεων των μελών του Συμβουλίου.

(10) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων ή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού τους συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους που δηλώθηκαν, με γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων.

Απόσυρση υποψηφιότητας

26.-(1) Κάθε υποψήφιος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ψηφοφορία, ή σε περίπτωση μη διεξαγωγής ψηφοφορίας πριν από την ανακήρυξη του ως εκλεγέντα, να αποσύρει την υποψηφιότητα του, με γραπτή ανέκκλητη γνωστοποίηση του που επιδίδεται στον Έφορο Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις πάρει τη γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1), φροντίζει να γνωστοποιηθεί η αποχώρηση αυτή, με τοιχοκόλληση της σε περίοπτο μέρος του τόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

(3) Τίποτε από όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα περιλαμβάνει το όνομα αποσύρθεντος ή αποθανόντος υποψηφίου και το οποίο παραμένει έγκυρο για τους υπόλοιπους υποψήφιους που αναφέρονται σε αυτό.

Θάνατος υποψηφίου

27.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος που ανακηρύχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αποβιώσει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Έφορος Εκλογής, αφού βεβαιωθεί για το θάνατο αυτό, υποβάλλει σχετική έκθεση προς τον Υπουργό.

(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλογή συνεχίζεται, εκτός αν ο αριθμός των υποψηφίων που παραμένουν είναι ίσος ή κατώτερος από τον αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν, οπότε ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αυτούς ή αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση, εκλεγέντες ή εκλεγέντα και δημοσιεύει τα ονόματα τους στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση της κενής θέσης που δεν πληρώθηκε λόγω του θανάτου υποψηφίου και η διαδικασία για την αναπληρωματική αυτή εκλογή αρχίζει εκ νέου:

Νοείται ότι, αν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προνοείται στο παρόν άρθρο εξακολουθεί να παραμένει κενή θέση, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προνοείται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28.

Κανένας υποψήφιος

28.-(1) Αν κατά την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων κατά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε γι’ αυτό το σκοπό ή και μετά την ανακήρυξη υποψηφίου και πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας κανένας δεν υφίσταται ή παραμένει ως υποψήφιος σε κάποια κοινότητα, ο Έφορος υποβάλλει αμέσως έκθεση προς τον Υπουργό.

(2) Σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός ορίζει το ταχύτερο δυνατό άλλη κατάλληλη ημέρα για την εκλογή και η εκλογική γι’ αυτό διαδικασία αρχίζει εκ νέου.

(3) Αν και μετά τη διεξαγωγή εκλογής δυνάμει του εδαφίου (2) παραμένει ακόμη κενή η θέση κοινοτάρχη ή κενές θέσεις των μελών του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί γι’ αυτό τον Υπουργό, ο οποίος δύναται, με διάταγμα του που δημοσιεύεται στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει τέτοιο αριθμό προσώπων που να κατέχουν τα απαιτούμενα από το άρθρο 16 προσόντα εκλογιμότητας για την πλήρωση οποιωνδήποτε κενών θέσεων.

Εκλογή χωρίς ψηφοφορία

29. Σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων μετά το χρόνο που ορίστηκε γι’ αυτό και μετά την εξέταση και απόφαση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου ή

(β) εξαιτίας της απόσυρσης υποψηφίου σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε χρόνο μεταξύ της ημέρας υποβολής υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας
παραμένει μόνο τόσος αριθμός υποψηφίων για την κοινότητα ο οποίος-

(i) είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν, ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τους υποψηφίους που υπέβαλαν υποψηφιότητα ως εκλεγέντες και φροντίζει να δημοσιευτούν τα ονόματα τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας~ ή

(ii) είναι λιγότερος από εκείνους που θα εκλεγούν, ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τους παραμένοντες υποψηφίοις ως εκλεγέντες και φροντίζει να δημοσιευτούν τα ονόματα τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ειδοποιεί γι’ αυτό τον Υπουργό, ο οποίος ορίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων με αναπληρωματική εκλογή και η εκλογική γι’ αυτό διαδικασία αρχίζει εκ νέου:

Νοείται ότι, αν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προνοείται στην υποπαράγραφο (ii) του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να παραμένει κενή θέση, τότε ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου.

Αναβολή ανακήρυξης υποψηφίων

30. Αν κατά την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων υποβλήθηκαν περισσότερες υποψηφιότητες από τον αριθμό των θέσεων που θα πληρωθούν, ο Έφορος Εκλογής αναβάλλει την παραπέρα εκλογική διαδικασία, για να καταστεί δυνατή η ψηφοφορία με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εφαρμογή των διατάξεων του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου

31.-(1) Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τις γνωστοποιήσεις που προνοούνται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 του εν λόγω Νόμου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλούνται σε περίοπτα μέρη μέσα στα όρια της οικείας κοινότητας, και εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τους σταυρούς προτίμησης,τις διατάξεις που αφορούν τα έξοδα των υποψηφίων και τους εκλογικούς αντιπροσώπους, οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τους υποψηφίους κοινοτάρχες θα επιτρέπουν συνολικά έξοδα, ανά υποψήφιο, μέχρι και τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) και για υποψήφια μέλη Συμβουλίων μέχρι χίλια ευρώ (€1.000,00) ανά υποψήφιο και της διάταξης η οποία αφορά στην ώρα τερματισμού της ψηφοφορίας, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου είναι η έκτη μετά μεσημβρίαν, και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον εν λόγω Νόμο και αφορούν ειδικά τις διευθετήσεις πριν από την ψηφοφορία, τη  διαδικασία πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές που ενεργούνται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(1Α) Οι διατάξεις του Νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οι οποίες αφορούν την υποβολή έκθεσης σε σχέση με τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων-

(α) Eφαρμόζονται και στις περιπτώσεις υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή δυνάμει του παρόντος Νόμου, με εξαίρεση την προθεσμία υποβολής της εν λόγω έκθεσης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή δυνάμει του παρόντος Νόμου στις κοινότητες με εκλογείς που δεν υπερβαίνουν τους εκατόν (100):

Νοείται ότι, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης εκλογικών εξόδων αφορά μόνο τους υποψηφίους για το αξίωμα του κοινοτάρχη και δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους στο αξίωμα του μέλους του Συμβουλίου.

(2) Κάθε εκλογέας δικαιούται ένα σταυρό προτίμησης για κάθε δύο μέλη. Αν ο αριθμός των μελών διαιρούμενος διά του αριθμού δύο αφήνει υπόλοιπο, τότε ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης αυξάνεται κατά ένα. Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους σταυρούς από όσους προβλέπονται στο εδάφιο αυτό θεωρείται έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίμησης.

Συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής

32.-(1) Ευθύς αμέσως μετά την αποπεράτωση της ψηφοφορίας ο Έφορος Εκλογής προβαίνει σε διευθετήσεις για την επί τόπου σε κάθε εκλογικό κέντρο διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων στην παρουσία των υποψηφίων ή των επί της διαλογής εγγράφως διορισθέντων αντιπροσώπων των κομμάτων και προς το σκοπό αυτό δίδει ειδοποίηση σε κάθε υποψήφιο και στα κόμματα για τον τρόπο και χρόνο της ενάρξεως της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων:

Νοείται ότι αναφορικά με τις εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων των κατεχόμενων κοινοτήτων, ο Έφορος Εκλογής δύναται, αν και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να προβαίνει σε διευθετήσεις για διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων σε ενιαία κέντρα διαλογής τα οποία και ορίζει προς το σκοπό αυτό.

(2) Ευθύς αμέσως κάθε κάλπη ανοίγεται επί τόπου στο εκλογικό κέντρο υπό την εποπτεία και ευθύνη του προεδρεύοντος της Εκλογής και, στην παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων, αρχίζει η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων. Μετά τη συμπλήρωση της καταμέτρησης και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, ο Προεδρεύων της Εκλογής αποστέλλει αμελλητί τα αποτελέσματα της εκλογής και μεταφέρει με τον ασφαλέστερο τρόπο την κάλπη με το περιεχόμενο της και όλα τα σχετικά έντυπα στον Έφορο Εκλογής της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

Κατανομή θέσεων

33.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, αμέσως μόλις συγκεντρωθούν και καταταχθούν τα αποτελέσματα της εκλογής, προβαίνει στην κατανομή των θέσεων και στην ανακήρυξη αυτών που πέτυχαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Προς τον πιο πάνω σκοπό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων των ψηφισάντων με τον αριθμό των θέσεων των εκλεγόμενων μελών. Το πηλίκο που προκύπτει από αυτή τη διαίρεση, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού  και κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες θέσεις όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.

(3) Ανεξάρτητος υποψήφιος που λαμβάνει ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια θέση.

(4) Οι θέσεις που, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, παραχωρούνται σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, σε περίπτωση ισοψηφίας ή αν δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι, με τη σειρά με την οποία αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο που έχει δηλωθεί στον Έφορο Εκλογής από το αυτοτελές κόμμα ή το συνασπισμό κομμάττων ή το συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου.

(5) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του παραχωρούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει μόνο τόσες θέσεις όσοι και οι υποψήφιοι του.

(6) Ο Έφορος Εκλογής συντάσσει πίνακα των αποτελεσμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει-

(α) Τον αριθμό των εκλογέων της κοινότητας,

(β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν,

(γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων,

(δ) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων τα οποία κυρήχθηκαν άκυρα.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “λευκό ψηφοδέλτιο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (5) του άρθρου 31 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου~

(ε) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων,

(στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε ανεξάρτητου υποψηφίου, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψήφων που πήραν κατά την εκλογή,

(ζ) τον αριθμό των θέσεων που έχουν παραχωρηθεί από την πρώτη κατανομή σε κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο, αναφερομένου και του αριθμού υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε κάθε συνδυασμό,

(η) τον αριθμό των αδιάθετων θέσεων που απέμειναν από την πρώτη κατανομή και

(θ) τον αριθμό των αχρησιμοποίητων υπολοίπων από την πρώτη κατανομή κάθε αυτοτελούς κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων ή ανεξάρτητων υποψηφίων που συμμετείχε στην εκλογή.

(7) Κατά τον καταρτισμό των πιο πάνω πινάκων μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι ή εκπρόσωποι τους.

Δεύτερη κατανομή θέσεων

34.-(1) Αν μετά την κατανομή των θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου παραμένουν αδιάθετες θέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θέσεις που δεν έχουν διατεθεί κατά την περίπτωση του εδαφίου (5) του άρθρου 33, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κατανομή των αδιάθετων θέσεων, όπως προβλέπεται στα επόμενα εδάφια αυτού του άρθρου.

(2) Η κατανομή των αδιάθετων θέσεων γίνεται μεταξύ των υποψηφίων των αυτοτελών κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξάρτητων  υποψηφίων, ανεξάρτητα αν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή, σύμφωνα με τη σειρά του ύψους των αχρησιμοποίητων υπολοίπων.

(3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο σε κάθε αυτοτελές κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτών κατά τη σειρά που κάθε  υποψήφιος προηγείται στο ψηφοδέλτιο του αυτοτελούς κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου.

Ανακήρυξη εκλεγέντων

35.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις συμπληρωθεί η κατανομή των θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος Νόμου, ανακηρύσσει τα εκλεγέντα μέλη και δημοσιεύει τα ονόματα τους στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο Έφορος Εκλογής πιστοποιεί περαιτέρω σε κάθε ένταλμα εκλογής τα αποτελέσματα κάθε εκλογής και τα εκλεγέντα μέλη και το αποστέλλει στον Υπουργό.

Πλήρωση κενής θέσης

36.-(1) Η θέση κοινοτάρχη, αναπληρωτή κοινοτάρχη και μέλους του Συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α) Ακύρωσης της εκλογής του,

(β) θανάτου του,

(γ) έγγραφης παραίτησης του, που υποβάλλεται στον Έπαρχο,

(δ) αδικαιολόγητης απουσίας του από τα όρια της κοινότητας για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι συνεχείς μήνες,

(ε) απώλειας μετά την εκλογή του της ιδιότητας του μέλους της κοινότητας,

(στ) όπου μετά την εκλογή του υπάρχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα εκλογιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Θέση μέλους που κενούται για οποιαδήποτε αιτία πληρούται από τον αμέσως ακολουθούντα και μη εκλεγέντα υποψήφιο του συνδυασμού του αυτοτελούς κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, ως υποψήφιος του οποίου έχει εκλεγεί το μέλος του οποίου κενούται η θέση, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων.

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος που ακολουθεί ευθύς αμέσως κατά σειρά επιτυχίας και δεν έχει εκλεγεί δε βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων κατά το χρόνο κατά τον οποίο η θέση μέλους κενούται, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων στο οποίο ανήκε όταν εκλέχτηκε, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων στο οποίο άνηκε, όταν εξελέγη το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων στο οποίο ανήκε, όταν εξελέγη, και επιπροσθέτως ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων κατά το χρόνο κατά τον οποίο η θέση μέλους κενούται, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξαρτήτων στο οποίο ανήκε, όταν εξελέγη το μέλος του οποίου η θέση κενώθηκε.

(ε) Σε  περίπτωση  κατά την οποία το μέλος του  οποίου η θέση  κενώθηκε δεν ανήκει σε κόμμα, συνασπισμό κομμάτων ή συνδυασμό ανεξαρτήτων και αυτός εξελέγη ως ανεξάρτητος ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης μέλους που κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση μέλους κενωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του απερχόμενου Συμβουλίου, αναπληρωματική εκλογή διεξάγεται μόνο σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών έχει περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών.

Διαδικασία αναπληρωματικής εκλογής

37. Σε κάθε αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι περί προκηρύξεως και διενέργειας εκλογών διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την προηγούμενη

38.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν οργανώνει ή λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δημόσια συγκέντρωση, για να ακούσει οποιοδήποτε λόγο ή συζήτηση που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εκλογή την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της.

(2) Κανένα πρόσωπο δε μεταδίδει, διαφημίζει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε είδηση ή ανακοίνωση, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, που έχει σχέση αμέσως ή εμμέσως με τις εκλογές κατά την παραμονή της ημέρας της ψηφοφορίας και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εκτός από ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από τον Έφορο Εκλογής ή με εξουσιοδότηση του.

(3) Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί εκλογικό επιτελείο ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε πινακίδες που σχετίζονται έμμεσα ή άμμεσα με την εκλογή έξω από τα εκλογικά κέντρα.

(4) Οι παραβάτες των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται, σε περίπτωση καταδίκης τους, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα

39. Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου που αφορούν αιτήσεις για ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε οποιαδήποτε εκλογή με βάση το Νόμο αυτό:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η εκλογική αίτηση καταχωρείται στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία εμπίπτει η κοινότητα όπου έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από  Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ως Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού του 1981, όπως εκάστοτε ισχύει:

Noείται περαιτέρω ότι η απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες στο Ανώτατο Δικαστήριο, μόνο λόγω νομικού σημείου, ευκρινώς διατυπωμένου στη σχετική αίτηση έφεσης.

Εκλογή κοινοτάρχη και αναπληρωτή κοινοτάρχη

40.-(1) Ο κοινοτάρχης κάθε κοινότητας εκλέγεται είτε σε γενική είτε σε αναπληρωματική εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση και εφαρμοζομένων κατά αναλογία των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την εκλογή μελών του Συμβουλίου, ξεχωριστά από όλους τους εκλογείς της κοινότητας, την ίδια ημερομηνία κατά την οποία διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου. Μετά την εκλογή αυτή ανακηρύσσεται κοινοτάρχης ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, οπότε και εφαρμόζονται από τον Έφορο Εκλογής, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων κατά την εκλογή για ανάδειξη στο αξίωμα του κοινοτάρχη, διεξάγεται επαναληπτική εκλογή μεταξύ των ισοψηφισάντων.

(3) Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον κοινοτάρχη στην πρώτη του συνεδρία το αργότερο μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του. Στη συνεδρία αυτή η οποία τελεί υπό την προεδρία του κοινοτάρχη, το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία τον αναπληρωτή κοινοτάρχη. Ο αναπληρωτής κοινοτάρχης κατέχει το αξίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει κατορθωτή η εκλογή αναπληρωτή κοινοτάρχη κατά την πρώτη ή την αμέσως επόμενη συνεδρία, η οποία συγκαλείται το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την πρώτη συνεδρία, η ανάδειξη αναπληρωτή κοινοτάρχη γίνεται με κλήρωση, που διενεργείται από τον κοινοτάρχη μεταξύ των ισοψηφούντων με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

(5)(α) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κενούται η θέση του κοινοτάρχη, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή και ο κοινοτάρχης που εκλέγεται κατέχει το αξίωμα αυτό για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.

(β) Η αναπληρωματική εκλογή δυνάμει της πιο πάνω παραγράφου διενεργείται μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε  ημερών από την ημερομηνία που κενούται η θέση και σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση κοινοτάρχη κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του απερχόμενου κοινοτάρχη, δε διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα κοινοτάρχη αναλαμβάνει ο αναπληρωτής κοινοτάρχης για τον εναπομένοντα χρόνο της θητείας του Συμβουλίου.

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους δημόσιας υγείας ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως σεισμού, πλημμύρας, επιδημίας ή άλλων παρόμοιων γεγονότων, ο Υπουργός δύναται να ορίζει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία συμπληρώνονται  σαράντα πέντε (45)  ημέρες από την κένωση της θέσης κοινοτάρχη ή μέλους του Συμβουλίου.

(6) Σε περίπτωση που κενούται η θέση του αναπληρωτή κοινοτάρχη, ως αναπληρωτής κοινοτάρχης εκλέγεται από το Συμβούλιο ένα από τα μέλη του, το οποίο κατέχει το αξίωμα αυτό για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου. Η εκλογή διενεργείται το ταχύτερο δυνατό μόλις πληρωθεί η θέση του μέλους του Συμβουλίου η οποία, πριν κενωθεί, κατείχετο από τον αναπληρωτή κοινοτάρχη του οποίου κενώθηκε η θέση.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Συνεδρίες του Συμβουλίου

41.-(1) Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον κοινοτάρχη και κωλυομένου αυτού από τον αναπληρωτή κοινοτάρχη, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ή εκτάκτως, εάν κριθεί σκόπιμο από αυτό ή το αιτηθεί γραπτώς τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του.

(2) Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Συμβουλίου αιτηθεί γραπτώς τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του, η σύγκληση αυτού διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του αιτήματος και, εάν ο κοινοτάρχης ή ο αναπληρωτής κοινοτάρχης αρνείται να συγκαλέσει συνεδρία του Συμβουλίου, οι υπογράφοντες το αίτημα δύναται να συγκαλέσουν οι ίδιοι συνεδρίαση του Συμβουλίου.

(3) Κάθε συνεδρία του Συμβουλίου πραγματοποιείται ύστερα από γραπτή ειδοποίηση προς τα μέλη του τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της και αποστέλλεται σε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω τηλεομοιοτύπου.

(4) Απαρτία σε συνεδρία του Συμβουλίου επιτυγχάνεται όταν παρίσταται το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(5) Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνεδρία του Συμβουλίου αναβάλλεται και επανασυγκαλείται σε μεταγενέστερο χρόνο, οπότε το Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, εφόσον παρίσταται το ήμισυ των μελών του πλέον ενός μέλους.

(6) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο κοινοτάρχης και κωλυομένου αυτού ο αναπληρωτής κοινοτάρχης, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, το γηραιότερο από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου.

(7) Οι αποφάσεις στις συνεδρίες του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο,  σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(8) Η εγκυρότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται όταν  θέση μέλους του Συμβουλίου είναι κενή, νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία.

(9) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπό συζήτηση θέμα είναι μεγάλης σημασίας για τα μέλη της  κοινότητας να είναι δημόσιες και ανοικτές για το κοινό.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεδρία του Συμβουλίου είναι δημόσια, η σύγκληση αυτής ανακοινώνεται με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα αυτού, εάν υπάρχει, ή/και στον πίνακα ανακοινώσεών του.

(11) Κάθε συνεδρία του Συμβουλίου περιορίζεται στα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

(12) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, εάν υπάρχει, ή/και στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού.

Τήρηση πρακτικών

42.-(1) Αποτελεί καθήκον του κοινοτάρχη, ως προέδρου του Συμβουλίου, να μεριμνά για την τήρηση άρτιων και λεπτομερών πρακτικών, στα οποία να καταγράφονται επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του Συμβουλίου, σε περίπτωση δε κατά την οποία συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία, καταγράφεται και η απόφαση της μειοψηφίας:

Νοείται ότι, τα πρακτικά δύναται να τηρούνται από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτόν από το Συμβούλιο.

(2) Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

(3) Μετά την επικύρωσή τους τα πρακτικά υπογράφονται από τον κοινοτάρχη ή τον προεδρεύοντα της συνεδρίας και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Έπαρχο πριν από την επόμενη τακτική συνεδρία και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίας:

Νοείται ότι, ο Έπαρχος έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου από τον Υπουργό ή/και τον Υπουργό Οικονομικών ή/και τον Έπαρχο, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι εν λόγω αποφάσεις υποβάλλονται σε αυτούς προς έγκριση και εγκρίνονται ή απορρίπτονται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτούς και ενημερώνεται δεόντως το Συμβούλιο.

Εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου

43. Αποτελεί καθήκον του κοινοτάρχη να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου, καθώς και να φροντίζει ώστε, όταν η εκτέλεση απόφασης απαιτεί δαπάνη, αυτή να είναι σύμφωνη με τον προϋπολογισμό ο οποίος έχει εγκριθεί.

Φύλαξη τίτλων, σφραγίδας κτλ.

44. Ο κοινοτάρχης είναι υπεύθυνος και έχει τη φροντίδα της φύλαξης των τίτλων, των αρχείων, των εγγράφων και της σφραγίδας του Συμβουλίου:

Νοείται ότι ο κοινοτάρχης μπορεί να ορίζει το γραμματέα ή άλλο υπάλληλο του Συμβουλίου υπεύθυνο για τη φύλαξη των τίτλων, των αρχείων, των εγγράφων και της σφραγίδας του Συμβουλίου.

Παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος που επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο

45. Σε περίπτωση κατά την οποία ο κοινοτάρχης και το Συμβούλιο παραλείπουν να εκτελέσουν οποιοδήποτε επιβαλλόμενο από τον παρόντα Νόμο καθήκον ή να εφαρμόσουν οποιαδήποτε διάταξη του, ο Υπουργός δύναται να καλέσει τον κοινοτάρχη και το Συμβούλιο να εκτελέσουν μέσα σε εύλογη προθεσμία το καθήκον αυτό ή να προβούν στην εφαρμογή της διάταξης του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός έχει την εξουσία να διορίσει τον Έπαρχο αρμόδιο για την εκτέλεση ή την εφαρμογή των πιο πάνω και το Συμβούλιο επιβαρύνεται με τα αναγκαία για το σκοπό αυτό έξοδα.

Αρμοδιότητες, καθήκοντα και δικαιώματα του κοινοτάρχη

46. Ο κοινοτάρχης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Είναι η εκτελεστική αρχή του Συμβουλίου και προϊσταται των υπηρεσιών του.

(β) Εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε όλες τις επίσημες σχέσεις του, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και των άλλων αρχών της Δημοκρατίας.

(γ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδρίες του Συμβουλίου στις οποίες προεδρεύει.

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

(ε) Υπογράφει ή εξουσιοδοτεί το γραμματέα να υπογράφει οποιαδήποτε άδεια χορηγείται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών του Συμβουλίου.

(στ) Τηρεί το νόμο και την τάξη στην κοινότητα.

(ζ) Παρέχει το συντομότερο δυνατό πληροφορίες στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για κάθε σοβαρό αδίκημα ή ατύχημα που συμβαίνει στην κοινότητα του.

(η) Ενημερώνει την κοινότητα για όλες τις γνωστοποιήσεις, τις προκηρύξεις και τα άλλα επίσημα έγγραφα που τυχόν αποστέλλονται σε αυτόν από τον Έπαρχο ή από άλλη αρχή της Δημοκρατίας.

(θ) Διατηρεί σφραγίδα ως κοινοτάρχης την οποία τοποθετεί σε όλα τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα τα οποία απαιτείται να σφραγίζονται από αυτόν.

(ι) Εκτελεί τα καθήκοντα που του επιβάλλονται από τον περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμο.

(ια) Βοηθά το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας ή Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ή εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο αυτών, σε σχέση με την ανάρτηση αγγελιών, αποφάσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων ειδοποιήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιωνδήποτε νόμων, επιβάλλεται να αναρτηθούν από αυτούς σε συγκεκριμένο δήμο, ενορία ή κοινότητα και εκδίδει πιστοποιητικό ανάρτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ νόμου, ο οποίος επιβάλλει τέτοια ανάρτηση και αναφέρει στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό της επαρχίας του το θάνατο κάθε προσώπου που κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία ή που έχει συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία μαζί με κατάλογο της ιδιοκτησίας αυτής και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Επίσης αναφέρει την έλλειψη κληρονόμων που θα δικαιούνταν να κληρονομήσουν την ιδιοκτησία αυτή.

(ιβ) Παρέχει οποιοδήποτε πιστοποιητικό για κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, όταν δεν υπάρχει εμπόδιο που να δικαιολογεί την άρνηση παροχής τέτοιου πιστοποιητικού.

(γ) Εκτελεί γενικά όλα τα καθήκοντα ή τις εξουσίες που ανατίθενται ή επιβάλλονται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλο νόμου.

Καθήκοντα μελών του Συμβουλίου

47. Αποτελεί καθήκον και δικαίωμα κάθε μέλους του Συμβουλίου να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτό από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Αποζημίωση κοινοτάρχη, δικαιώματα και ποινική ευθύνη κοινοτάρχη και μελών του Συμβουλίου

48.-(1) Ο κοινοτάρχης δικαιούται αποζημίωση, σύμφωνα με τον περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμο, η οποία προβλέπεται στον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό της κοινότητας και η οποία συνάδει με την εκάστοτε αποζημίωση που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών και άλλων οργανισμών που συστήνονται δυνάμει νόμου.

(1Α) Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν τέτοια αποζημίωση, όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό της κοινότητας και η οποία συνάδει με την εκάστοτε αποζημίωση που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τα διοικητικά συμβούλια ημικρατικών και άλλων οργανισμών που συστήνονται δυνάμει νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, ο κοινοτάρχης και τα μέλη του Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν τα δικαιώματα που εκτίθενται στο Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ αντίστοιχα του Δεύτερου Πίνακα σχετικά με τα διάφορα θέματα που αναφέρονται σε αυτόν, καθώς και κάθε δικαίωμα το οποίο καθορίζεται στον παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε κοινοτάρχη ή σε μέλος του Συμβουλίου για τα καθοριζόμενα στο Μέρος Ι του Δεύτερου Πίνακα θέματα από συνταξιούχο πρόσωπο του οποίου η μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750).

(3) Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου που-

(α) Ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ή

(β) εν γνώσει του εκδίδει ψεύτικο πιστοποιητικό

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται, για κάθε τέτοιο αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ποινή δυνατό να του επιβληθεί δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(4) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά  στον παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, όταν σε κοινότητα υπάρχει ελληνικό και τουρκικό Συμβούλιο και εγείρεται διαφορά ως προς το ποιος κοινοτάρχης ή ποιο Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, η διαφορά αυτή παραπέμπτεται στον Έπαρχο, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εξουσία του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θέσεων του και της διαδικασίας πλήρωσης τους

49.-(1) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να καθορίζει με την έγκριση του Υπουργού τον αριθμό των θέσεων, τα σχέδια υπηρεσίας, καθώς και τις μισθολογικές κλίμακες κάθε θέσης. Ο εγκεκριμένος αριθμός θέσεων αναγράφεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Συμβουλίου με την αντίστοιχη για κάθε θέση μισθολογική κλίμακα.

(2) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό και δημοσιεύονται στην Επίσημη  Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους καθορίζεται η ακολουθητέα διαδικασία για την πλήρωση των κενών θέσεων, οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων του Συμβουλίου, τα καθήκοντα τους, καθώς και η άσκηση ως προς αυτούς πειθαρχικής εξουσίας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “θέση” σημαίνει οποιαδήποτε θέση προβλέπεται στο εδάφιο (1), αλλά δεν περιλαμβάνει εργάτες που διορίζονται από το Συμβούλιο.

Διορισμός γραμματέα και άλλων υπαλλήλων

50.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κατάλληλα πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του στη θέση του γραμματέα, καθώς και σε οποιεσδήποτε θέσεις δυνατό να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο που έχει συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να διοριστεί στη θέση του γραμματέα ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση.

(2Α) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου, που συμπληρώνει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2009, είναι η ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 55, κανένας υπάλληλος δεν απολύεται ή δεν απομακρύνεται από τη θέση του παρά μόνο με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται σε ειδικά συγκαλούμενη για το σκοπό αυτό συνεδρία και αφού αυτός ειδοποιηθεί μέσα σε διάστημα όχι μικρότερο των επτά ημερών από αυτή.

(4) Αν το πρόσωπο που κατέχει τη θέση του γραμματέα είναι για οποιοδήποτε λόγο προσωρινά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα του, το Συμβούλιο μπορεί να ορίζει αναπληρωτή του, ο οποίος κατέχει τη θέση αυτή για όσο χρόνο επιθυμεί το Συμβούλιο. Ο αναπληρωτής γραμματέας μπορεί να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να εκτελεί όλες τις πράξεις που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να εκτελεί ο υπάλληλος τον οποίο αναπληρώνει και υπόκειται στις ίδιες με αυτόν ποινές για οποιαδήποτε παράλειψη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα σε ειδικές περιπτώσεις

51. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος Νόμου, ο Έπαρχος σε ειδικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να επιτρέπει την ανάθεση της άσκησης των καθηκόντων του γραμματέα στον κοινοτάρχη ή σε μέλος του Συμβουλίου χωρίς αυτός να θεωρείται υπάλληλος του Συμβουλίου με την παροχή κάθε χρονο σε αυτόν ενός κατ’ αποκοπήν χρηματικού ποσού για τις υπηρεσίες του.

Εργοδότηση εργατών

52. Το Συμβούλιο μπορεί να εργοδοτεί οποιουσδήποτε εργάτες αναγκαίους για την υπηρεσία του, καθώς και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία γίνεται πρόνοια στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό του.

Πειθαρχική εξουσία του Συμβουλίου

53.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των Κανονισμών που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ασκεί, αναφορικά με τους υπαλλήλους του, πειθαρχική εξουσία για την παράβαση καθηκόντων που οφείλεται σε υπαιτιότητα τους και δύναται να επιβάλει σε αυτούς τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(i) Επίπληξη.

(ii) Αυστηρή επίπληξη.

(iii) Διακοπή ετήσιας προσαύξησης. (iv) Αναβολή ετήσιας προσαύξησης.

(v) Χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών μηνών.

(vi) Υποβιβασμό μισθολογικής κλίμακας.

(vii) Αναγκαστική αφυπηρέτηση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(viii) Απόλυση.

(β) Για την επιβολή των ποινών της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου σε ειδική συνεδρία που συγκαλείται έπειτα από  ειδοποίηση επτά τουλάχιστον ημερών πριν από τη συνεδρία.

(γ) Στον υπάλληλο που διώκεται πειθαρχικά δίδεται πάντοτε το δικαίωμα να ακουστεί.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος, λόγω της σχετικής ποινής που έχει επιβληθεί, αφυπηρετεί αναγκαστικά από συντάξιμη θέση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών του Συμβουλίου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης με τον τερματισμό της υπηρεσίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Παροχή εγγύησης από υπαλλήλους

54. Το Συμβούλιο μπορεί να απαιτεί από κάθε υπάλληλο που διορίζει να δίνει την εγγύηση που θεωρεί κατάλληλη για την αρμόζουσα εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του, ενώ ο κοινοτάρχης βεβαιώνεται από καιρό σε καιρό για την ύπαρξη και την επάρκεια αυτής της εγγύησης.

Ευθύνη υπαλλήλων

55.-(1) Υπάλληλος που διορίζεται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υποχρεούται να παραδίδει στον κοινοτάρχη σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσε να κατέχει τη θέση του, γραπτό και πραγματικό απολογισμό για όλα τα θέματα που του εμπιστεύτηκαν, καθώς και για τις εισπράξεις και τις πληρωμές που έγιναν από αυτόν μαζί με τα εντάλματα πληρωμής, όπως επίσης κατάλογο των προσώπων που οφείλουν στο Συμβούλιο χρηματικά ποσά σχετικά με τη θέση τους στον οποίο αναφέρονται και τα ποσά που οφείλουν.

(2) Κάθε επηρεαζόμενος υπάλληλος καταβάλλει όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλει στο γραμματέα ή με τον τρόπο που αποφασίζει ο κοινοτάρχης.

(3) Καμιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε θεραπεία με την καταχώρηση αγωγής εναντίον του υπαλλήλου ή του εγγυητή του.

Απαγόρευση συμφέροντος σε σύμβαση του Συμβουλίου

56. Υπάλληλος Συμβουλίου δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή συμφέρον άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικά είτε μέσω της συζύγου ή τέκνου ή συνέταιρου του, σε σύμβαση που έχει συναφθεί με το Συμβούλιο ή σε εργασία που έχει εκτελεστεί για το Συμβούλιο. Υπάλληλος ο οποίος έχει τέτοιο ενδιαφέρον ή συμφέρον δεν μπορεί να κατέχει οποιαδήποτε θέση ή να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία στο Συμβούλιο.

Πολιτικά δικαιώματα υπαλλήλων του Συμβουλίου

56Α. Κάθε υπάλληλος του Συμβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του 2015.

Σύναψη συμβάσεως με άλλα Κοινοτικά Συμβούλια ή δήμους

57. Κάθε Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει σύμβαση με άλλα Συμβούλια ή δήμους με σκοπό τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών υπαλλήλου ή εργάτη του σε άλλο ή σε άλλα Συμβούλια ή δήμους, ανάλογα με την περίπτωση, με τους όρους που μπορούν να προβλέπονται στη σύμβαση:

Νοείται ότι για σκοπούς συνταξιοδότησης ή παροχής φιλοδωρήματος λόγω εργασίας η πιο πάνω υπηρεσία λογίζεται υπηρεσία προς το Συμβούλιο που διαθέτει τον υπάλληλο ή τον εργάτη στην υπηρεσία άλλου ή άλλων Συμβουλίων ή δήμων.

Κατοχύρωση υπαλλήλων

58.-(1) Υπάλληλος ή εργάτης, ο οποίος αμέσως πριν από την εγκαθίδρυση του Συμβουλίου υπηρετούσε σε οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης, κοινότητα ή περιοχή βελτιώσεως που, δυνάμει του άρθρου 117 του Νόμου, καταργείται, μεταφέρεται από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου στην υπηρεσία του Συμβουλίου και τοποθετείται από αυτό σε θέση της οποίας οι λειτουργίες και τα καθήκοντα είναι ανάλογα με τις λειτουργίες και τα καθήκοντα της θέσης που κατείχε στην αρχή τοπικής διοίκησης, την κοινότητα ή την περιοχή βελτιώσεως:

Νοείται ότι ο εν λόγω υπάλληλος ή εργάτης μπορεί, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της μεταφοράς του ή μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιούνται οι όροι υπηρεσίας της νέας θέσης και η αρχική διάρθρωση των υπηρεσιών του Συμβουλίου, να δηλώσει γραπτώς προς το Συμβούλιο ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στην υπηρεσία του. Στην περίπτωση αυτή παύει να βρίσκεται στην υπηρεσία αυτή μετά πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία της γραπτής δήλωσης του και δικαιούται όλα τα ωφελήματα αποχώρησης τα οποία θα έπαιρνε αν αποχωρούσε από την υπηρεσία του στην προηγούμενη αρχή τοπικής διοίκησης.

(2) Η υπηρεσία στο Συμβούλιο του υπαλλήλου ή του εργάτη θεωρείται συνέχιση χωρίς διακοπή της προηγούμενης του υπηρεσίας, ενώ η αντιμισθία και οι υπόλοιποι όροι υπηρεσίας του στο Συμβούλιο δεν μπορούν να μεταβληθούν σε βάρος του κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας του σε αυτό.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ο όρος “όροι υπηρεσίας” περιλαμβάνει όλα όσα αφορούν τις άδειες απουσίας και ασθενείας, τον τερματισμό της υπηρεσίας ή την αποχώρηση, τη σύνταξη, επιπρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα:

Νοείται ότι για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης μέχρι την ημέρα που ο υπάλληλος ή ο εργάτης μεταφέρεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου υπεύθυνο είναι το Συμβούλιο μέχρι και την ημέρα που ο υπάλληλος ή ο εργάτης αποχωρεί από την υπηρεσία του.

(3) Υπάλληλος ή εργάτης που μεταφέρεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου αυτού απολαμβάνει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Συμβούλιο, όλα τα δικαιώματα και τα ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Συμβουλίου.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που αμέσως πριν από την ημερομηνία της εφαρμογής του παρόντος Νόμου υπηρετούσαν στα κατά τόπους Γραφεία Επάρχων ως Κοινή Υπηρεσία των περιοχών βελτιώσεως κάθε επαρχίας και οι οποίοι θα παραμείνουν στην Κεντρική Υπηρεσία των Συμβουλίων στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων υπό την ευθύνη, την εποπτεία και το συντονισμό του οικείου Επάρχου με σκοπό τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στα Συμβούλια:

Νοείται ότι όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Υπουργό:

Νοείται περαιτέρω ότι οι δαπάνες για μισθούς και οι συντάξεις των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Συμβουλίων, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας αυτής, επιβαρύνουν όλα τα Συμβούλια κάθε επαρχίας και επιχορηγούνται από το κράτος κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατόν (50%) ή όπως αποφασίζεται από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Περιέλευση περιουσίας στο Συμβούλιο

59. Με  την εγκαθίδρυση του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος Νόμου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις οποιασδήποτε αρχής τοπικής διοίκησης, κοινότητας, περιοχής βελτιώσεως ή χωριών που καταργούνται με το Νόμο αυτό περιέρχονται στο Συμβούλιο.

Εγγραφή και διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας

60.-(1) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία ανήκει σε Συμβούλιο και η οποία, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή εθίμου, απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου εγγράφεται στο όνομα του Συμβουλίου.

(2) Με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του Συμβουλίου ή για την εκτέλεση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο οποιασδήποτε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας, ο κοινοτάρχης ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γραπτώς για το σκοπό αυτό από τον κοινοτάρχη είναι ο νόμιμος πληρεξούσιος του Συμβουλίου.

(3) Με την αίτηση για την εγγραφή που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατίθεται στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη από τον κοινοτάρχη στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του Συμβουλίου. Η επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης ή εγγράφων στη διεύθυνση αυτή θεωρείται επαρκής επίδοση στο Συμβούλιο.

(4) Με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται για λογαριασμό του Συμβουλίου στο όνομα του Συμβουλίου, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός μπορεί να προβεί στην εγγραφή της με την προσαγωγή σε αυτόν από τον κοινοτάρχη πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται ότι αυτή αποτελεί ιδιοκτησία του Συμβουλίου και κατέχεται εξ ονόματος του Συμβουλίου.

(5)(α) Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει για την πώληση, την ανταλλαγή και την εκμίσθωση της κινητής ιδιοκτησίας του.

(β) Το Συμβούλιο μπορεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και μετά την έγκριση του Υπουργού να αποφασίζει-

(i) Για την πώληση και την ανταλλαγή της ακίνητης ιδιοκτησίας του.

(ii) Για τη δημιουργία δουλείας ή άλλου εμπράγματου βάρους ή προνομίου επί της ιδιοκτησίας του ή για την εκμίσθωση ή τη μίσθωση της ακίνητης ιδιοκτησίας του για περίοδο που υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Συμβούλιο έχει την εξουσία να προβαίνει σε ενέργειες για τη βελτίωση ή τη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση κάθε κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται ή ανήκει σε αυτό, καθώς και να επενδύει όλα τα κεφάλαια, των οποίων δεν επιβάλλεται η άμεση δαπάνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σε κυβερνητικά χρεόγραφα.

Διαδικασία κατάρτισης συμβάσεως

61.-(1) Σύμβαση από ή εξ ονόματος του Συμβουλίου καταρτίζεται γραπτώς και φέρει τη σφραγίδα του, καθώς και την υπογραφή του κοινοτάρχη και δύο μελών του Συμβουλίου που εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι σύμβαση σχετική με τη συνήθη διεξαγωγή των τρεχουσών συναλλαγών του Συμβουλίου μπορεί, δυνάμει των προνοιών του περί Συμβάσεων Νόμου, να καταρτίζεται γραπτώς ή προφορικώς, ανάλογα με την περίπτωση, από τον κοινοτάρχη για λογαριασμό του Συμβουλίου και να τροποποιείται ή να ακυρώνεται γραπτώς ή προφορικώς: Νοείται περαιτέρω ότι η σύναψη συμβάσεως, η διάρκεια της οποίας υπερβαίνει τη θητεία του Συμβουλίου το οποίο θα τη συνομολογήσει, υπόκειται στην έγκριση του Επάρχου.

(2) Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι κατά νόμο ισχυρές και δεσμεύουν το Συμβούλιο και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τους κληρονόμους, εκτελεστές ή διαχειριστές τους, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την εκμίσθωση όλης ή μέρους της κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας του, καθώς και την αποδοχή οποιασδήποτε κληρονομιάς, κληροδοτήματος ή δωρεάς.

(4) Καμιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα σύμβασης που καταρτίστηκε από αρχή τοπικής διοίκησης, κοινότητα ή περιοχή βελτιώσεως που καταργείται δυνάμει του άρθρου 117 πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.

Απόκτηση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας

62. Αν οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία απαιτείται για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε δημόσιου σκοπού, που εμπίπτει στις εξουσίες του Συμβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί με συμφωνία να αποκτήσει την ιδιοκτησία αυτή.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας

63. Σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία απαιτείται για την υλοποίηση οποιουδήποτε σκοπού δημόσιας ωφέλειας που εμπίπτει στις εξουσίες του Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί με συμφωνία, το Συμβούλιο δύναται να λάβει απόφαση με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του για  την απαλλοτρίωση της εν λόγω ιδιοκτησίας για το σκοπό που καθορίζεται στην απόφασή του και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου:

Νοείται ότι, της σχετικής δημοσίευσης της γνωστοποίησης απαλλοτρίωσης προηγείται ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης από τον οικείο Έπαρχο:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία έχει ήδη εκδοθεί γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και η διαδικασία απαλλοτρίωσης δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, ακολουθείται η προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο διαδικασία πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Ετήσιος προϋπολογισμός του Συμβουλίου

64.-(1) Για το κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, κάθε Συμβούλιο ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Ο ετήσιος προϋπολογισμός Συμβουλίου πρέπει να είναι ισοσκελισμένος:
Νοείται ότι παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν επιτρέπεται παρά μόνο ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργού.

(3) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και υποβάλλεται στον Έπαρχο για έγκριση και στον Υπουργό Οικονομικών για ενημέρωση ή/και έγκριση κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, και εφαρμοζομένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) Ο Έπαρχος ασκεί έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής του και πληροφορεί  γραπτώς σχετικά το Συμβούλιο:

Νοείται ότι, ο Έπαρχος δεν εγκρίνει τον προϋπολογισμό μόνο εάν αυτός αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου,

(β) σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση του προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών πληροφορεί γραπτώς σχετικά το Συμβούλιο εντός εξήντα (60) ημερών

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, να δαπανά ετησίως ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) οποιουδήποτε κονδυλίου των δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί και εγκριθεί, με τον όρο ότι το επιπρόσθετο αυτό ποσό εξοικονομείται από οποιοδήποτε άλλο κονδύλι ή από οποιαδήποτε άλλα από τα κονδύλια που προβλέφθηκαν και εγκρίθηκαν στον ίδιο προϋπολογισμό

(δ) μετά την έγκριση του προϋπολογισμού το Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό τις προβλεπόμενες προβλέψεις εσόδων και δαπανών με τριμηνιαία ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του οικονομικού έτους και μηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου∙

(ε) εάν ο ετήσιος προϋπολογισμός οποιασδήποτε κοινότητας δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το Ταμείο Κοινότητας οποιασδήποτε απαιτούμενης δαπάνης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα κάθε φορά και εν πάση περιπτώσει τους δύο (2) μήνες συνολικά, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για τη συνέχιση των υπηρεσιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, μέχρι την εκπνοή της περιόδου αυτής:Νοείται ότι, η δαπάνη που διενεργείται για υπηρεσία με την εξουσιοδότηση που αναφέρεται πιο πάνω δεν δύναται να υπερβαίνει το αναλογούν για την περίοδο αυτή ποσό το οποίο εγκρίθηκε για την εν λόγω υπηρεσία με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους∙

(στ) το Συμβούλιο δύναται κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός να υποβάλει για έγκριση από τον Υπουργό αναθεωρημένο προϋπολογισμό, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, σύμφωνα με την εκάστοτε εγκύκλιο για τον προϋπολογισμό που εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών∙

(ζ) ο Υπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να εγκρίνουν οποιαδήποτε δαπάνη η οποία διενεργήθηκε από το Συμβούλιο καθ’ υπέρβαση εγκεκριμένου κονδυλίου για εγκεκριμένο σκοπό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κοινότητας, εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη συνέχιση της παροχής εγκεκριμένων από την κοινότητα υπηρεσιών ή γενικότερα για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της κοινότητας, νοουμένου ότι η δαπάνη που διενεργείται  κάθε φορά δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) σε κάθε περίπτωση του εγκεκριμένου κονδυλίου.

(4) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Συμβουλίου αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Χορηγία προς τις κοινότητες

64Α. Ο προϋπολογισμός εσόδων κάθε κοινότητας επιδοτείται ετησίως με χορηγία της Δημοκρατίας, προτεινόμενης από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρινόμενης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ταμείο Κοινότητας

65. Κάθε Συμβούλιο διατηρεί ταμείο, το οποίο ονομάζεται “Ταμείο Κοινότητας”, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από-

(α) Οποιεσδήποτε χορηγίες της Δημοκρατίας.

(β) Φόρους, τέλη, μισθώματα, ή δικαιώματα που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή άλλου νόμου ή Κανονισμού που εκδίδεται με βάση τις πρόνοιες των νόμων αυτών.

(γ) Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έσοδα που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή άλλου νόμου ή Κανονισμού που εκδίδεται με βάση τις πρόνοιες των νόμων αυτών.

(δ) Μισθώματα, κέρδη, τόκους και οφέλη που προέρχονται από τις ιδιοκτησίες του Συμβουλίου.

(ε) Όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από το Συμβούλιο ή από υπάληλο, εργάτη ή αντιπρόσωπο του Συμβουλίου που ενεργεί για λογαριασμό του.

(στ) Δωρεές, κληροδοτήματα ή άλλες χορηγίες.

Διάθεση χρημάτων από το Ταμείο Κοινότητας

66.Το ενεργητικό του Ταμείου Κοινότητας διατίθεται και επιβαρύνεται με τα ακόλουθα:

(α) Τη συνεισφορά προς το οικείο Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών.

(β) Τις αναγκαίες δαπάνες που έγιναν νόμιμα από ή εκ μέρους του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(γ) Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά νόμιμα οφείλει το Συμβούλιο.

(δ) Τη χρηματοδότηση έργων αναπτύξεως:

Νοείται ότι καμιά πληρωμή που υπερβαίνει το συνολικό ποσό των £100 δε διενεργείται από το Κοινοτικό Ταμείο, αν δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς ή με ειδική απόφαση του Συμβουλίου και ύστερα από σχετική έγκριση του Επάρχου.

Πληρωμές και εισπράξεις

67.-(1) Οποιαδήποτε πληρωμή προς ή από το Ταμείο Κοινότητας διενεργείται από το γραμματέα ή τον ταμία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό από το Συμβούλιο.

(2) Σε περίπτωση πληρωμής από το Ταμείο Κοινότητας με επιταγή, αυτή υπογράφεται από τον κοινοτάρχη ή από μέλος του Συμβουλίου που είναι εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτόν και προσυπογράφεται από το γραμματέα ή από άλλο μέλος του Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο από το Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

Κατάθεση χρηματικών ποσών

68. Όλα τα χρηματικά ποσά που ανήκουν ή εισπράττονται για λογαριασμό του Συμβουλίου κατατίθενται σε τράπεζα ή σε συνεργατικό ίδρυμα ή σε ταμιευτήριο όπως το Συμβούλιο καθορίζει:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το γραμματέα ή τον ταμία ή οποιοδήποτε υπάλληλο του να διατηρεί στην κατοχή του χρηματικό ποσό που να επαρκεί για τις ημερήσιες δαπάνες του Συμβουλίου.

Ανάληψη χρηματικού ποσού

69. Κανένα ποσό χρημάτων δεν αποσύρεται από τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου σε τράπεζα, συνεργατικό ίδρυμα ή ταμιευτήριο παρά μόνο με επιταγή, που υπογράφεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2)  του άρθρου 67.

Τήρηση λογαριασμών

70.-(1) Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση ακριβούς λογαριασμού για όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται από το Ταμείο Κοινότητας.

(2) Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση των κατάλληλων λογαριασμών, βιβλίων και καταστάσεων λογαριασμών, που ετοιμάζονται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και πρότυπα.

(3) Μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους ετοιμάζονται από το Συμβούλιο οι τελικοί λογαριασμοί.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

71.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των κοινοτήτων καταρτίζονται και υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014.

(2) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, οι κατεχόμενες κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) δεν υποβάλλουν στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Εσωτερικών ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

(β) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (α) κατεχόμενες κοινότητες υποβάλλουν στον οικείο Έπαρχο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για επιβεβαίωση των στοιχείων τα οποία αυτές περιλαμβάνουν και ο Έπαρχος στη συνέχεια τις κοινοποιεί στο Γενικό Ελεγκτή για τυχόν παρατηρήσεις:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διεξαγάγει κατά την κρίση του επιπρόσθετο διαχειριστικό ή άλλο έλεγχο.

Υποχρέωση παρουσίασης στοιχείων ή παροχής πληροφοριών για σκοπούς ελέγχου

72.-(1) Εκτός από τον ετήσιο έλεγχο ο Γενικό Ελεγκτής της Δημοκρατίας, μπορεί να προβαίνει σε διαχειριστικούς, έκτακτους ή άλλους ελέγχους, όλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, όποτε το κρίνει σκόπιμο.

(2) Για σκοπούς διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας μπορεί να καλεί οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή υπαλλήλους του, για να του δώσει πληροφορίες ή επεξηγήσεις ή για να παρουσιάσει οποιοδήποτε πρακτικό, βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό, τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο αναγκαίο για το ζητούμενο έλεγχο.

(3) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να παρουσιάσει στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου,

(β) αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να δώσει στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πληροφορίες ή επεξηγήσεις οι οποίες ζητούνται από αυτόν,

(γ) παρέχει στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πληροφορίες ή επεξηγήσεις οι οποίες εν γνώσει του είναι ψευδείς ή λανθασμένες
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Εκτέλεση καθηκόντων ταμία από τον κοινοτάρχη

73. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο δεν εργοδοτεί γραμματέα ή υπάλληλο με ανάλογα προσόντα, καθήκοντα ταμία εκτελεί ο κοινοτάρχης.

Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας

74. Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να επιβάλλει, αναφορικά με κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα στα όρια της κοινότητας, ετήσιο φόρο, καλούμενο “τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας”. Τα ποσά που προκύπτουν από αυτό κατατίθενται στο Ταμείο Κοινότητας.

Συντελεστής τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

75.-(1) Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται βάσει συντελεστή, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα επί τοις χιλίοις (10%0) επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίμηση που έγινε με βάση το άρθρο 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ολικό ποσό του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας που πρέπει να επιβάλλεται κάθε χρόνο δεν υπερβαίνει τη μία λίρα καταβάλλεται τέλος μιας λίρας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για τους σκοπούς του άρθρου 74 και του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου το συντελεστή του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά με το έτος το οποίο αρχίζει την πρώτη μέρα του αμέσως επόμενου Ιανουαρίου, και κοινοποιεί την απόφαση του στο Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος, ο οποίος την κοινοποιεί στη συνέχεια στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και στον Έπαρχο.

Επιβολή τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

76. Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας υπολογίζεται ετήσια από το Διευθυντή του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος βάσει συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 75 του παρόντος Νόμου.

Φορολογικοί κατάλογοι

77. Ο Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομοτερικού Τμήματος ετοιμάζει κάθε χρόνο για κάθε κοινότητα φορολογικούς καταλόγους στους οποίους περιλαμβάνονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις, εφόσον αυτές είναι γνωστές, των ιδιοκτητών της φορολογητέας ιδιοκτησίας, καθώς και τα ποσά που οφείλει κάθε ιδιοκτήτης, τους οποίους και αποστέλλει στο Συμβούλιο για είσπραξη του τέλους που έχει επιβληθεί.

Είσπραξη τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

78. Το τέλος για ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα στα όρια της κοινότητας καθίσταται για τον ιδιοκτήτη πληρωτέο την 30η Ιουνίου του έτους αναφορικά με το οποίο έχει επιβληθεί, ενώ καταβάλλεται και εισπράττεται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 99 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν μπορεί να εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη, αυτό μπορεί να εισπραχθεί με τον ίδιο τρόπο από κάθε νόμιμο κάτοχο της. Με την είσπραξη αυτή ο κάτοχος αποζημιώνεται από τον ιδιοκτήτη, αναφορικά με το ποσό που έχει καταβάλει, και δικαιούται να αφαιρέσει από κάθε δόση του μισθώματος της ιδιοκτησίας αυτής που καθίσταται πληρωτέα αμέσως μετά την είσπραξη ποσό ίσο με το ποσό που κατέβαλε όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας

79. Δεν επιβάλλεται, καταβάλλεται ή εισπράττεται τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, αναφορικά με τα ακόλουθα:

(α) Δημόσιους τόπους ταφής (νεκροταφεία).

(β) Εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεμένη, οικήματα συνέλευσης ή κτίρια ή οποιοδήποτε μέρος τους, τα οποία είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στην άσκηση δημόσιας θρησκευτικής λατρείας.

(γ) Οικήματα που χρησιμοποιούνται ως δημόσια νοσοκομεία.

(δ) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία-

(i) Κατέχεται και είναι εγγεγραμμένη στο βιβλίο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στο όνομα σχολείου το οποίο λειτουργεί βάσει του Κοινοτικού ή άλλου νόμου που εκάστοτε ισχύει και αφορά τη στοιχειώδη, μέση ή ανώτερη εκπαίδευση.

(ii) Ανήκει στη Δημοκρατία.

(iii) Ανήκει στο Συμβούλιο.

(iv) Έχει κηρυχθεί διατηρητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή κηρύχθηκε αρχαίο μνημείο σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο.

(v) Ανήκει σε αθλητικό σωματείο και αποτελείται από γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις ή οικήματα που χρησιμοποιούνται από αυτό.

(vi) Kατέχεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς φιλανθρωπικού ιδρύματος δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο συντηρείται κυρίως με δωρεές ή εθελοντικές εισφορές, στο βαθμό που η ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται για τους σκοπούς αυτούς.

(vii) Είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως τόπος κοινής νομής.

(viii) Είναι καταχωρισμένη ή εκχωρήθηκε προ αμνημονεύτων χρόνων από τους κατοίκους κάποιας κοινότητας για κοινή χρήση.

Τέλος επί ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στις κυρίαρχες περιοχές των βάσεων και επί άλλων περιουσιακών στοιχείων

80.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, η υπαγωγή σε τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο έδαφος των κυρίαρχων περιοχών των βάσεων, καθώς και η υπαγωγή σε τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στα όρια κοινότητας η οποία ανήκει κατά κυριότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ή στη Δημοκρατία της Τουρκίας, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως ή της Συμφωνίας για την Εφαρμογή της Συνθήκης Συμμαχίας, η οποία υπογράφτηκε σε καθεμιά περίπτωση στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, και το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επί της περιουσίας αυτής βεβαιώνεται, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) “Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως” σημαίνει τη συνθήκη που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960  και αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου και περιλαμβάνει την ανταλλαγή διακοινώσεων που υπογράφτηκαν στη Λευκωσία κατά την ίδια ημερομηνία.

(β) Οι όροι και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού έχουν την έννοια την οποία απέδωσε σε αυτές η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως ή η Συμφωνία για την Εφαρμογή της Συνθήκης Συμμαχίας, που υπογράφτηκε σε καθεμιά περίπτωση στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γενική αρμοδιότητα του Συμβουλίου

81. Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου, το οποίο ασκεί όλες τις εξουσίες οι οποίες παρέχονται σε αυτό από τον παρόντα Νόμο.

Καθήκοντα του Συμβουλίου

82. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος κάθε φορά νόμου, το Συμβούλιο οφείλει να εκτελεί, μέσα στα όρια της κοινότητας και στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων, τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Να παρέχει ή να φροντίζει για την παροχή κατάλληλης και επαρκούς υδατοπρομήθειας για οικιακούς σκοπούς, να διατηρεί ή να φροντίζει για τη διατήρηση καθαρών και σε καλή κατάσταση όλων των κρηνών, των οχετών και των υδραγωγών, καθώς και να τα προστατεύει από μόλυνση, να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων υδρεύσεως της κοινότητας και να απαγορεύει ή να ρυθμίζει την προμήθεια ή τη χρήση οποιουδήποτε ύδατος για οικιακούς σκοπούς:
Νοείται ότι, τηρουμένης της υποχρέωσης επιθεώρησης του Συμβουλίου για προστασία του ύδατος από μόλυνση, καμιά από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν παρεμποδίζει τον κύριο ύδατος που βρίσκεται στην κοινότητα από το να το χρησιμοποιεί για δικούς του οικιακούς σκοπούς.

(β) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως για τα λύματα της κοινότητας με εφαρμογή των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.

(γ) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως για τα όμβρια ύδατα.

(δ) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση, την καθαριότητα, το φωτισμό και την ελεύθερη χρήση των οδών και των γεφυριών, να ελέγχει την κατασκευή, τη μετατροπή, το κλείσιμο ή  την αλλαγή κατευθύνσεως των οδών και των γεφυριών και να φροντίζει για την απομάκρυνση οποιωνδήποτε αντικειμένων παρεμποδίζουν την ελεύθερη χρήση τους.

(ε) Με την έγκριση του Επάρχου να ονομάζει ή να μετανομάζει, όταν είναι αναγκαίο, οποιοδήποτε δρόμο, δρομίσκο ή πλατεία με την τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων σε περίοπτα μέρη τους και να μεριμνά για την αρίθμηση όλων των παρόδιων υποστατικών.

(στ) Να προνοεί για την καθαριότητα και την υγιεινή της κοινότητας με τη συλλογή, την αποκομιδή, τη διάθεση και την επεξεργασία των σκυβάλων, να ελέγχει και να παρεμποδίζει τη συσσώρευση σκυβάλων, ακαθαρσιών και απορρυμμάτων σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή υποστατικό, να προμηθεύει και να διατηρεί σε υγιεινή κατάσταση δημόσια σκυβαλοδοχεία ή άλλα δοχεία ή ειδικούς χώρους για την προσωρινή τοποθέτηση και την αποκομιδή σκυβάλων, να προνοεί για τη δημιουργία μόνιμων χώρων για την εναπόθεση και την επεξεργασία σκυβάλων ή λυμάτων, καθώς και για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη και τη μετακίνηση οποιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριμμάτων και τον περιορισμό οποιασδήποτε οχληρίας.

(ζ) Να προνοεί για τη διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82Α.

(η) Να μεριμνά και να ελέγχει τη διατήρηση και την προστασία της καλής εμφάνισης της κοινότητας, καθώς και του φυσικού της περιβάλλοντος, και να προνοεί για τη λήψη κάθε μέτρου ή για την κατασκευή κάθε αναγκαίου ή χρήσιμου έργου για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

(θ) Να προνοεί για την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία δημόσιων λουτρών, αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων και άλλων υγειονομικών εγκαταστάσεων και να ρυθμίζει την υγιεινή κατάσταση τους, καθώς και τα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη χρήση τους.

(ι) Να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα αρτοποιεία.

(ια) Να ρυθμίζει, να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος ή την εκτέλεση εργασίας πάνω ή κοντά σε οποιοδήποτε δρόμο με τρόπο που είναι δυνατό να επηρεάσει τις ανέσεις της περιοχής ή να προκαλέσει ενόχληση ή δυσχερεία στους κατοίκους της περιοχής ή σε όσους διακινούνται στο δρόμο αυτό.

(ιβ) Να ρυθμίζει, να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει επάγγελμα, επιχείρηση ή εργασία που είναι δυνατό, κατά την κρίση του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή να αποτελεί πηγή δημόσιου κινδύνου ή οχληρίας ή ενόχλησης των κατοίκων της περιοχής ή, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να προβαίνει στα πιο πάνω για το δημόσιο συμφέρον.

(ιγ) Να ρυθμίζει και να απαγορεύει τη διατήρηση, την εκτροφή ή τη φύλαξη οποιωνδήποτε ζώων ή πτηνών.

(ιδ) Να απαιτεί και να μεριμνά για την απολύμανση οποιασδήποτε οικοδομής στην οποία απεβίωσε πρόσωπο από μεταδοτική ή μολυσματική ασθένεια, καθώς και του ιματισμού που βρίσκεται μέσα σε αυτή ή άλλου περιεχομένου της. (ιε) Να προνοεί για την ίδρυση, τη συντήρηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο σφαγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Σφαγείων και Υγεινής των Κρεάτων Νόμων, και να ρυθμίζει τη σφαγή των ζώων, τα πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση των σφαγείων για τη σφαγή ζώων, την κατάσχεση και την καταστροφή ζώων ή κρέατος τα οποία δεν εσφάγησαν στα σφαγεία του Συμβουλίου, τη μεταφορά των σφάγιων από τα σφαγεία στον τόπο διάθεσης τους μέσα σε ειδικά διασκευασμένα οχήματα, καθώς και την πληρωμή δικαιωμάτων για τη μεταφορά αυτή:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί να προνοεί για την από κοινού με άλλο ή με άλλους δήμους ή Συμβούλια ανέγερση και λειτουργία σφαγείου μέσα ή έξω από τα όρια της κοινότητας.

(ιστ) Να ρυθμίζει, να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διέλευση οποιωνδήποτε ζώων από δρόμους της κοινότητας, να καθορίζει χώρους για τη στάθμευση των ζώων αυτών και να ορίζει το τίμημα για την ενοικίαση τους.

(ιζ) Να ρυθμίζει και να ελέγχει, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη λειτουργία θεάτρων ή υποστατικών ή χώρων στους οποίους παρουσιάζονται ή εκτελούνται δημόσια θεάματα ή εκδηλώσεις για την παροχή οποιασδήποτε μορφής ψυχαγωγίας ή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας συγκέντρωσης και να χορηγεί άδειες για τη χρήση των θεάτρων, των υποστατικών ή των χώρων αυτών.

(ιη) Να παρεμποδίζει την επικόλληση ή χάραξη διαφημίσεων ή ανακοινώσεων σε οποιαδήποτε οικοδομή από οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο εκτός από τον κάτοχο της και να κατασκευάζει ή να μεριμνά για την κατασκευή πινακίδων για την έκθεση διαφημίσεων και ανακοινώσεων.

(ιθ) Να προνοεί για την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών σταθμών, ιδρυμάτων και οποιωνδήποτε άλλων σταθμών, ιδρυμάτων για παροχή κοινωνικών, υγειονομικών, παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών βοηθειών σε πτωχά ή ανίκανα πρόσωπα.

(κ) Να ελέγχει την ανέγερση και τοποθέτηση αντίσκηνων και τροχόσπιτων και να κατασκευάζει, συντηρεί και λειτουργεί κατασκηνωτικούς χώρους.

(κα) Να ασκεί έλεγχο στα κολυμβητήρια και κολυμβητικές δεξαμενές.

(κβ) Να προνοεί για κάθε άλλο σκοπό και να εκτελεί οποιοδήποτε δημόσιο έργο το οποίο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό για την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας και την προστασία και προαγωγή της υγιεινής και της δημόσιας υγείας σε αυτή.

(κγ) Να προνοεί για την ίδρυση κοιμητηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ταφής Νόμου και του περί Δημόσιας Υγείας (Ταφή και Εκταφή) Νόμου, είτε εντός είτε εκτός των ορίων της κοινότητας, να ελέγχει τις διαστάσεις και να καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι τιμές των τάφων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες θρησκευτικές αρχές να μεριμνά για τη συντήρηση και τη λειτουργία τους και να ελέγχει την εκφορά των νεκρών.

Διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και άλλων αντικειμένων

82Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία μηχανοκίνητο όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, ο γραμματέας ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλος-

(α) επικολλά στο όχημα, σε περίοπτο μέρος, αυτοκόλλητη γνωστοποίηση στην οποία αυτό  χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο και το ακινητοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται σαφές ότι τούτο έχει περιέλθει στην κατοχή της κοινότητας, και

(β) επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112, στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή/και, όταν το όχημα ευρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, με την οποία τους καλεί να μετακινήσουν το όχημα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, όταν αυτοί είναι αγνώστου διαμονής,  θεωρείται ως νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το εγκαταλελειμμένο όχημα αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, ο γραμματέας δύναται να διατάξει την άμεση μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος, χωρίς την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία ή απώλεια.

(2)  Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το όχημα εντός των τριών (3) ημερών που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1)-

(α) εάν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, καθώς και, όταν αυτό χρειάζεται, πιστοποιητικό καταλληλότητας κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν, δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου,  η κοινότητα έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με πλειοδοτικό διαγωνισμό και τα έσοδα από τη διάθεση του οχήματος διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων  της κοινότητας, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο Ταμείο Κοινότητας, ή

(β) εάν το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή έχει τέτοια άδεια, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκινήτων Οχημάτων δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, το όχημα αυτό, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, περιέρχεται στην κατοχή της κοινότητας  και διατίθεται από την κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, ο γραμματέας ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο εκπρόσωπός του, αναλόγως του όγκου και της αξίας του αντικειμένου-

(α) επικολλά στο αντικείμενο, σε περίοπτο μέρος, αυτοκόλλητη γνωστοποίηση, στην οποία τούτο χαρακτηρίζεται ως «εγκαταλελειμμένο», και

(β) όταν το αντικείμενο ευρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου, με την οποία τον καλεί να μετακινήσει το αντικείμενο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτός είναι αγνώστου διαμονής,  θεωρείται ως νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το εγκαταλελειμμένο αντικείμενο αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια ή επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής ή τις ανέσεις των περιοίκων, ο γραμματέας δύναται να διατάξει την άμεση μετακίνησή του σε ασφαλές μέρος, χωρίς την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης.

(4) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το αντικείμενο εντός των τριών (3) ημερών που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδάφιου (3)-

(α) εάν το αντικείμενο είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, η κοινότητα έχει εξουσία να το πωλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με πλειοδοτικό διαγωνισμό και τα έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της κοινότητας, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο κατατίθεται στο Ταμείο Κοινότητας, ή

(β) εάν το αντικείμενο δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση,  ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, θεωρείται ως απόβλητο, περιέρχεται στην κατοχή  της κοινότητας και διατίθεται από την κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(6)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) «αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε κινητό πράγμα, το οποίο ευρίσκεται σε δημόσιο δρόμο ή ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, απροστάτευτο από τις καιρικές συνθήκες και μη συνδεδεμένο στερεά σε ακίνητη ιδιοκτησία, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ακίνητη ιδιοκτησία» στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, και

(β) «ιδιωτικός χώρος» σημαίνει οποιονδήποτε περιφραγμένο ή μη περιφραγμένο χώρο που αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.

Εξουσίες Συμβουλίου

83.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία-

(α) Να συνάπτει δάνεια με την έγκριση του Επάρχου, για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου το οποίο έχει την εξουσία να εκτελεί ή να λαμβάνει, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και για την αγορά εξοπλισμού και οχημάτων για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. Με σκοπό τη διασφάλιση της πληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων ενός τέτοιου δανείου μπορεί να υποθηκεύει στο δανειστή, με την έγκριση του Επάρχου, οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να επιβαρύνει με το εμπράγματο δικαίωμα του ενεχύρου φόρους, τέλη, ενοίκια ή δικαιώματα:

Νοείται ότι τα δάνεια αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των έργων αυτών.

(β) Να συνάπτει προσωρινά δάνεια από την τράπεζα ή το Συνεργατικό Ίδρυμα όπου διατηρεί λογαριασμό για οποιοδήποτε ποσό ή ποσά που να μην υπερβαίνουν το είκοσι τοις εκατόν των εσόδων του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για την τρέχουσα περίοδο:

Νοείται ότι ο Έπαρχος μπορεί να εγκρίνει τη σύναψη δανείου για οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν των εσόδων του Συμβουλίου, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και η έγκριση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια για το χρόνο αποπληρωμής του.

(γ) Να δημιουργεί, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλο Συμβούλιο ή δήμο, βιοτεχνικές περιοχές και να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των περιοχών αυτών.

(δ) Να προνοεί για τη δημιουργία και ρύθμιση κοινοτικών αγορών, να ρυθμίζει τα δικαιώματα και τα ενοίκια που καταβάλλονται για τη χρήση των αγορών αυτών και να απαγορεύει ή να ρυθμίζει την πλανοδιοπώληση οποιωνδήποτε αγαθών σε οποιοδήποτε χώρο εκτός των χώρων των κοινοτικών αγορών.

(ε) Να προνοεί για τον καθορισμό ειδικών χώρων για την πώληση ζώων, φθαρτών και άλλων ειδών και να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά πωλούνται και να καθορίζει τα δικαιώματα και τα ενοίκια που καταβάλλονται για τη χρήση των ειδικών αυτών χώρων.

(στ) Να αποκτά, με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Επάρχου, με συμφωνία μεταξύ του κυρίου αυτών και του Συμβουλίου ύδωρ ή δικαιώματα επί υδάτων εκτός των ορίων της κοινότητας είτε συνδεδεμένα με το έδαφος είτε ανεξάρτητα από το έδαφος.

(ζ) Να εκτελεί οποιοδήποτε υδρευτικό έργο εντός ή εκτός των ορίων της κοινότητας είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με άλλο Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη αρχή που έχει την ευθύνη παροχής πόσιμου ύδατος προς το κοινό.

(η) Να πωλεί, με τη συγκατάθεση του Επάρχου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να διαθέτει είτε για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από την οικιακή χρήση μέσα στα όρια της κοινότητας είτε για οικιακή χρήση μέσα στα όρια οποιασδήποτε άλλης κοινότητας ή δήμου οποιοδήποτε πλεόνασμα ύδατος που δεν απαιτείται για οικιακή χρήση μέσα στα όρια του Συμβουλίου.

(θ) Να παρέχει, ιδρύει, συντηρεί, βελτιώνει και ρυθμίζει τη λειτουργία μέσα στα όρια της κοινότητας πάρκα, κήπους, γήπεδα αθλοπαιδιών, αίθουσες πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, κολυμβητήρια, κολυμβητικές δεξαμενές, κέντρα νεότητας, εντευκτήρια και χώρους αναψυχής για δημόσια χρήση, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ανέσεις, και να συνεισφέρει έναντι των εξόδων εγκαθίδρυσης ή συντήρησης οποιωνδήποτε τέτοιων ιδιωτικών χώρων αναψυχής οι οποίοι προορίζονται για δημόσια χρήση.

(ι) Να μεριμνά για την προβολή της κοινότητας είτε εντός είτε εκτός της Δημοκρατίας.

(ια) Να φυτεύει δέντρα σε οποιοδήποτε δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο μέσα στα όρια της κοινότητας και να τοποθετεί σε αυτά προστατευτικά  κιγκλιδώματα.

(ιβ) Να ανεγείρει μέσα στα όρια της κοινότητας δημόσιες οικοδομές και να εκτελεί άλλα δημόσια έργα, καθώς και να συνεισφέρει έναντι των εξόδων συντήρησης δημόσιων ή αγροτικών νοσοκομείων, σταθμών παιδικής ευημερίας και νηπιοκομικών σταθμών, τους οποίους μπορεί να εγκαθιδρύει.

(ιγ) Να προβαίνει, με την έγκριση του Επάρχου, σε οποιαδήποτε πληρωμή ή συνεισφορά σε οποιοδήποτε αγαθοεργό ή φιλανθρωπικό σχέδιο ή ίδρυμα και να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ή να συνεισφέρει στη δαπάνη εφαρμογής ή λειτουργίας οποιουδήποτε σχεδίου ή ιδρύματος για μορφωτικούς, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

(ιδ) Να δαπανά ποσό που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατόν (5%) των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού του έτους στο οποίο αφορούν για έξοδα παραστάσεως.

(ιε) Να μεριμνά για την κατασκευή, επίστρωση, ασφάλτωση ή βελτίωση δρόμων μέσα στα όρια της κοινότητας:

Νοείται ότι, τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης φρεατίων, μετακίνησης ή υπογειοποίησης δικτύων και γενικά μετακίνησης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού αρχών κοινής ωφελείας ή παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λόγω οδικών βελτιωτικών έργων των κοινοτήτων, επιβαρύνουν την αρχή κοινής ωφελείας ή τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στους οποίους ανήκουν τα επηρεαζόμενα δίκτυα, φρεάτια ή άλλος εξοπλισμός.

(ιστ) Να χορηγεί τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες μέσα στα όρια της κοινότητας και, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να θέτει σε αυτές τους όρους τους οποίους θεωρεί αναγκαίους ή σκόπιμους, καθώς και να αναστέλλει ή να ανακαλεί αυτές, όταν αποδεδειγμένα είναι αυτό αναγκαίο.

(ιζ) Να επιβάλλει ετήσια εισφορά για την παροχή κοινοτικών υπηρεσιών, που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, σε κάθε κάτοχο περιουσίας που βρίσκεται στην κοινότητα, η οποία υπολογίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με την περιουσία κάθε τέτοιου κατόχου, λαμβανομένων πάντοτε δεόντως υπόψη οποιωνδήποτε άλλων φόρων που επιβάλλονται στον κάτοχο αυτό από το Συμβούλιο.

(ιη) Να ρυθμίζει τη θαλάσσια κολύμβηση και, τηρουμένων των προνοιών του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί τέτοια έργα και διευκολύνσεις που κατά τη γνώμη του Συμβουλίου είναι αναγκαία ή επιθυμητά για την ασφάλεια και άνεση των προσώπων που συχνάζουν στην παραλία.

(ιθ) Τηρουμένων των προνοιών του περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, να ρυθμίζει τη χρήση ή τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών, ακάλυπτων ή καλυμμένων, που δεν τελούν υπό τη διοίκηση των Συμβουλίων, με σκοπό-

(i) Την εξασφάλιση της καθαριότητας του νερού και την απαλλαγή αυτού από όλες τις ξένες ουσίες οι οποίες είναι ενδεχόμενο να είναι επιβλαβείς για την υγεία των λουομένων.

(ii) την εξασφάλιση της επάρκειας και καθαριότητας των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σ’ αυτές.

(iii) τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των προσώπων που συχνάζουν σ’ αυτές, και

(iv) την ασφάλεια των λουομένων:

Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής για κολυμβητήρια ή κολυμβητικές δεξαμενές που δεν προορίζονται για χρήση από το κοινό και δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε επιβάρυνση για τη χρήση τους.

(κ)(i) Να ρυθμίζει την καταβολή, από κάθε διευθυντή ή υπεύθυνο επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος, ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου, των τελών που καθορίζονται από το Συμβούλιο για κάθε πρόσωπο ηλικίας πάνω από δέκα χρόνων για κάθε νύχτα διαμονής του σε τέτοιο ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα ή οικοτροφείο τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τέλη που εκτίθενται στον Τρίτο Πίνακα.

(ii) Να ορίζει το χρόνο και τον τρόπο καταβολής των τελών αυτών στο Συμβούλιο.

(κα) Να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος, ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου παρουσιάζει, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο που καθορίζει το Συμβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία που σχετίζονται με την καταβολή των τελών που αναφέρονται στην παράγραφο (κ) του παρόντος άρθρου, για επιθεώρηση και έλεγχο από το πρόσωπο που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής:

“ξενοδοχείο” σημαίνει κάθε ξενοδοχείο, ξενοδοχειακή μονάδα, ξενοδοχειακό κατάστημα και οικοτροφείο που εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 3 και 25Α του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και

“τουριστικό κατάλυμα” σημαίνει κάθε τουριστικό κατάλυμα που εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόμου.

(κβ) Να χορηγεί φιλοδωρήματα και συντάξεις στους υπαλλήλους και εργάτες του όπως και στις χήρες και στα τέκνα τους και να ιδρύει ταμείο συντάξεων. Η χορήγηση αυτών των φιλοδωρημάτων και συντάξεων και οποιοδήποτε σχετικό ή παρεμπίπτον θέμα καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 116 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτής της παραγράφου μπορεί να περιέχουν διατάξεις με αναδρομική ισχύ.

(κγ) Να ιδρύει ταμείο προνοίας για τους μη συντάξιμους υπαλλήλους και εργάτες του και να καθορίζει τις συνεισφορές που καταβάλλονται σ’ αυτό από το Συμβούλιο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 116 του παρόντος Νόμου.

(κδ) Να χορηγεί, με έγκριση του Επάρχου, σε υπαλλήλους και εργάτες του που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων (κβ) και (κγ) του παρόντος άρθρου εφάπαξ φιλοδώρημα, όταν τερματίζουν την υπηρεσία τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την παύση τους για πειθαρχικούς λόγους, εφόσον οι υπηρεσίες τους υπήρξαν ικανοποιητικές.

(κε) Να ιδρύει ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθλαμψης για τους υπαλλήλους και εργάτες του. Η λειτουργία του ταμείου διέπεται από Κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο.

(κστ) Να προβαίνει σε συμφωνία, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του, με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, που είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος κάθε φορά νόμου ο οποίος τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, για ομαδική ή ατομική ασφάλιση όλων των υπαλλήλων ή εργατών που βρίσκονται στην υπηρεσία του Συμβουλίου έναντι ατυχημάτων ή θανάτου και να καταβάλλει όλα τα ασφάλιστρα από το Ταμείο Κοινότητας.

(κζ) Να διαγράφει οποιεσδήποτε χρηματικές απαιτήσεις των οποίων δεν είναι δυνατή η είσπραξη και οι οποίες δεν υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση το ποσό των πενήντα λιρών και, με την έγκριση του Επάρχου, να διαγράφει οποιεσδήποτε άλλες χρηματικές απαιτήσεις που δεν είναι δυνατή η είσπραξη τους και οι οποίες υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση το ποσό των πενήντα λιρών.

(κη) Να διοργανώνει, συμμετέχει στη διοργάνωση ή επίβλεψη, ενθαρρύνει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προωθεί την πνευματική, καλλιτεχνική, πολιτιστική, μορφωτική, αθλητική και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα ή εκδήλωση που περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, ορχήστρας, χορωδίας, αθλητικών εγκαταστάσεων, πινακοθηκών και μουσικών αιθουσών, καθώς και την επιβράβευση οποιωνδήποτε προσώπων, σωματείων ή ιδρυμάτων που διακρίνονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω δραστηριότητες ή εκδηλώσεις, και την προώθηση γενικά των δημόσιων σχέσεων.

(κθ) Να συνάπτει συμβάσεις με δήμους ή άλλα Συμβούλια-

(i) Για την εκτέλεση από κοινού, έργων κοινής ωφέλειας τα οποία είναι προς όφελος και των κατοίκων των άλλων αρχών τοπικής διοίκησης~ και

(ii) για την παροχή από κοινού υπηρεσιών οι οποίες μέχρι τώρα παρείχοντο ξεχωριστά από την κάθε αρχή τοπικής διοίκησης.

Οι συμβάσεις αυτές πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν πρόνοια για το ποσοστό της συμμετοχής κάθε σχετικής αρχής τοπικής διοίκησης στο συνολικό κόστος του εκτελεσθησομένου έργου, την υποχρέωση τους ως προς τη λειτουργία και συντήρηση του έργου, το ποσοστό συμμετοχής τους σε τυχόν έσοδα ή εισπράξεις από τη λειτουργία του έργου και τη διάθεση από μέρους κάθε αρχής τοπικής διοίκησης του προσωπικού, εξοπλισμού ή άλλων διευκολύνσεων που είναι αναγκαίες για την από κοινού παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρησης του έργου κοινής ωφέλειας.

Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου “έργο κοινής ωφελείας” περιλαμβάνει την κατασκευή θεάτρων, πάρκων, κολυμβητικών δεξαμενών, χώρων αναψυχής κέντρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικών κέντρων, δημιουργία χώρων για την εναπόθεση και επεξεργασία σκυβάλων ή λυμάτων, το οποίο εξυπηρετεί ή είναι προς όφελος των κατοίκων των σχετικών αρχών τοπικής διοίκησης και οποιαδήποτε άλλα έργα τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει από καιρό σε καιρό ότι αποτελούν έργα κοινής ωφέλειας~
“υπηρεσίες” περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συλλογής και αποκομιδής σκυβάλων, κατασκευής και συντηρήσεως οδών και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό.

(λ) Όταν, για το σκοπό παροχής σε οποιαδήποτε κοινότητα ικανοποιητικής ποσότητας πόσιμου ύδατος ή για το σκοπό προμήθειας όλων των υποστατικών οποιασδήποτε κοινότητας με ικανοποιητική ποσότητα πόσιμου ύδατος, απαιτείται η τοποθέτηση σωλήνων επί ή υπό οποιασδήποτε γης ή η κατασκευή υπόγειου αυλακιού υπό οποιασδήποτε γης, εκτός από αυτή που καλύπτεται με οικοδομές, ή η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση οποιωνδήποτε τέτοιων σωλήνων ή αυλακιού, δεν είναι αναγκαίο για το Συμβούλιο να αποκτήσει οποιαδήποτε γη σε σχέση με αυτά, αλλά σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το Συμβούλιο, πριν από την τοποθέτηση τέτοιων σωλήνων ή την κατασκευή τέτοιου αυλακιού ή την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου σωλήνα ή αυλακιού, επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της γης ή τοποθετεί επί της γης πάνω σε πίνακα γνωστοποίηση για την πρόθεση του αυτή μαζί με περιγραφή των εργασιών που σκοπεύεται να γίνουν και, αν εντός δεκατεσσάρων ημερών από την επίδοση ή την τοποθέτηση της γνωστοποίησης ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος παραλείψουν να δώσουν τη συγκατάθεση τους ή συγκατατεθούν υπό όρους προς τους οποίους το Συμβούλιο ενίσταται, ο Έπαρχος δύναται να συγκατατεθεί για την τοποθέτηση τέτοιων σωλήνων ή την κατασκευή τέτοιου αυλακιού ή την επιδιόρθωση τέτοιων σωλήνων ή αυλακιού είτε χωρίς όρους είτε επιβάλλοντας τέτοιους όρους, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής αποζημίωσης, τους οποίους θεωρεί εύλογους, και η συγκατάθεση αυτή είναι επαρκής εξουσιοδότηση για την τοποθέτηση των σωλήνων ή την κατασκευή υπόγειου αυλακιού ή την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση αυτών, τηρουμένων των όρων που τυχόν επιβάλλονται, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

(μ)  Καθόσον αφορά δημόσιο θέαμα-

(i) vα επιβάλλει και να εισπράττει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 93, τέλος δημόσιου θεάματος, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) επί του αντιτίμου που καταβάλλεται για την είσοδο σε οποιονδήποτε χώρο δημόσιου θεάματος που προσφέρεται σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο προσέρχεται το κοινό,

(ii) vα απαγορεύει την είσοδο προσώπου, επί πληρωμή ή μη, σε οποιοδήποτε δημόσιο θέαμα, εκτός εάν έχει στην κατοχή του εισιτήριο χαρτοσημασμένο ή σημειωμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι το τέλος έχει καταβληθεί,

(iii) vα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το τέλος εισπράττεται και καταβάλλεται,(iv)vα εξαιρεί από την υποχρέωση καταβολής τέλους ή μέρους αυτού σε περιπτώσεις δημόσιου θεάματος για το οποίο οι εισπράξεις, στο σύνολό τους ή μερικώς, διατίθενται για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς σκοπούς ή για την προώθηση των αθλημάτων ή/και εν γένει για την προαγωγή του αθλητισμού.

(1Α)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει εξουσία να ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες σε σχέση με την αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας της κοινότητας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να ιδρύει μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή να συμμετέχει από κοινού με άλλες αρχές τοπικής διοίκησης σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ως ανωτέρω ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ή την παροχή συναφών υπηρεσιών που στόχο έχουν την ανάπτυξη:

Νοείται ότι στις πιο πάνω αναφερόμενες εταιρείες και ιδρύματα συμμετέχουν αποκλειστικά αρχές τοπικής διοίκησης διά εκπροσώπων τους και η θητεία έκαστου εκπροσώπου λήγει την τριακοστή ημέρα μετά τη λήξη της θητείας του οικείου Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι τυχόν υφιστάμενες εταιρείες ή ιδρύματα που συστάθηκαν από το Συμβούλιο ή στις οποίες συμμετέχει το Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, λογίζεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι οι σκοποί τους και οι λοιπές πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου ή/και του καταστατικού τους συνάδουν με τις εν λόγω διατάξεις και επιπροσθέτως έχουν τύχει της έγκρισης του Υπουργού:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, οι όροι “έργο κοινής ωφέλειας” και “υπηρεσίες” έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από την παράγραφο (κθ) του εδαφίου (1).

Ρύθμιση τροχαίας κίνησης

84.-(1) Tο Συμβούλιο έχει εξουσία, με τη συναίνεση του Αρχηγού της Αστυνομίας, να ρυθμίζει και να ελέγχει με Κανονισμούς, που εκδίδονται με την έγκριση του Υπουργού και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την τροχαία κίνηση σε οποιοδήποτε δρόμο μέσα στα όρια της κοινότητας, περιλαμβανομένης της εξουσίας-

(α) Να καθορίζει χώρους για στάση οχημάτων που δε βρίσκονται σε κίνηση, τον αριθμό και τον τύπο των οχημάτων τα οποία επιτρέπεται να σταματούν στους χώρους αυτούς, καθώς και να ρυθμίζει οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με αυτούς,

(β) να καθορίζει δρόμους ή χώρους για στάθμευση οχημάτων, να προνοεί για την εγκατάσταση μετρητών στάθμευσης στους δρόμους ή χώρους αυτούς, καθώς και τη ρύθμιση της στάθμευσης σ’ αυτούς, να καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη χρήση των χώρων αυτών και να εγκρίνει τον καθορισμό των δικαιωμάτων για τη στάθμευση οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης,

(γ) να απαγορεύει ή περιορίζει την τροχαία κίνηση σε οποιοδήποτε δρόμο εκτός από τη διακίνηση πεζών,

(δ) να ρυθμίζει και καθορίζει διαβάσεις πεζών/μαθητών στους δημόσιους δρόμους,

(ε) να κηρύσσει οποιοδήποτε δρόμο ή μέρος αυτού σε δρόμο μονόδρομης κατεύθυνσης για οχήματα και ζώα ή να καταργεί τη μονοδρόμηση οποιουδήποτε δρόμου,

(στ) να ρυθμίζει τη διακίνηση πεζών και προσώπων που επιβαίνουν σε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα ή που ωθούν μοτοσυκλέτα ή που ωθούν χειράμαξες για βρέφη ή χειραγωγούμενα οχήματα καθώς και τη διακίνηση οποιωνδήποτε ζώων με ή χωρίς αναβάτη,

(ζ) να προβαίνει στην ανέγερση, έκθεση, τοποθέτηση ή βαφή οχημάτων για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και να παρεμποδίζει την ανέγερση, έκθεση, τοποθέτηση ή βαφή οποιωνδήποτε άλλων σημάτων ή αντικειμένων κοντά στα σήματα αυτά:

Νοείται ότι τα σήματα αυτά είναι ίδια ή όμοια με τα σήματα που προνοούνται από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει του νόμου αυτού.

(η) να ρυθμίζει τη μετακίνηση κάθε μηχανοκίνητου οχήματος που είναι παράνομα ή επικίνδυνα σταθμευμένο ή εγκαταλειμμένο σε δρόμο ή κατά τρόπο που εμποδίζει την κυκλοφορία,

(θ) να απαιτεί από πρόσωπα να δίνουν πληροφορίες σε αστυνομικούς, τροχονόμους ή σε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αναφορικά με οποιοδήποτε οδικό ατύχημα,

(ι) να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για περιπολίες και ρύθμιση της τροχαίας κατά τη διασταύρωση των οδών από μαθητές μέσω των διαβάσεων πεζών  καθ’ οδόν προς και από το σχολείο τους και να εξουσιοδοτεί κατάλληλα πρόσωπα που φέρουν στολή, η οποία ορίζεται από το Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, όπως με την επίδειξη καθορισμένου σήματος υποχρεώνουν κάθε πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή κατευθύνει όχημα πλησίον της διακίνησης μαθητών μέσω διαβάσεως πεζών να σταματήσει το όχημα και γενικά να ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διασταύρωση οδών από μαθητές. και

(ια) να απαγορεύει την παρακώλυση ή παρέμβαση στη χρήση οποιουδήποτε δρόμου.

(2)(α) Το Συμβούλιο μπορεί, αφού συμβουλευθεί σχετικά τον Αρχηγό της Αστυνομίας, να διορίζει ύστερα από σχετικές γραπτές εξετάσεις τροχονόμους ικανά και κατάλληλα πρόσωπα υπό τέτοιους όρους που το Συμβούλιο ορίζει και εφαρμόζονται επί των τροχονόμων αυτών οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με τους υπαλλήλους, περιλαμβανομένων και των περί πειθαρχίας και απολύσεως.

(β) Η αμοιβή των τροχονόμων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες τις οποίες υφίσταται το Συμβούλιο σε σχέση με την απασχόληση τους καταβάλλονται από το ταμείο του Συμβουλίου.

(γ) Τα καθήκοντα που εκτελούνται από τους τροχονόμους καθορίζονται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού της Αστυνομίας.

(δ) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι τροχονόμοι εκπαιδεύονται κατάλληλα από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ο οποίος είναι υπεύθυνος να μεριμνά για την παροχή της εκπαίδευσης αυτής.

(ε) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία όπως από μέρους του Συμβουλίου ασκεί εποπτεία επί των τροχονόμων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και πρέπει να αναφέρει στο Συμβούλιο οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος από μέρους οποιουδήποτε τροχονόμου.

(στ) Οι τροχονόμοι φέρουν στολή την οποία το Συμβούλιο ορίζει και ο Αρχηγός της Αστυνομίας εγκρίνει και δεν ενεργούν ως τροχονόμοι, όταν δε φέρουν τη στολή αυτή.

(ζ) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και μόνο στο μέτρο που εκτείνονται τα καθήκοντα αυτά, οι τροχονόμοι έχουν εξουσία να λαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί  προς τους Κανονισμούς ή τις οδηγίες της τροχαίας, να ζητούν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να δίδει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και να λαμβάνουν τα στοιχεία οποιουδήποτε οχήματος σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια παράβαση ή παράλειψη.

(η) Σε σχέση με αδικήματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των τροχονόμων και στα οποία εφαρμόζεται ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος, οι τροχονόμοι δύνανται, ύστερα από διευθέτηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, να ασκούν τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αστυνομικούς από το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου, αλλά μόνο σ’ ότι αφορά τα καθήκοντα των τροχονόμων.

(θ) Κάθε πρόσωπο το οποίο, όταν κληθεί από τροχονόμο, παραλείπει να δώσει το όνομα και τη διεύθυνση του ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή δίδει ψευδές όνομα ή ψευδή διεύθυνση ή ψευδή πληροφορία είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του άρθρου 101 του παρόντος Νόμου.

(3)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιοδήποτε κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες (.450) ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να διατάξει όπως η άδεια του προσώπου που καταδικάστηκε αναφορικά με οποιοδήποτε όχημα που συνδέεται με τη διάπραξη του αδικήματος ακυρωθεί ή ανασταλεί για τόσο χρόνο της περιόδου που αυτή βρίσκεται σε ισχύ όσο το δικαστήριο θεωρεί σκόπιμο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο καταδικασθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο να καταβάλει χρηματική ποινή για οποιαδήποτε παράβαση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων και/ή των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών που διαπράττεται μέσα στα όρια της κοινότητας, η χρηματική αυτή ποινή καταβάλλεται στο ταμείο του Συμβουλίου και αποτελεί μέρος του ταμείου.

(β) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συνιστά αδίκημα δυνάμει οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ο παραβάτης υπόκειται σε ποινική δίωξη και τιμωρία είτε δυνάμει των Κανονισμών του Συμβουλίου είτε δυνάμει των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω νόμου, αλλά δεν υπόκειται σε διπλή τιμωρία για το ίδιο αδίκημα.

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“μηχανοκίνητο όχημα” σημαίνει οποιοδήποτε όχημα κινείται με μηχανική ενέργεια ή όχημα που ρυμουλκείται απ’ αυτού και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και περιλαμβάνει μοτοποδήλατο, φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα, λεωφορείο, όχημα που κινείται με ηλεκτρισμό ή κινείται πάνω σε ερπύστριες, όπως οι όροι αυτοί αποδίδονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς, δεν περιλαμβάνει όμως οχήματα κατασκευασμένα αποκλειστικά για χρήση επί σιδηροδρομικών γραμμών.

“τροχαία” σημαίνει δίκυκλο, τρίκυκλο, μηχανοκίνητα οχήματα, κάθε είδους οχήματα, τροχιόδρομους, πεζούς καθώς και όλα τα ζώα τα οποία καθοδηγούνται ή οδηγούνται από πρόσωπα που κάθονται πάνω σ’ αυτά.

“χώρος στάθμευσης” σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο μπορούν να σταθμεύουν μηχανοκίνητα οχήματα σύμφωνα με τις διευθετήσεις που γίνονται από το Συμβούλιο.

Άδεια διεξαγωγής επιχειρήσεων

85.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί μέσα στα όρια οποιασδήποτε κοινότητας, οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο καλυμμένο ή ακάλυπτο, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιοτεχνία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Συμβούλιο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 93.

(2) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1):

(α) Πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτoί εκάστοτε τροποποιούνται ή  αντικαθίστανται·

(β) δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις τις οποίες δύναται να επιβάλλει το Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 116Β:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) ή σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς οποιοδήποτε όρο ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου που επιβλήθηκε δυνάμει της παραγράφου (β).

Επιβολή δικαιωμάτων για άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων

85Α. Το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει δικαιώματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό υποστατικό, με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Πέμπτο Πίνακα:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να μην επιβάλει δικαιώματα για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εμπορίου, επαγγελμάτων ή επιτηδευμάτων.

Επιβολή δικαιωμάτων σε νομικά πρόσωπα για την άσκηση επιχειρήσεων κλπ.

86.  Το Συμβούλιο επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επιτήδευμα ή επάγγελμα, εντός των κοινοτικών του ορίων, ετήσια δικαιώματα σύμφωνα με τον Τέταρτο Πίνακα.

Ετήσια δικαιώματα

87.  Σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την έδρα τους στα κοινοτικά όρια οποιασδήποτε κοινότητας και στα οποία επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα με  βάση το άρθρο 86, δεν επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα από συμβούλιο άλλης κοινότητας, εκτός εάν αυτά έχουν μόνιμο τόπο εργασίας ή παραμένουν για σκοπούς άσκησης ή διεξαγωγής της επιχείρησης, της εργασίας, του επιτηδεύματος ή του επαγγέλματός τους, εντός των ορίων της άλλης κοινότητας, για περίοδο που υπερβαίνει τις εξήντα εργάσιμες μέρες, κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς οι ημέρες αυτές απαραίτητα να είναι συνεχείς.

Χρόνος πληρωμής

88. Τα ετήσια δικαιώματα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 87, είναι πληρωτέα σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Συμβούλιο εντός του έτους αναφορικά με το οποίο έχουν επιβληθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

89. Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει από τα νομικά πρόσωπα πρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς επιβολής του ανάλογου δικαιώματος, για το σκοπό της κατάταξης στις κατηγορίες του Τέταρτου Πίνακα.

Μη παροχή πληροφοριών

90. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο  αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στο Συμβούλιο τις απαιτούμενες δυνάμει του άρθρου 89 πληροφορίες, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ.

Μη καταβολή δικαιωμάτων

91. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να καταβάλει στο Συμβούλιο τα επιβαλλόμενα δικαιώματα εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, δυνάμει του άρθρου 88, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Πλανοδιοπώληση μέσα στα όρια της κοινότητας

92.-(1)Κανένας δεν μπορεί μέσα στα όρια της κοινότητας να πλανοδιοπωλεί οποιαδήποτε προϊόντα οποιασδήποτε φύσεως χωρίς τη γραπτή άδεια του Συμβουλίου.

(2)Το Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία για τη χορήγηση ή μη της δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου άδειας και μπορεί να απαγορεύει ή να περιορίζει την πλανοδιοπώληση σε ορισμένες περιοχές ή δρόμους μέσα στα όρια της κοινότητας και να επιβάλλει στην άδεια όρους όσον αφορά τις ώρες και τα προϊόντα πλανοδιοπώλησης ή τέτοιους άλλους όρους, παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς, τους οποίους θεωρεί σκόπιμο:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δημοσιοποιεί τουλάχιστον ένα μήνα προηγουμένως τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις του, τόσο για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πλανοδιοπώλησης, όσο και αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έκδοσης και τους όρους που επιβάλλονται στις εκδιδόμενες άδειες πλανοδιοπώλησης, σε σχέση με το επιτρεπόμενο ωράριο και το είδος των αγαθών πλανοδιοπώλησης, όπως επίσης και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης των αγαθών, σε συνάρτηση με τις εν ισχύ υγειονομικές, πολεοδομικές ή άλλες νομοθεσίες ή πρότυπα αναφορικά με τα αγαθά αυτά και θα αναρτά την απόφασή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή και στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου, στο διαδίκτυο.

(3)(α)Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας για πλανοδιοπώληση γίνεται για περίοδο ενός μηνός, τριών μηνών, έξι μηνών, εννέα μηνών ή για ένα χρόνο και, σε περίπτωση έγκρισης της από το Συμβούλιο, η άδεια εκδίδεται για την αιτούμενη περίοδο, όταν καταβληθούν από τον αιτητή τα δικαιώματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

(β)Κανένα δικαίωμα δεν επιστρέφεται σε περίπτωση κατά την οποία η πλανοδιοπώληση δεν πραγματοποιείται κατά τη χρονική περίοδο που ισχύει η άδεια.

(4)Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή σε οποιοδήποτε όρο της χορηγηθείσας σ’ αυτό άδειας, δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

Απαγόρευση στη χρήση θεάτρων κ.λ.π. χωρίς προηγούμενη άδεια

93.-(1) Εντός των ορίων οποιουδήποτε Συμβουλίου -

(α) Ουδεμία οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε δημόσιο θέαμα,

(β) ουδεμία οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα χρησιμοποιείται ως μουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξάρτητα αν διαθέτει ζωντανή μουσική ή όχι, ως δισκοθήκη, καμπαρέ, μπυραρία, μπαρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό, του οποίου το εμβαδό είναι πέραν των 50 τ.μ.,

(γ) ουδεμία οικοδομή ή υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο θα χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ταβέρνα, σνακ μπαρ, καφετέρια, πιτσαρία ή για άλλο συναφή σκοπό όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή και πόσης, του οποίου το  εμβαδό είναι πέραν των 50 τ.μ.,

(δ) ουδέν λούνα παρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής όπου διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια χρησιμοποιείται,

χωρίς άδεια που λαμβάνεται, εκ των προτέρων, από το Συμβούλιο της εν λόγω κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο δύναται να χορηγεί τέτοια άδεια είτε για μια παράσταση είτε για περίοδο τριών (3) ετών, ανάλογα με την αίτηση:

Νοείται ότι καμιά τέτοια άδεια δε χορηγείται, μέχρις ότου ο αιτητής για τέτοια άδεια προσκομίσει-

(α) Την άδεια οικοδομής και το πιστοποιητικό εγκρίσεως του υποστατικού που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,

(β) πιστοποιητικό από το μηχανικό του Συμβουλίου ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μηχανικός στο Συμβούλιο, του διευθυντή του Τμήματος Δημόσιων Έργων ή αντιπροσώπου του, σύμφωνα με το οποίο το υποστατικό ή το αντίσκηνο και τα εξαρτήματα, επίπλωση, φωτισμός και εξαερισμός αυτών είναι κατάλληλα και ασφαλή από κάθε άποψη για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν

(γ) πιστοποιητικό από το διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή αντιπροσώπου του, σύμφωνα με το οποίο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των δυνάμει  αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

(δ) πιστοποιητικό από το διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο λήφθηκε πρόνοια μέσα στο υποστατικό ή στο χώρο ή στο αντίσκηνο για-

(i)την παρεμπόδιση πυρκαϊάς,

(ii)την κατασβέση πυρκαϊάς, και

(iii)την ασφαλή διαφυγή, σε περίπτωση πυρκαϊάς, όλων των προσώπων· και

(ε) πιστοποιητικό από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών ότι οι εγκαταστάσεις του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών. και

(στ) συμφωνία μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου, με τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στην περίπτωση όπου ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, για το οποίο απαιτούνται τα προνοούμενα πιστοποιητικά των παραγράφων (α) έως (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, για σκοπούς χορήγησης άδειας βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

Χορήγηση και τύπος άδειας

94.-(1) Οποιαδήποτε άδεια, η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 93 του παρόντος Νόμου, χορηγείται στον ιδιοκτήτη, ενοικιαστή ή κάτοχο του υποστατικού ή του χώρου και ο τύπος της άδειας αυτής καθορίζεται από το Συμβούλιο, είναι σύμφωνος και υπόκειται στους όρους της άδειας αυτής. Το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει οποιοδήποτε ειδικό ή επιπρόσθετο όρο ή όρους.

Ειδικές πρόνοιες για επίβλεψη από υπαλλήλους

95.-(1) Όταν το Συμβούλιο χορηγεί άδεια, με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 93 και 94 του παρόντος Νόμου, υπό τον ειδικό όρο ότι το υποστατικό ή ο χώρος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο χορηγείται η άδεια υπό την επίβλεψη υπαλλήλου ή προσώπου το οποίο κατονομάζεται στην άδεια, είναι νόμιμο για τον υπάλληλο αυτό ή το πρόσωπο-

(α) Να διατάσσει όπως η παράσταση στη σκηνή ή η κινηματογραφική παράσταση, το θέαμα, η δημόσια συγκέντρωση ή οποιοσδήποτε άλλος σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιείται το υποστατικό ή ο χώρος σταματήσει, αν το θεωρεί αναγκαίο για την ασφάλεια του υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων που βρίσκονται σ’ αυτά~ ή

(β) να δίδει τέτοιες άλλες οδηγίες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για σκοπούς ασφάλειας του υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων που βρίσκονται σ’ αυτό και,
σε κάθε τέτοια περίπτωση το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό ή το χώρο και όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σ’ αυτά οφείλουν να υπακούουν στο διάταγμα αυτό ή να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες αυτές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 97 του παρόντος Νόμου.

Ανάκληση άδειας

96. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 93 του παρόντος Νόμου, αν-

(α) Ο μηχανικός του Συμβουλίου ή ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιων Έργων ή ο αντιπρόσωπος του πιστοποιήσουν ότι το υποστατικό ή ο χώρος ή το αντίσκηνο ή τα εξαρτήματα ή η επίπλωση ή ο φωτισμός ή ο εξαερισμός τους έχουν καταστεί από οποιαδήποτε άποψη μη ασφαλή ή ακατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια~ ή

(β) ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας ή ο αντιπρόσωπος του πιστοποιήσουν ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού ή του χώρου ή του αντίσκηνου δεν είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις του περί περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού~ ή

(γ) ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πιστοποιήσει ότι δε λαμβάνεται επαρκής πρόνοια για παρεμπόδιση πυρκαϊάς ή κατάσβεση πυρκαϊάς ή για την ασφαλή διαφυγή από το υποστατικό ή το χώρο ή το αντίσκηνο όλων των προσώπων σε περίπτωση πυρκαϊάς,
και το Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί οποιαδήποτε τέτοια άδεια σε περίπτωση παράλειψης συμμορφώσεως προς αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή προς οποιουσδήποτε όρους αυτής και σε περίπτωση παράβασης αυτής ή οποιουδήποτε των όρων της.

Αδικήματα

97.-(1) Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί ή συνηγορεί στη χρησιμοποίηση ή εξουσιοδοτεί ή ανέχεται ή επιτρέπει τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε οικοδομής, χώρου ή αντίσκηνου για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 93 του παρόντος Νόμου, σχετικά με τα οποία δεν εκδόθηκε έγκυρη και σε ισχύ άδεια ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου ή δέσμευσης οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε σχετικά με αυτά, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης  του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε ποινή φυλακίσεως για περίοδο  που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπρόσθετα από την καταδίκη αυτή το δικατήριο μπορεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το αδίκημα διαπράχθηκε από πρόσωπο άλλο από τον αδειούχο, να ανακαλεί ή αναστέλλει την άδεια αυτή για οποιαδήποτε περίοδο και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους θεωρεί αναγκαίους.

(2) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία που προσήφθη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, μπορεί μετά από αίτηση και χωρίς ειδοποίηση προς τον άλλο διάδικο (ex parte) να διατάξει την αναστολή της άδειας και την απαγόρευση της χρήσεως οποιασδήποτε οικοδομής, χώρου ή αντίσκηνου για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 93 μέχρι την τελική εκδίκαση της υποθέσεως, αναφορικά με την οποία προσήφθη η κατηγορία εναντίον του προσώπου αυτού:

Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα, δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί προς το διάταγμα αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Είσοδος αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου σε υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο

98.-(1) Αστυνομικός με βαθμό όχι κατώτερο του λοχία, ή οποιοσδήποτε υπάλληλος ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο, μπορεί, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, περιλαμβανομένου και του χρόνου κατά τον οποίο οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρος ή αντίσκηνο βρίσκεται σε χρήση, να εισέρχεται σε-

(α) Οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο για το οποίο εκδόθηκε άδεια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, με σκοπό να διαπιστώσει αν οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας αυτής και οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής~ ή

(β) οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο για το οποίο έχει λόγους να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται, ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 93 του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εμποδίζει ή παρακωλύει την είσοδο σε οποιοδήποτε υπάλληλο που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε ποινή φυλακίσεως για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Εγκαθίδρυση Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων

98Α.-(1) Σε κάθε επαρχία εγκαθιδρύονται και λειτουργούν Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων για την παροχή κοινών υπηρεσιών στις κοινότητες που συμμετέχουν στο οικείο σύμπλεγμα, ως αναφέρονται στον Έκτο Πίνακα, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου και η έδρα του συμπλέγματος, στην οποία εγκαθίσταται η κεντρική υπηρεσία του, καθορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου Συμπλέγματος Υπηρεσιών με βάση κριτήρια που αφορούν στη γεωγραφική τοποθεσία, στον πληθυσμό και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απόφαση για την έδρα στη βάση πλειοψηφίας, το θέμα παραπέμπεται στον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει απόφαση στη βάση των ως άνω κριτηρίων και την κοινοποιεί στο συμβούλιο συμπλέγματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, αλλαγή της έδρας δύναται να γίνει μόνο με απόφαση του Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος που υποβάλλεται από το συμβούλιο συμπλέγματος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ουδεμία κοινότητα εξαιρείται της ένταξης και συμμετοχής της σε σύμπλεγμα πλην της Κοινότητας Πύλας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας ασκεί αρμοδιότητες συμβουλίου συμπλέγματος.

(2) Κάθε Σύμπλεγμα διοικείται από Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών, μέλη του οποίου είναι οι κοινοτάρχες των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα, σύμφωνα με το εδάφιο (1):

Νοείται ότι, κωλυομένου του κοινοτάρχη τον αναπληροί ο αναπληρωτής κοινοτάρχης και  κωλυομένου του αναπληρωτή κοινοτάρχη τον αναπληροί μέλος του Συμβουλίου της οικείας κοινότητας που συμμετέχει στο σύμπλεγμα και υποδεικνύεται για το σκοπό αυτόν από το εν λόγω συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ελάχιστος αριθμός μελών του συμβουλίου συμπλέγματος είναι έξι (6) μέλη και, σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των μελών που προέρχονται από τις συμμετέχουσες στο σύμπλεγμα κοινότητες είναι μικρότερος, στο συμβούλιο συμπλέγματος συμμετέχει και ο αναπληρωτής κοινοτάρχης εκάστης κοινότητας.

(3) Κάθε Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών, εντός δεκαπέντε (15) ημέρων από την εκλογή των κοινοταρχών και των μελών των Συμβουλίων των κοινοτήτων, συγκαλείται σε συνεδρία από το γηραιότερο των μελών του, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το ίδιο, το οποίο προεδρεύει αυτού, για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου του συμβουλίου συμπλέγματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο υποψηφίων με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος, ανάλογα με την περίπτωση, εκλέγεται με κλήρωση που διενεργείται από τον προεδρεύοντα μεταξύ των  δύο υποψηφίων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε κάθε μέλος του συμβουλίου συμπλέγματος αντιστοιχεί μία ψήφος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου του συμπλέγματος έχουν μόνο οι κοινοτάρχες που συμμετέχουν στο συμβούλιο συμπλέγματος.

(4) Η θητεία κάθε συμβουλίου συμπλέγματος αρχίζει με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, της θητείας των κοινοταρχών και των μελών των οικείων Συμβουλίων των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα.

(5) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να υλοποιεί έργα ή εκδηλώσεις πολιτιστικού ή άλλου περιεχομένου ή δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, προς εξυπηρέτηση από κοινού των αναγκών όλων των κοινοτήτων του συμπλέγματος και  έχει ευθύνη και καθήκον για την παροχή κοινών υπηρεσιών στις κοινότητες που  έχουν ενταχθεί και συμμετέχουν στο σύμπλεγμα, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κάθε συμβούλιο συμπλέγματος έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη να παρέχει, μέσα στα όρια κάθε κοινότητας που συμμετέχει στο σύμπλεγμα και στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Διαχείριση αποκομιδής σκυβάλων.

(β) προώθηση ενεργειών για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων.

(γ) παροχή λογιστικών υπηρεσιών με ενιαίο λογισμικό σύστημα.

(δ) γραμματειακές υπηρεσίες.

(ε) υποστήριξη από ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο δύναται να προσλαμβάνει∙

(στ) υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας.

(ζ) υπηρεσίες ρύθμισης τροχαίας κινήσεως.

(η) υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου

(θ) σχεδιασμό, συντήρηση, βελτίωση και καθαρισμό χώρων πρασίνου των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνει το σύμπλεγμα ή που ανήκουν στο σύμπλεγμα∙

(ι) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες τις οποίες καθορίζει ο Υπουργός κατόπιν διαβούλευσης με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ότι δύναται να αναληφθούν από το οικείο σύμπλεγμα, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

(ια) υπηρεσίες για τη διοργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και υπηρεσίες για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πρόνοιας:

Νοείται ότι, το συμβούλιο συμπλέγματος προβαίνει σε οποιεσδήποτε πράξεις αναγκαίες αναφορικά με τις αρμοδιότητες ή/και ευθύνες αυτού, καθώς και τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες.

(7) Χωρίς επηρεασμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των συμβουλίων συμπλεγμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (6), αυτά δύναται να αναθέτουν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, με τη σύναψη σύμβασης για ορισμένο χρονικό διάστημα και έναντι αμοιβής η οποία καταβάλλεται από τα συμβούλια συμπλεγμάτων, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.

(8) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος φέρει την επωνυμία «Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων…», όπου στο κενό αναγράφεται η ονομασία του συμπλέγματος, η οποία καθορίζεται από το εν λόγω συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού και κατόπιν έκδοσης σχετικής γνωστοποίησης του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, μέχρι να αποφασίσει το συμβούλιο συμπλέγματος και να εγκρίνει ο Υπουργός την επωνυμία, ισχύει η επωνυμία «Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων», με την προσθήκη στο τέλος του κεφαλαίου γράμματος και της ονομασίας της επαρχίας στην οποία αυτό ανήκει, όπως αναφέρεται στον Έκτο Πίνακα.

(9) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος αποφασίζει για τη σφραγίδα ή/και το λογότυπό του, τα οποία τίθενται σε όλα τα έγγραφα αυτού και τα οποία τυγχάνουν της έγκρισης του Υπουργού.

(10) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με όλες τις ιδιότητες και εξουσίες που αυτό συνεπάγεται, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και στις συναλλαγές του με τρίτους και γενικά σε όλες τις πράξεις, εκδηλώσεις, ενέργειες και δραστηριότητές του, από τον πρόεδρό του ή κωλυομένου αυτού από τον αναπληρωτή πρόεδρό του και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από οποιοδήποτε μέλος του  συμβουλίου συμπλέγματος το οποίο εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από την πλειοψηφία των μελών αυτού.

(11) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος, κατόπιν διαβούλευσης με τα Συμβούλια των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα, επιβάλλει σε αυτά ετήσια συνεισφορά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6), εφαρμοζομένων των πιο κάτω:

(α) Η ετήσια συνεισφορά καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του έτους για το οποίο επιβλήθηκε, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τον Υπουργό, για ειδικούς λόγους.

(β) για τον καθορισμό της ετήσιας συνεισφοράς λαμβάνεται υπόψη η συνολική ετήσια δαπάνη για την προσφορά των υπηρεσιών, ο αριθμός των κατοίκων και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε κοινότητα.

(γ) κάθε Συμβούλιο κοινότητας στο οποίο επιβάλλεται ετήσια συνεισφορά από το συμβούλιο συμπλέγματος δύναται να υποβάλει ένσταση για το ύψος της ετήσιας συνεισφοράς στον Υπουργό, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό του ύψους της ετήσιας εισφοράς, και ο Υπουργός δύναται να επικυρώσει ή να τροποποιήσει την απόφαση του οικείου συμβουλίου συμπλέγματος.

(12) Με απόφαση του συμβουλίου συμπλέγματος, δύναται να λειτουργεί σε κάθε κοινότητα γραφείο εξυπηρέτησης του κοινού, το οποίο στελεχώνεται περιοδικά από προσωπικό του οικείου συμπλέγματος, αναλόγως των τρεχουσών αναγκών.

Συνεδριάσεις Συμβουλίου Συμπλέγματος Υπηρεσιών

98Β.-(1) Οι συνεδριάσεις κάθε συμβουλίου συμπλέγματος συγκαλούνται από τον πρόεδρό του και κωλυομένου αυτού από τον αναπληρωτή πρόεδρό του, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και εκτάκτως, εάν κριθεί σκόπιμο ή όταν το αιτηθεί γραπτώς τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών αυτού.

(2) Σε περίπτωση που τη σύγκληση του συμβουλίου συμπλέγματος αιτηθεί γραπτώς τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του, η σύγκληση αυτού διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του αιτήματος και, εάν ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος αρνείται να συγκαλέσει συνεδρία του συμβουλίου, οι υπογράφοντες το αίτημα συγκαλούν οι ίδιοι τη συνεδρίαση του συμβουλίου.

(3) Κάθε συνεδρίαση συμβουλίου συμπλέγματος πραγματοποιείται ύστερα από γραπτή ειδοποίηση προς τα μέλη του τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας και τον καθορισμένο τόπο και χρόνο διεξαγωγής της και αποστέλλεται σε ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή μέσω τηλεομοιότυπου.

(4) Απαρτία σε συνεδρία συμβουλίου συμπλέγματος υπάρχει όταν παρίσταται το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία σε συνεδρία συμβουλίου συμπλέγματος δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρία αναβάλλεται και επανασυγκαλείται σε μεταγενέστερο χρόνο, οπότε το συμβούλιο συμπλέγματος επιλαμβάνεται των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας, εφόσον παρίσταται το ήμισυ των μελών του πλέον ενός μέλους:

Νοείται ότι, για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται μέλος συμβουλίου συμπλέγματος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία, εκδίδονται Κανονισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία.

(6) Των συνεδριάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος προεδρεύει ο πρόεδρός του και κωλυομένου αυτού ο αναπληρωτής πρόεδρος, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, το γηραιότερο από τα παρόντα μέλη του συμβουλίου συμπλέγματος.

(7) Οι αποφάσεις σε συνεδρία του συμβουλίου συμπλέγματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.

(8) Η εγκυρότητα των αποφάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος δεν επηρεάζεται σε περίπτωση που θέση μέλους του εν λόγω συμβουλίου είναι κενή, νοούμενου ότι υπάρχει απαρτία.

(9) Αποτελεί καθήκον του προέδρου του συμβουλίου συμπλέγματος να μεριμνά για την τήρηση άρτιων και λεπτομερών πρακτικών, στα οποία να καταγράφονται επαρκώς αιτιολογημένες οι αποφάσεις του εν λόγω συμβουλίου, σε περίπτωση δε κατά την οποία συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία, καταγράφεται και η απόφαση της μειοψηφίας:Νοείται ότι, τα πρακτικά δύναται να τηρούνται από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από το συμβούλιο συμπλέγματος.

(10) Τα πρακτικά καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο ή μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτό και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία του συμβουλίου συμπλέγματος και, μετά την επικύρωσή τους, υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας και κοινοποιούνται  σε όλα τα μέλη του συμβουλίου συμπλέγματος και στον Έπαρχο πριν από την επόμενη τακτική συνεδρία και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίας:

Νοείται ότι, ο Έπαρχος έχει εξουσία να ασκεί έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος και ενημερώνει περί τούτου το συμβούλιο συμπλέγματος εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν οποιασδήποτε απόφασης:

Νοείται περαιτέρω ότι,  σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση των αποφάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος από τον Υπουργό ή/και τον Υπουργό Οικονομικών ή/και τον Έπαρχο, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, οι εν λόγω αποφάσεις υποβάλλονται σε αυτούς προς έγκριση και εγκρίνονται ή απορρίπτονται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτούς και ενημερώνεται δεόντως το συμβούλιο συμπλέγματος.

(11) Οι συνεδρίες του συμβουλίου συμπλέγματος είναι δημόσιες και ανοικτές για το κοινό, κατ’ εξαίρεση δε, με απόφαση του εν λόγω συμβουλίου, δύναται η διεξαγωγή συγκεκριμένης συνεδρίας να είναι κεκλεισμένων των θυρών.

(12) Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεδρία του συμβουλίου συμπλέγματος είναι δημόσια, η σύγκληση αυτής ανακοινώνεται με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα αυτού, εάν υπάρχει, ή/και στον πίνακα ανακοινώσεών του.

(13) Κάθε συνεδρία του συμβουλίου συμπλέγματος περιορίζεται στα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξή της, εκτός εάν το συμβούλιο συμπλέγματος αποφασίσει να επιληφθεί και άλλου θέματος που δεν καθορίζεται σε αυτή.

(14) Οι αποφάσεις του συμβουλίου συμπλέγματος, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα αυτού, εάν υπάρχει, ή/και στον πίνακα ανακοινώσεών του.

Αρμοδιότητες και εξουσίες του προέδρου Συμβουλίου Συμπλέγματος Υπηρεσιών

98Γ. Ο πρόεδρος κάθε συμβουλίου συμπλέγματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(α) Είναι η εκτελεστική αρχή του συμβουλίου συμπλέγματος, προΐσταται των υπηρεσιών του και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος,

(β) εκπροσωπεί το συμβούλιο συμπλέγματος ενώπιον των δικαστηρίων και των άλλων αρχών της Δημοκρατίας, στις συναλλαγές του με τρίτους και γενικά το εκπροσωπεί σε κάθε πράξη, εκδήλωση, ενέργεια ή δραστηριότητά του,

(γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος και συγκαλεί τις συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει,

(δ) υπογράφει τα επικυρωμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου συμπλέγματος στις οποίες προεδρεύει, καθώς και άλλα έγγραφα ή συμβάσεις, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο,

(ε) διατηρεί σφραγίδα ή λογότυπο του συμβουλίου συμπλέγματος, τα οποία θέτει σε έγγραφα αυτού,

(στ) έχει υπό τη φύλαξή του το αρχείο του συμβουλίου συμπλέγματος, και

(ζ) εκτελεί γενικά όλα τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται ή επιβάλλονται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

Προϋπολογισμός Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων και άλλα οικονομικά θέματα

98Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε συμβούλιο συμπλέγματος για το οικονομικό έτος το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(2) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του συμβουλίου συμπλέγματος απαιτείται να είναι ισοσκελισμένος:

Νοείται ότι, παρέκκλιση από την εν λόγω υποχρέωση δεν επιτρέπεται χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

(3) Ο ετήσιος προϋπολογισμός υποβάλλεται στον Έπαρχο για έγκριση μέχρι την 31η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και στον Υπουργό Οικονομικών για τους σκοπούς του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(4)Ο Έπαρχος προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του σε αυτόν από το συμβούλιο συμπλέγματος και δύναται να μην εγκρίνει τον προϋπολογισμό, μόνο εφόσον  αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(5) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του συμβουλίου συμπλέγματος αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση του προϋπολογισμού και από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου,  αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή μετά την έγκρισή του από τον Υπουργό Οικονομικών.

(6) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος δύναται, χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, να δαπανά κάθε έτος ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) οποιουδήποτε κονδυλίου των δαπανών που έχουν προϋπολογιστεί και εγκριθεί, υπό τον όρο ότι το επιπρόσθετο αυτό ποσό εξοικονομείται από οποιοδήποτε άλλο ή από οποιαδήποτε άλλα από τα κονδύλια που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν στον ίδιο προϋπολογισμό:

Νοείται ότι, με βάση τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό, δύναται να ζητήσει την κατανομή μέρους της ετήσιας πρόνοιας ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού σε κάθε τρίμηνο και, εάν γίνει τέτοια κατανομή, δεν δύναται να δαπανούνται περισσότερα από την πρόνοια που κατανέμεται μέσα στο αντίστοιχο τρίμηνο, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος διατηρεί ταμείο, καλούμενο «Ταμείο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων», με την προσθήκη στο τέλος της ονομασίας που καθορίζεται από το συμβούλιο συμπλέγματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 98Α, τα έσοδα του οποίου προέρχονται από-

(α) τις ετήσιες συνεισφορές των Συμβουλίων των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα,

(β) χορηγία της Δημοκρατίας,

(γ) πρόστιμα, χρηματικές ποινές και άλλα έσοδα που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου και τα οποία έχει εξουσία να εισπράττει το συμβούλιο συμπλέγματος:

Νοείται ότι, τα Συμβούλια των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα είναι αρμόδια και έχουν την ευθύνη, είτε τα ίδια είτε σε συνεργασία με τα συμβούλια συμπλεγμάτων, να εισπράττουν από κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη εξαιρουμένης της Δημοκρατίας, φόρους, δικαιώματα, τέλη ή επιβαρύνσεις που είναι πληρωτέα προς αυτά δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου,

(δ) μισθώματα, κέρδη, τόκους και οφειλές που προέρχονται από ιδιοκτησίες του συμβουλίου συμπλέγματος, και

(ε) δωρεές, κληροδοτήματα ή άλλες χορηγίες.

(8)  Το ενεργητικό του ταμείου διατίθεται και επιβαρύνεται με τα ακόλουθα:

(α) Την αντιμισθία ή αμοιβή των υπαλλήλων και εργατών τους οποίους το συμβούλιο συμπλέγματος εργοδοτεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(β) την αμοιβή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στο οποίο το συμβούλιο συμπλέγματος ανέθεσε, δυνάμει σύμβασης, να εκτελέσει οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκ μέρους του,

(γ) τη δαπάνη για την αγορά κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας για το συμβούλιο συμπλέγματος,

(δ) τις αναγκαίες δαπάνες που διενεργήθηκαν νόμιμα από ή εκ μέρους του συμβουλίου συμπλέγματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ε) οποιοδήποτε χρηματικό ποσό το οποίο νόμιμα οφείλει το συμβούλιο συμπλέγματος, και

(στ) τις αναγκαίες δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 98Α.

(9)(α) Οποιαδήποτε πληρωμή προς ή είσπραξη από το ταμείο του συμβουλίου συμπλέγματος διενεργείται από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος του συμβουλίου συμπλέγματος το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το εν λόγω συμβούλιο για τον σκοπό αυτό και σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι του συμβουλίου αυτού σε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο καθορίζεται από αυτό.

(β) Το συμβούλιο συμπλέγματος δύναται να διαθέτει ετησίως ποσό μέχρι χίλια διακόσια ευρώ (€1.200) σε μετρητά για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών του.

(10) Σε περίπτωση πληρωμής από το ταμείο του συμβουλίου συμπλέγματος με επιταγή, αυτή απαιτείται να είναι υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και ένα μέλος του συμβουλίου συμπλέγματος που εξουσιοδοτείται από αυτό για τον εν λόγω σκοπό.

(11) Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του το συμβούλιο συμπλέγματος υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του οικονομικού έτους προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, με τριμηνιαία ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος, όπως προβλέπεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο και ακολούθως το συμβούλιο συμπλέγματος υποβάλλει στους εν λόγω υπουργούς, σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, μηνιαία έκθεση προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει-

(α) επικαιροποιημένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το υπόλοιπο οικονομικό έτος, με τριμηνιαία ανάλυση,

(β) τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες για κάθε έναν από τους προηγούμενους μήνες του οικονομικού έτους, και

(γ) οποιαδήποτε άλλα θέματα δύναται να ζητηθούν από τον Υπουργό Οικονομικών, όπως προβλέπεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

(12) Το συμβούλιο συμπλέγματος μεριμνά όπως, για όλα τα ποσά που εισπράττονται και πληρώνονται, τηρούνται ακριβείς λογαριασμοί και λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, όπως προβλέπεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

(13) Το συμβούλιο συμπλέγματος υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τελικούς λογαριασμούς, εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το τέλος του οικονομικού έτους, στον Υπουργό Οικονομικών, στον Γενικό Λογιστή, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Γενικό  Ελεγκτή για έλεγχο, όπως προβλέπεται στον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

(14) Την ευθύνη για την πιστοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τελικών λογαριασμών έχει το συμβούλιο συμπλέγματος  και για τον σκοπό αυτόν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο ή αναπληρωτή πρόεδρο ή άλλο μέλος του  για την υπογραφή αυτών.

Προσωπικό Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων

98Ε.-(1) Τα συμπλέγματα τα οποία συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 98Α καθίστανται καθολικοί ανάδοχοι και εργοδότες του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στα Συμβούλια των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο κάθε σύμπλεγμα κατά την έναρξη λειτουργίας τους και τα Συμβούλια των κοινοτήτων διενεργούν με τη μέριμνα των κοινοταρχών, ως προέδρων των  Συμβουλίων των κοινοτήτων, πλήρη απογραφή του προσωπικού έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας του συμπλέγματος.

(2) Κάθε υπάλληλος ή εργάτης, που αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συμπλέγματος υπηρετεί σε κοινότητα η οποία συμμετέχει στο σύμπλεγμα, μεταφέρεται στην υπηρεσία του συμπλέγματος και τοποθετείται από το συμβούλιο αυτού, εάν είναι πρακτικά δυνατό, σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης που κατείχε στην κοινότητα:

Νοείται ότι, o υπάλληλος ή ο εργάτης δύναται, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της μεταφοράς αυτής ή μετά τη μεταφορά, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας της οικείας θέσης και της αρχικής διάρθρωσης των υπηρεσιών του οικείου συμπλέγματος, να δηλώσει με γραπτή γνωστοποίηση προς την κοινότητα στην οποία υπηρετούσε ότι δεν επιθυμεί να εργοδοτηθεί στην υπηρεσία του συμπλέγματος, οπότε παύει να τελεί στην υπηρεσία της κοινότητας μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής της γραπτής γνωστοποίησής του προς την κοινότητα για την πρόθεσή του αυτή και, σε τέτοια περίπτωση, δικαιούται τα ωφελήματα αποχώρησης από την υπηρεσία της κοινότητας δυνάμει των διατάξεων που εφαρμόζονται για την περίπτωσή του.

(3)  Έδρα του υπηρετούντος προσωπικού είναι η έδρα του συμπλέγματος.

(4) Το οργανόγραμμα κάθε συμπλέγματος καθορίζει τις κεντρικές διοικητικές μονάδες, με τρόπο ώστε οι πάσης φύσεως οργανικές μονάδες να λειτουργούν στην έδρα του συμπλέγματος.

(5) Κατά την κατάρτιση των οργανογραμμάτων των συμπλεγμάτων, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να ενοποιηθούν οι πάσης φύσεως υπηρεσίες σε ενιαία υπηρεσία στην έδρα κάθε συμπλέγματος.

(6) Η  υπηρεσία του υπαλλήλου ή εργάτη στο σύμπλεγμα θεωρείται ως αδιάλειπτη συνέχεια της προηγούμενης υπηρεσίας του στην κοινότητα και η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας του στο σύμπλεγμα αυτό:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, στους όρους υπηρεσίας περιλαμβάνονται όροι που αφορούν στην άδεια, στην παύση ή αποχώρηση, στη σύνταξη, στα πρόσθετα χορηγήματα ή σε άλλα παρόμοια επιδόματα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις των επηρεαζομένων παραμένουν σε ισχύ:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για οποιαδήποτε τυχόν σύνταξη ή άλλα ωφελήματα αποχώρησης μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς του υπαλλήλου ή εργάτη στο σύμπλεγμα και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου ή εργάτη, υπεύθυνη καθίσταται η κοινότητα.

(7) Κάθε υπάλληλος ή εργάτης που μεταφέρεται στην υπηρεσία του οικείου συμπλέγματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο σύμπλεγμα αυτό, τηρoυμέvωv οποιωνδήποτε εσωτερικών καvovισμώv, έχει όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου συμπλέγματος.

(8) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους των Συμβουλίων των κοινοτήτων οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου

98ΣΤ. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, αφού  ληφθεί προηγουμένως  η σύμφωνη γνώμη της ενδιαφερόμενης κοινότητας, να διαγράψει κοινότητα από ένα σύμπλεγμα και να την εντάξει σε άλλο σύμπλεγμα, έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση του Υπουργού, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Διαφάνεια και συμμετοχή μελών της κοινότητας

98Ζ.-(1) Τα μέλη της κοινότητας δύναται να υποβάλλουν στο οικείο Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να αιτούνται ενημέρωσης σε σχέση με τα εν λόγω υπομνήματα ή/και ερωτήματα, καθώς και πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή/και θέματα της αρμοδιότητάς του που τα αφορούν ή/και για τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Το οικείο συμβούλιο συμπλέγματος παρέχει στα μέλη της κοινότητας την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) πληροφόρηση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος ενώπιόν του.

(3) Ομάδα δέκα (10) τουλάχιστον μελών της κοινότητας δύναται να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο οικείο συμβούλιο συμπλέγματος για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του, οι οποίες τίθενται προς συζήτηση σε συνεδρία αυτού και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται:

Νοείται ότι, στην εν λόγω συνεδρία  δύναται να κληθούν εκπρόσωποι της εν λόγω ομάδας για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.

(4) Το οικείο συμβούλιο συμπλέγματος διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση σε θέματα της αρμοδιότητάς του με τα μέλη των κοινοτήτων, καθώς και τους τοπικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του συμπλέγματος, μετά το πέρας δε της εν λόγω διαβούλευσης, συντάσσει σχετική έκθεση.

Δημοσιοποίηση αποφάσεων και άλλων στοιχείων

98Η. Κάθε συμβούλιο συμπλέγματος έχει ευθύνη για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτού, εάν υπάρχει, ή στον πίνακα ανακοινώσεών του, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση-

(α) των αποφάσεών του που αφορούν σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος,

(β) του ετήσιου προϋπολογισμού αυτού, και

(γ) των ετήσιων ελεγμένων τελικών λογαριασμών αυτού και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες

98Θ. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να αιτηθεί στο συμβούλιο συμπλέγματος οποιεσδήποτε πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εισπράξεις τελών, δικαιωμάτων και φόρων που δεν έχουν καταβληθεί

99.-(1) Αν οποιαδήποτε τέλη, δικαιώματα, μισθώματα, επιβαρύνσεις ή φόροι, πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, παρά το γεγονός ότι έχουν καταστεί απαιτητά, παραμένουν απλήρωτα, το Συμβούλιο μπορεί να τα εισπράξει ως αστικό χρέος μαζί με οποιαδήποτε αύξηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Αν οποιοιδήποτε φόροι, τέλη, μισθώματα, ή δικαιώματα, πληρωτέα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού ο οποίος εκδίδεται δυνάμει αυτού, δεν καταβληθούν, όταν καταστούν απαιτητά, τότε αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατόν (10%).

Εξουσία εισόδου σε υποστατικά

100.-(1) Ο κοινοτάρχης ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτόν ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών ή οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας μπορούν να εισέρχονται χωρίς ένταλμα σε οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από κατοικές, οποιαδήποτε ώρα μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ήλιου ή, σε περίπτωση υποστατικών εργασίας, οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία διεξάγεται συνήθως η εργασία, με σκοπό τη διακρίβωση της τήρησης ή μη των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού ο οποίος εκδίδεται δυνάμει αυτού.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου κατά την άσκηση της εξουσίας που του παραχωρείται, όπως προβλέπεται πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρεμπόδιση εκτέλεσης καθηκόντων

101. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει οποιοδήποτε υπάλληλο ή εργάτη του Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού ο οποίος εκδίδεται δυνάμει αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται το αδίκημα αυτό, μπορεί να διατάξει το πρόσωπο αυτό να καταβάλει στο Συμβούλιο τέτοιο ποσό που το δικαστήριο θεωρεί δίκαιο υπό μορφή αποζημιώσεων που προκλήθηκαν λόγω της παρεμπόδισης του υπαλλήλου.

Διάταγμα ποινικού δικαστηρίου για την καταβολή τελών ή δικαιωμάτων

102. Όταν πρόσωπο καταδικάζεται για διάπραξη ποινικού αδικήματος, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού ο οποίος εκδίδεται δυνάμει αυτού, το ποινικό δικαστήριο που έχει εκδικάσει το ποινικό αδίκημα, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή την οποία επιβάλλει, θα διατάζει το πρόσωπο αυτό να καταβάλει οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, μισθώματα, ή δικαιώματα καταβλητέα αναφορικά με το ζήτημα το οποίο αφορά το ποινικό αδίκημα.

Δικαίωμα Συμβουλίου να ενάγει και να ενάγεται υπό την επωνυμία του

103.-(1) Σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία το Συμβούλιο μπορεί να ενάγει και ενάγεται υπό την επωνυμία του.

(2) Κάθε Συμβούλιο φέρει, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, την επωνυμία “Κοινοτικό Συμβούλιο...” (στον κενό χώρο τίθεται η ονομασία της κοινότητας).

Καταβολή νομικών εξόδων

104. Όλα τα νομικά έξοδα που προκαλούνται στο Συμβούλιο, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού ο οποίος εκδίδεται δυνάμει αυτού, καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινότητας.

Εξουσία Επάρχου να συμβιβάζει εξωδίκως ποινικά αδικήματα

105. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο, ο Έπαρχος μπορεί, κατά τη διακριτική του εξουσία, να συμβιβάζει εξωδίκως οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, το οποίο διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού ο οποίος εκδίδεται δυνάμει αυτού, με την αποδοχή από το πρόσωπο το οποίο διέπραξε το ποινικό αυτό αδίκημα ή για το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διέπραξε το ποινικό αυτό αδίκημα ποσό χρημάτων που δεν υπερβαίνει τη μέγιστη χρηματική ποινή που προβλέπεται για το ποινικό αδίκημα από το Νόμο αυτό ή από το σχετικό Κανονισμό που εκδίδεται βάσει αυτού. Το ποσό που εισπράττεται με τον τρόπο αυτό κατατίθεται στο Ταμείο Κοινότητας και αποτελεί μέρος αυτού.

Προσφυγή κατά αποφάσεως Συμβουλίου

106.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο-

(α) Από την άρνηση του Συμβουλίου να εκδώσει ή ανανεώσει άδεια~ή

(β) από την απόσυρση, αναστολή ή ανάκληση άδειας από το Συμβούλιο~ ή

(γ) από οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε από το Συμβούλιο σε οποιαδήποτε άδεια ή ανανέωση αυτής~ ή

(δ) από την επιβολή ή καταλογισμό από το Συμβούλιο οποιουδήποτε ποσού,
μπορεί, μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου επί οποιουδήποτε ζητήματος που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, να υποβάλει προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Κάθε τέτοια προσφυγή υποβάλλεται γραπτώς, υπογράφεται από τον αιτητή και εκθέτει τους λόγους επί των οποίων βασίζεται.

(3) Ο Υπουργός, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνει ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανακαλεί ή τροποποιεί την προσβαλλόμενη απόφαση.

Απαλλαγή από δικαστικά τέλη

107.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με αίτηση του Συμβουλίου, και με την καταβολή από το Συμβούλιο αυτό, τέτοιου ποσού ετήσια όπως το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει, να απαλλάξει το Συμβούλιο από την πληρωμή οποιωνδήποτε δικαστικών τελών αναφορικά προς οποιαδήποτε νομική διαδικασία που εγέρθηκε από το Συμβούλιο για την επιβολή των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει αυτού και ακολούθως κανένα τέτοιο τέλος δε θα καταβάλλεται από οποιοδήποτε Συμβούλιο αναφορικά προς το οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή αυτή.

(2) Καμιά δικηγορική αμοιβή δεν επιδικάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο κατά οποιουδήποτε προσώπου σε διαδικασίες που έχουν εγερθεί από το Συμβούλιο, όταν για τα δικαστικά έξοδα έχει δοθεί σε αυτό απαλλαγή, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1):

Νοείται ότι στους προϋπολογισμούς του Συμβουλίου μπορεί να περιληφθεί πρόνοια για την αμοιβή των δικηγόρων οι οποίοι διορίζονται, για να χειρίζονται ποινικές υποθέσεις ή για να συμβουλεύουν το Συμβούλιο σε οποιαδήποτε νομικά ζητήματα.

Εμφάνιση σε νομικές διαδικασίες και επίδοση δικογράφων

108. Κάθε Συμβούλιο μπορεί να εμφανίζεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία με τον κοινοτάρχη ή τον κοινοτικό γραμματέα ή οποιοδήποτε υπάλληλο ή μέλος του, εξουσιοδοτημένο με γενικό τρόπο ή αναφορικά με οποιαδήποτε ειδική διαδικασία από το Συμβούλιο. Η επίδοση στον κοινοτάρχη οποιουδήποτε εντάλματος ή διατάγματος ή άλλου δικογράφου θεωρείται έγκυρη  επίδοση στο Συμβούλιο.

Εκχώρηση καθηκόντων

109.-(1) Ο Υπουργός και ο Έπαρχος μπορούν οποτεδήποτε, με έγγραφο υπογεγραμμένο από αυτούς, να εκχωρούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που έχουν παραχωρηθεί σε αυτούς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 117, μέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Κάθε διορισμός, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλης φύσεως πράξη που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τους νόμους που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 117 ή τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ότι έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε άδεια που χορηγήθηκε ή εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 117, θεωρείται ότι χορηγήθηκε ή εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κανένας δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης για καταβολή φόρων κ.λ.π.

110. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μη εξαιρουμένης της κυβερνήσεως, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για καταβολή οποιωνδήποτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών, ή επιβαρύνσεων που είναι πληρωτέα δυνάμει του Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Απαλλαγή Συμβουλίου από τη φορολογία, τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π.

111. Το Συμβούλιο απαλλάσσεται από-

(α) Την καταβολή οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμων που καταβάλλονται δυνάμει του περί Χαρτοσήμων Νόμου~

(β) την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους που καταβάλλεται δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, κατά την εγγραφή ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει στο Συμβούλιο.

Τρόπος επίδοσης ειδοποιήσεων κ.λ.π.

112. Ειδοποιήσεις, διατάγματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται ή εξουσιοδοτείται η επίδοση δυνάμει του παρόντος Νόμου, μπορούν να επιδίδονται με την παράδοση αυτών στα πρόσωπα ή στην κατοικία των προσώπων προς τα οποία απευθύνονται ή, όταν απευθύνονται στο πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή στον κάτοχο των υποστατικών, με την παράδοση αυτών ή πιστού αντιγράφου αυτών σε πρόσωπο που βρίσκεται μέσα στα υποστατικά ή, αν δεν υπάρχει πρόσωπο μέσα στα υποστατικά στο οποίο να μπορούν να επιδοθούν, με την επικόλληση αυτών σε περίοπτο μέρος των υποστατικών ή με αποστολή τους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, η οποία να απευθύνεται στο πρόσωπο αυτό, στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική του διεύθυνση στην Κύπρο. Οποιαδήποτε ειδοποίηση που απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να δίδεται στο πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή την κατοχή οποιωνδήποτε υποστατικών μπορεί να απευθύνεται με την αναφορά του προσώπου αυτού ως “κυρίου” ή “κατόχου” των υποστατικών (τα οποία κατονομάζονται), για τα οποία δίδεται η ειδοποίηση, χωρίς περαιτέρω όνομα ή περιγραφή.

Κανονισμοί

113. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 116, ο Υπουργός εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο χρήζει καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και για την καλύτερη πραγματοποίηση των διατάξεων του.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να ιδρύει νέες κοινότητες κ.λ.π.

114. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία όπως, με διάταγμα του και αφού ζητηθεί και ληφθεί προηγουμένως η γνώμη των ενδιαφερόμενων αρχών τοπικής διοίκησης—

(α) Μεριμνά για την ίδρυση οποιασδήποτε νέας κοινότητας,

(β) καταργεί οποιαδήποτε κοινότητα, και

(γ) ορίζει ή τροποποιεί τα σύνορα οποιασδήποτε πόλης ή κοινότητας,

έπειτα από αιτιολογημένη έκθεση του Υπουργού, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι ως βάση για τη διαίρεση κοινότητας σε ενορίες ή διαίρεση ενορίας για σχηματισμό επιπρόσθετης ενορίας λαμβάνεται ο πραγματικός πληθυσμός της κοινότητας ή της ενορίας, ανάλογα με την περίπτωση, όπως προκύπτει από τα τελευταία στατιστικά δεδομένα.

Εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων

115. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει πρόσθετα ειδικά καθήκοντα σε όλα ή σε οποιοδήποτε από τα Συμβούλια και να περιβάλλει αυτά με τις αναγκαίες εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αυτών.

Κανονισμοί Συμβουλίου

116.-(1) Κάθε Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, μπορεί να εκδίδει, να τροποιεί και να ανακαλεί εκάστοτε κανονισμούς που δεν αντίκεινται προς τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει εκάστοτε για όλους ή για οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή:

(α) Καθιστώντας ικανό ή βοηθώντας το Συμβούλιο να εκτελεί οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που επιβάλλονται σε αυτό με το άρθρο 82 και προνοώντας για την πληρωμή φόρων, τελών, ή δικαιωμάτων σε σχέση με αυτά·

(β) καθιστώντας ικανό ή βοηθώντας το Συμβούλιο να πραγματοποιεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 83 και προνοώντας για την πληρωμή φόρων, τελών, ή δικαιωμάτων σε σχέση  με αυτά:

Νοείται ότι Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο με βάση την παρούσα παράγραφο και αφορούν το ποσοστό εισφοράς των μελών ή του Συμβουλίου στο ταμείο προνοίας, το οποίο ιδρύεται σύμφωνα με την παράγραφο (κγ) του άρθρου 83 του παρόντος Νόμου, δύνανται να προβλέπουν για αναδρομική ισχύ·

(γ) προνοώντας για την πληρωμή δικαιωμάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διεξάγει, ασκεί ή ενασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εργασία, απασχόληση ή άλλο επιτήδευμα εντός των ορίων της κοινότητας·

(δ) προνοώντας για την καταβολή δικαιωμάτων από τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε υποστατικά τα οποία ενοικιάζονται ή παραχωρούνται επί μισθώσει:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δε θα καταβάλλεται σε σχέση με υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς·

(ε) προνοώντας για την καταβολή δικαιωμάτων από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο οποιωνδήποτε υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχείο, οικοτροφείο, ξενώνας ή πανδοχείο και τουριστκό κατάλυμα·

(στ) ρυθμίζοντας και ελέγχοντας τη χορήγηση ή έκδοση οποιασδήποτε άδειας την οποία το Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει ή χορηγεί δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει αυτού και προνοώντας για την καταβολή δικαιωμάτων ή τελών σε σχέση με αυτή·

(ζ) προνοώντας-

(i) για την επιβολή ετήσιας εισφοράς για κοινοτικές υπηρεσίες:
Νοείται ότι, όταν επιβάλλεται οποιοδήποτε ποσό σε κάτοχο που δε διαμένει στην κοινότητα, θα αποστέλλεται αμέσως από το Συμβούλιο σ’ αυτόν ειδική ειδοποίηση για το ποσό που του επιβάλλεται,

(ii) για το χρόνο και τρόπο καταβολής και είσπραξης του ετήσιου αυτού φόρου, και

(iii) για την εξαίρεση κατόχων από την καταβολή  του ετήσιου αυτού φόρου λόγω φτώχειας.

(η) προνοώντας για την επιβολή και είσπραξη τέλους δημόσιου θεάματος.

(2)(α) H επιβολή τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και φόρων, σύμφωνα με το εδάφιο (1)του παρόντος άρθρου, σε πρόσωπα που διεξάγουν, ασκούν ή ενασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα, εργασία ή απασχόληση ή προσφέρουν οποιαδήποτε υπηρεσία ή κατέχουν περιουσία σε ενιαίους εργασιακούς χώρους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και ξενοδοχεία, που βρίσκοντα μέσα στα όρια δύο ή περισσοτέρων τοπικών διοικήσεων, γίνεται από κοινού από όλες τις αρχές τοπικών διοικήσεων στα όρια των οποίων βρίσκεται ο ενιαίος εργασιακός χώρος. Ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και κατανομής των τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και φόρων, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατ’ αναλογία ποσοστού εδάφους το ανώτερο ποσό που καθορίζουν ο παρών Νόμος και ο περί Δήμων Νόμος, καθορίζεται με συμφωνία των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης, νοουμένου βέβαια ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β).

(β) Κάθε επηρεαζόμενη αρχή τοπικής διοίκησης δικαιούται μερίδιο των εισπραττόμενων τελών, δικαιωμάτων ή φόρων από πρόσωπα που απασχολούνται ή κατέχουν περιουσία σε ενιαίους εργασιακούς χώρους ανάλογο με το ποσοστό εδάφους της κάθε τοπικής διοίκησης που επηρεάζεται, ανεξάρτητα αν το επάγγελμα, η εργασία ή η απασχόληση ασκείται κυρίως ή εξ ολοκλήρου στα όρια μιας από τις τοπικές διοικήσεις.

(γ) Τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου μπορούν να διεκδικηθούν δικαστικώς από οποιαδήποτε επηρεαζόμενη αρχή τοπικής διοίκησης.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου “τοπική διοίκηση” σημαίνει κοινότητα ή Σύμπλεγμα Υπηρεσιών Κοινοτήτων, στο οποίο εφαρμόζεται ο Νόμος αυτός, ή δημοτική περιοχή στην οποία εφαρμόζεται ο περί Δήμων Νόμος·

“αρχή τοπικής διοίκησης” σημαίνει δήμο ή Συμβούλιο.

(3) Κανένας κανονισμός ή ανάκληση, τροποποίηση, μεταβολή ή αλλαγή οποιουδήποτε κανονισμού έχει ισχύ έως ότου αυτοί εγκριθούν από τον Υπουργό και δημοσιευτούν στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού μπορούν να προβλέπουν για επιβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες για τις παραβάσεις αυτών ή, σε περίπτωση παράβασης κατ’ εξακολούθηση, για επιβολή χρηματικής ποινής που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί η παράβαση αυτή, και επίσης προβλέπουν για κατάσχεση υπέρ του σχετικού Συμβουλίου οποιωνδήποτε αντικειμένων ή αγαθών σε σχέση με τα οποία διαπράχθηκε η παράβαση.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“κάτοχος” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την πραγματική κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της κοινότητας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος δυνάμει του οποίου κατέχει την ιδιοκτησία αυτή ή, σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν κατέχεται, το πρόσωπο το οποίο δικαιούται την κατοχή αυτής και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη κάθε κινητής ιδιοκτησίας εντός των ορίων κοινότητας.

Ειδική διάταξη για αναστολή της καταβολής τελών για διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία, κ.τ.λ.

116Α.(1)  Οι διατάξεις των παραγράφων (κ) και (κα) του άρθρου 83 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

(2)   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαιτεί όπως κάθε διευθυντής ή υπεύθυνος της επιχείρησης ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος, ξενώνα ύπνου ή οικοτροφείου παρουσιάζει, σε οποιονδήποτε εύλογο χρόνο που καθορίζει το Συμβούλιο, τα έντυπα και τα βιβλία τα σχετιζόμενα με τις διανυκτερεύσεις προσώπων ηλικίας άνω των δέκα ετών στους προαναφερθέντες χώρους, για επιθεώρηση και έλεγχο από το πρόσωπο που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Προθεσμία έκδοσης άδειας

116Β. Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί της Ελεύθερης Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι διατυπώσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών, η οποία θα αρχίζει από το χρόνο της παραλαβής όλων των απαιτουμένων εγγράφων.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του Συμβουλίου για την έκδοση της αιτούμενης άδειας, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για κάθε αίτηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία καθορίζεται:

(α) η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής· και

(γ) ανάλογα με την περίπτωση και όπου αυτό εφαρμόζεται, δήλωση ότι σε περίπτωση μη απάντησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί:

Νοείται ότι εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με πιθανές επιπτώσεις στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία διεκπεραίωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που μία αίτηση απορριφθεί λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψή της.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να απαιτεί την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων στην πρωτότυπή τους μορφή, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό, για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Σε περίπτωση όπου ο καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων,  των όρων ή και των τελών έκδοσης άδειας, καθώς επίσης και ο καθορισμός των οποιωνδήποτε άλλων επιβαλλομένων τελών ή δικαιωμάτων, με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, ανατίθεται στη διακριτική εξουσία του Συμβουλίου, αυτό δημοσιοποιεί την  απόφασή του σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια, όρους, προϋποθέσεις, τουλάχιστον ένα μήνα προηγουμένως, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ή και στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου, στο διαδίκτυο.

Ειδική διάταξη σε σχέση με την εκλογή κοινοτάρχη ή μέλους Συμβουλίου

116Γ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 3, 14 και 16 του παρόντος Νόμου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 9, 13 και 15 του περί Δήμων Νόμου του 1985 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί κοινοτάρχης ή μέλος  Συμβουλίου στην κοινότητα εντός των ορίων της οποίας έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του, ανεξαρτήτως της μόνιμης διαμονής αυτού σε άλλη κοινότητα ή δήμο, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο της εν λόγω κοινότητας για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Ειδική διάταξη για παράταση της θητείας κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων

116Δ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 13, 17 και 19, η θητεία των νυν εν ενεργεία κοινοταρχών, είτε εκλελεγμένων είτε ασκούντων κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021 καθήκοντα κοινοτάρχη, καθώς και η θητεία των νυν εν ενεργεία μελών των Συμβουλίων, παρατείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι εκλογές για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το  έτος 2024 και η διενέργεια των εκλογών αυτών δεν διατάσσεται πριν από την ως άνω ημερομηνία:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, η λειτουργία, η λήψη αποφάσεων και η δράση των κοινοταρχών και Συμβουλίων, λογίζεται ότι διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θεωρείται έγκυρη ως γενομένη στο πλαίσιο της θητείας τους και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού:

Νoείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 40, σε περίπτωση πoυ η θέση κοινοτάρχη κενώθηκε ή κεvoύται εντός της χρονικής περιόδου που εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021 μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές, δεν διεξάγεται αvαπληρωματική εκλoγή και καθήκovτα κοινοτάρχη αvαλαμβάvει o αναπληρωτής κοινοτάρχης για τov εvαπoμείναντα χρόvo της θητείας τoυ Συμβουλίου, ενώ πρόσωπα τα οποία ασκούσαν καθήκοντα κοινοτάρχη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2021 συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά και μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, μέχρι και την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές:

Νoείται έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36, σε περίπτωση πoυ η θέση μέλους του Συμβουλίου κενώθηκε εντός του τελευταίου χρόνου της θητείας του Συμβουλίου που έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2021 ή κεvoύται εvτός της περιόδου που καθορίζεται στην ως άνω επιφύλαξη, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 36, εκτός εάν ο αριθμός των μελών περιοριστεί κάτω από τον απαιτούμενο για απαρτία αριθμό των μελών.

Κατάργηση νόμων

117.-(1) Με τον παρόντα Νόμο οι ακόλουθοι νόμοι καταργούνται:

- Ο περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμος.

- Ο περι Χωριτικών Αρχών Νόμος.

- Ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος.

- Ο περί Υδατοπρομήθειας Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμος.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισμοί εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων των νόμων που καταργούνται, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν με κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται σαν να εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοδήποτε διάταγμα εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των νόμων που καταργούνται, μέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα εφαρμόζεται σαν να εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Οποιοσδήποτε διορισμός, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από Συμβούλιο ή Επιτροπή, με βάση τις διατάξεις των νόμων που καταργούνται ή των κανονισμών που εκδόθηκαν βάσει των νόμων αυτών, θεωρείται ότι έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε ή εκδόθηκε βάσει των διατάξεων των νόμων που καταργούνται θεωρείται ότι χορηγήθηκε ή εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μεταβατική διάταξη

117Α.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 84 και αφορούν τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου του 2018 χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα οποιωνδήποτε πράξεων έγιναν δυνάμει των υπό κατάργηση Κανονισμών.

(2) Οποιεσδήποτε ενέργειες άρχισαν δυνάμει των υπό κατάργηση Κανονισμών και δεν ολοκληρώθηκαν πριν από την κατάργησή τους συνεχίζουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους δυνάμει αυτών.

Ειδική διάταξη για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις κοινοτικές εκλογές από τους υπηκόους άλλων κρατών- μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία. 98(Ι) του 2004.

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στο βαθμό και στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με τον περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμο.

Ειδική διάταξη για τα συμπλέγματα

119. Οι διατάξεις των άρθρων 98Α έως 98Θ, τα οποία περιλαμβάνονται στο Μέρος Δέκατο του παρόντος Νόμου, υπό τον τίτλο «Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων», εφαρμόζονται κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύσταση Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων

120.-(1) Mέχρι την ημερομηνία εγκαθίδρυσης των συμπλεγμάτων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 98A, συστήνονται και λειτουργούν Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων και στα συμβούλια αυτά συμμετέχουν υποχρεωτικά οι κοινοτάρχες των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα:

Νοείται ότι, κωλυομένου του κοινοτάρχη τον αναπληροί ο αναπληρωτής κοινοτάρχης και  κωλυομένου του αναπληρωτή κοινοτάρχη τον αναπληροί μέλος του Συμβουλίου της οικείας κοινότητας που συμμετέχει στο σύμπλεγμα και υποδεικνύεται για τον σκοπό αυτό από το εν λόγω Συμβούλιο της κοινότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχουσες στο σύμπλεγμα κοινότητες είναι λιγότερες από έξι (6), στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων συμμετέχει και ο αναπληρωτής κοινοτάρχης εκάστης κοινότητας ως απλό μέλος.

(2) Κατά τις συνεδρίες των Συμβουλίων Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων δύναται να παρίστανται οι γραμματείς των κοινοτήτων που συμμετέχουν στο σύμπλεγμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης προς αυτά, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης πρακτικών.

(3) Τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είναι αρμόδια για-

(α) την κατάρτιση του προϋπολογισμού του συμπλέγματος για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2024 και την υποβολή του για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98Δ·

(β) την κατάρτιση και την έγκριση του οργανογράμματος και της στελέχωσης του συμπλέγματος, στη βάση προτύπου που εγκρίνεται από τον Υπουργό·

(γ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος αναφορικά με τη δημιουργία του συμπλέγματος και την προετοιμασία των πάσης φύσεως συναφών με την οργάνωση και λειτουργία του συμπλέγματος ζητημάτων, περιλαμβανομένων των ενεργειών που σχετίζονται με ή/και απαιτούνται για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του συμβουλίου συμπλέγματος, η επωνυμία του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (8) του άρθρου 98Α·

(δ) τον καθορισμό των ατόμων που διαχειρίζονται τον τραπεζικό λογαριασμό του αντίστοιχου συμβουλίου συμπλέγματος και της υπογραφής των σχετικών εντολών εξουσιοδότησης ή/και άλλων οδηγιών αναφορικά με τη λειτουργία ή/και διαχείριση αυτού, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της έκδοσης επιταγών·

(ε) την υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με τη λειτουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για το σύμπλεγμα∙ και

(στ) την παροχή προς τους πολίτες κοινών υπηρεσιών, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού.

(4) Κάθε Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2024, συγκαλείται σε συνεδρία από το γηραιότερο των μελών του, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από το ίδιο, το οποίο προεδρεύει αυτού, για την εκλογή με ψηφοφορία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο υποψηφίων με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος, ανάλογα με την περίπτωση, εκλέγεται με κλήρωση που διενεργείται από τον προεδρεύοντα μεταξύ των δύο υποψηφίων.

(5) Τα συμβούλια συμπλεγμάτων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 98Α, με την ανάληψη των καθηκόντων τους δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υιοθετούν πλήρως και άνευ ετέρου τις αποφάσεις του αντίστοιχου Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ρητά αποφασίζουν να μεταβάλουν τις εν λόγω αποφάσεις, όπως νόμος ορίζει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 21(2))

ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Έφορο Εκλογής, κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων των κοινοτήτων της Επαρχίας .............................................................

Επειδή το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999, προβλέπει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, για σκοπούς εκλογής κοινοτάρχη και μελών των κοινοτικών Συμβουλίων, εκδίδει εντάλματα εκλογής, απευθυνόμενα μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής προς τους Εφόρους Εκλογής.

Και επειδή, ύστερα από το διάταγμα για την προκήρυξη των γενικών εκλογών για την εκλογή κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων των κοινοτήτων, που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ ................... της ............................., 199..... κατέστη αναγκαίο να εκδοθεί ένταλμα εκλογής κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων των κοινοτήτων της επαρχίας ......................................................

Γι’ αυτό, ο υποφαινόμενος ................................................................................., Υπουργός Εσωτερικών .................................................................... δίδω εντολή όπως, αφού εκδοθεί η προβλεπόμενη από τον πιο πάνω Νόμο γνωστοποίηση για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου για την υπόδειξη υποψηφίων, δεχθείτε στις ........................................, μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 12.30 μ.μ. στον τόπο που θα θέλατε ορίσει, προτάσεις υποψηφίων για την εκλογή κοινοταρχών και μελών των Συμβουλίων των κοινοτήτων της επαρχίας .............................................. και, αν παραστεί ανάγκη, να προχωρήσετε στη διεξαγωγή ψηφοφορίας την Κυριακή ...................................................... και να γνωστοποιήσετε σε μένα τα αποτελέσματα της εκλογής, με την οπισθογράφηση του παρόντος εντάλματος, το αργότερο μέχρι την ............................................................

Λευκωσία .............................................

Υπουργός Εσωτερικών

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 48(2))

ΜΕΡΟΣ Ι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ

 

1. Κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλματος εκτέλεσης εκ μέρους του δικαστικού επιδότη:

(α) Όταν το ολικό ποσό της ανώτατης προσφοράς για ολόκληρη την πωλούμενη ιδιοκτησία δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00)

 

 

 

Λ.Κ.2,00·

(β) Όταν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες (Λ.Κ.50,00)


Δικαίωμα προς 5% επί του ποσού της ανώτατης προσφοράς που να μην υπερβαίνει  τις Λ.Κ.10,00.

2. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων και αγγελιών σχετικά με την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό


Λ.Κ.5,00 για κάθε αγγελία που αναρτάται.

3. Για τη σφράγιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που σχετίζεται με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.

 

Κατά την κρίση του κοινοτάρχη δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τις Λ.Κ.3,00.

4. Για αναφορά, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 46(ια) του παρόντος Νόμου, του θανάτου προσώπου που κατέχει ή έχει συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία κ.λ.π.,Λ.Κ.3,00 που καταβάλλονται από την κληρονομιά του αποβιώσαντα.

5. Για κάθε απαιτούμενη πιστοποίηση φωτογραφίας

Λ.Κ.1,00.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για κάθε απαιτούμενη πιστοποίηση φωτογραφίας η οποία συνοδεύεται με αίτηση για έκδοση διαβατηρίου, δυνάμει οδηγιών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέντε σεντ.ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

[Άρθρο 83(1)(κ)]

TΕΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 

 

 

Κατηγορία ξενοδοχειακής επιχείρησης Τέλος που δεν υπερβαίνει (ευρώ) *
1. Ξενοδοχεία 5 αστέρων 0,85
2. Ξενοδοχεία 4 αστέρων 0,77
3. Ξενοδοχεία 3 αστέρων 0,68
4. Ξενοδοχεία 2 αστέρων 0,60
5. Ξενοδοχεία 1 αστέρος και άνευ αστέρος 0,43
6. Ξενοδοχεία εντός παραδοσιακών οικοδομών 0,43
7. Οργανωμένα διαμερίσματα πολυτελείας 0,85
8. Οργανωμένα διαμερίσματα Α΄ τάξης 0,68
9. Οργανωμένα διαμερίσματα Β΄ τάξης και άνευ τάξης 0,43
10. Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών οικοδομών 0,43
11. Τουριστικά διαμερίσματα 0,43
12. Τουριστικές επαύλεις 0,85
13. Τουριστικά χωριά πολυτελείας 0,85
14. Τουριστικά χωριά Α΄ τάξης 0,68
15. Τουριστικά χωριά Β΄ τάξης και άνευ τάξης 0,60
16. Τουριστικές κατασκηνώσεις 0,43
17. Αυτοεξυπηρετούμενες επαύλεις 0,85
18. Αυτοεξυπηρετούμενες κατοικίες 0,68
19. Αυτοεξυπηρετούμενα διαμερίσματα 0,60
20. Καταλύματα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες ή άνευ κατάταξης ή αστέρος: 0,43
Νοείται ότι, η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα τέλη που εκτίθενται στον υπό αναφορά Πίνακα είναι μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατόν (10%) επί των τελών που επιβλήθηκαν το προηγούμενο έτος:
Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μετακίνησης υποστατικού σε άλλη κατηγορία.
* Ανά πρόσωπο ανά βράδυ.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 86)

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ετήσιο δικαίωμα που δεν υπερβαίνει
1. Ετήσια δικαιώματα:
(α) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ασκούν ασφαλιστικές, ατμοπλοϊκές, ναυτιλιακές, αεροπορικές ή τραπεζικές εργασίες, καθώς και οργανισμοί χρηματοδότησης και εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων. €2.500
(β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο (α) ανωτέρω:
(i) Ιδιωτικές εταιρείες: ημεδαπές, αλλοδαπές,  ελεγχόμενες από αλλοδαπές ή μη οι οποίες έχουν-
(αα) αριθμό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5), €250
(ββ) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), €375
(γγ) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) αλλά δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30), €625
(δδ) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους  τριάντα (30): €1.000
Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία εμπίπτει σε περισσότερες της μίας κατηγορίας, αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία με το υψηλότερο δικαίωμα.
(ii) Δημόσιες εταιρείες, ημεδαπές, αλλοδαπές, ελεγχόμενες από αλλοδαπές ή μη: €2.500
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα, οποιοσδήποτε οργανισμός, αρχή ή συμβούλιο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται και ταξινομείται ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:
Νοείται περαιτέρω ότι, στους πιο πάνω οργανισμούς, αρχές ή συμβούλια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβάνεται η έδρα ή/και κάθε γραφείο αυτών σε κάθε πόλη.
(γ) Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που έχουν-
(i) αριθμό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5), €250
(ii) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), €375
(iii) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) αλλά δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30), €750
(iv) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους τριάντα (30). €1.250
(δ) Νομικά πρόσωπα των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή/και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά, λογιστικά ή ελεγκτικά γραφεία ή/και γραφεία παροχής γραμματειακών ή διοικητικών υπηρεσιών. €1.000
(ε) Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες. €375
2. Στα νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τις εργασίες τους εντός του δεύτερου εξάμηνου του έτους επιβάλλονται εξαμηνιαία δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται στο ήμισυ των ανωτέρω ετήσιων δικαιωμάτων:
Νοείται ότι, η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα δικαιώματα που εκτίθενται στον υπό αναφορά Πίνακα είναι μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατόν (10%) επί των δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν το προηγούμενο έτος:
Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μετακίνησης εταιρείας σε άλλη κατηγορία λόγω διαφοροποίησης του αριθμού του προσωπικού της.
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 85A)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ετήσιο δικαίωμα
που δεν
υπερβαίνει
1. Κατηγορίες:
(α) Βιoτέχνες αυτοεργαζόμενoι. €50
(β) Ελεύθεροι επαγγελματίες, ιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, έμποροι, βιομήχανοι και επιχειρηματίες, εργαζόμενοι ως άτομα. €200
(γ) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ασκούν ασφαλιστικές, ατμοπλοϊκές, ναυτιλιακές, αεροπορικές ή τραπεζικές εργασίες, καθώς και οργανισμοί χρηματοδότησης και εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων. €1.000
(δ) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο (γ) ανωτέρω:
(i) Ιδιωτικές εταιρείες: ημεδαπές, αλλοδαπές, ελεγχόμενες από αλλοδαπές ή μη οι οποίες έχουν-
(αα) αριθμό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5),
€150
(ββ) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), €250
(γγ) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) αλλά δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30), €350
(δδ) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους τριάντα (30):
€500
Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία εμπίπτει σε περισσότερες της μίας κατηγορίας, κατατάσσεται στην κατηγορία με το υψηλότερo δικαίωμα.
(ii) Δημόσιες εταιρείες: ημεδαπές, αλλοδαπές, ελεγχόμενες από αλλοδαπές ή μη:
€1.000
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντoς Πίνακα, οποιοσδήποτε οργανισμός, αρχή ή συμβούλιο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται και ταξινομείται ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:
Νοείται περαιτέρω ότι, στους πιο πάνω οργανισμούς, αρχές ή συμβούλια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβάνεται η έδρα ή/και κάθε γραφείο αυτών σε κάθε πόλη.
(ε) Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που έχουν-

(i) αριθμό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους πέντε (5), €150
(ii) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), €250
(iii) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) αλλά δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30), €350
(iv) αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους τριάντα (30).
€500

(στ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες.
€300
2. Στα υποστατικά που αρχίζουν να λειτουργούν εντός του δεύτερου εξάμηνου του έτους επιβάλλονται εξαμηνιαία δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται στο ήμισυ των ανωτέρω δικαιωμάτων:
Νοείται ότι, η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα δικαιώματα που εκτίθενται στον υπό αναφορά Πίνακα είναι μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατόν (10%) των δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν το προηγούμενο έτος:
Νοείται περαιτέρω ότι, η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μετακίνησης εταιρείας σε άλλη κατηγορία λόγω διαφοροποίησης του αριθμού του προσωπικού της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 63 (2))

 

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Αρ....................1999

 

 

Με το παρόν γνωστοποιείται ότι η ακόλουθη ακίνητη ιδιοκτησία (να περιγράψετε την ακίνητη ιδιοκτησία, δίνοντας τις διαστάσεις και υποδεικνύοντας τα σύνορα, όταν είναι πρακτικά δυνατόν) απαιτείται από το Συμβούλιο της κοινότητας ................................................... (να αναφέρετε το σκοπό δημόσιας ωφέλειας).

 

Κάθε πρόσωπο το οποίο αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί της προαναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας και ενίσταται στην απαλλοτρίωση αυτής, καλείται όπως εντός έξι εβδομάδων από την ανάρτηση της παρούσας γνωστοποίησης αποστείλει σε εμένα έκθεση σχετικά με το δικαίωμα και το συμφέρον αυτού και αποδείξεις αυτών, και κάθε αξίωση που υποβάλλεται από αυτό αναφορικά με το εν λόγω δικαίωμα ή συμφέρον.

 

Το Συμβούλιο της προαναφερόμενης κοινότητας είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί για την απόκτηση της προαναφερόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.

 

Σχέδιο της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται πιο πάνω διατίθεται για επιθεώρηση στη ................

..................................................

 

Χρονολογήθηκε σήμερα .................................. ημέρα του ......................................................

 

 

Έπαρχος

 

 

Αναρτήθηκε σήμερα ............................................. ημέρα του ........................................................

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 98Α)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
2. ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ
3. ΚΑΤΑΛΙΟΝΤΑΣ
4. ΚΟΤΣΙΑΤΗΣ
5. ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
6. ΜΑΘΙΑΤΗΣ
7. ΜΑΡΓΙ
8. ΣΙΑ

Β. Σύμπλεγμα:

1. ΑΝΑΓΕΙΑ
2. ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ
3. ΕΡΓΑΤΕΣ
4. ΚΑΜΠΙΑ
5. ΚΑΠΕΔΕΣ
6. ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 
7. ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ
8. ΠΕΡΑ 
9. ΠΟΛΙΤΙΚΟ
10. ΨΙΜΟΛΟΦΟΥ

Γ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (ΟΡΕΙΝΗΣ)
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
3. ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ
4. ΑΡΕΔΙΟΥ
5. ΓΟΥΡΡΗ
6 .ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΟΡΕΙΝΗΣ)
7. ΚΑΜΠΙ 
8. ΚΛΗΡΟΥ
9. ΛΑΖΑΝΙΑΣ
10. ΜΑΛΟΥΝΤΑ
11. ΜΙΤΣΕΡΟ
12. ΦΑΡΜΑΚΑΣ
13. ΦΙΚΑΡΔΟΥ

Δ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΛΗΘΙΝΟΥ
2. ΑΛΩΝΑ
3. ΑΠΛΙΚΙ
4. ΑΣΚΑΣ
5. ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ
6. ΛΙΒΑΔΙΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
7. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ (ΜΟΡΦΟΥ)
8. ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΗΣ)
9. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ
10. ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ
11. ΣΑΡΑΝΤΙ
12. ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ

Ε. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
2. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ)
3. ΑΓΙΟΙ ΗΚΙΟΦΩΤΟΙ
4. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ
5. ΑΚΑΚΙ
6. ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
7. ΒΥΖΑΚΙΑ
8. ΚΑΝΝΑΒΙΑ
9. ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ 
10. ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ
11. ΝΙΚΗΤΑΡΙ
12. ΞΥΛΙΑΤΟΣ
13. ΟΡΟΥΝΤΑ
14. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)
15. ΠΟΤΑΜΙ

ΣΤ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
2. ΔΕΝΕΙΑ
3. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
4. ΜΑΜΜΑΡΗ
5. ΜΕΝΙΚΟ
6. ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ

Ζ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (ΣΟΛΕΑΣ)
2. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΟΛΕΑΣ)
3. ΓΑΛΑΤΑ
4. ΕΥΡΥΧΟΥ
5. ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
6. ΚΑΛΙΑΝΑ
7. ΚΑΤΥΔΑΤΑ
8. ΚΟΡΑΚΟΥ
9. ΚΟΥΡΔΑΛΙ
10. ΛΗΝΟΥ
11. ΣΙΝΑΟΡΟΣ
12. ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
13. ΣΠΗΛΙΑ (ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
14. ΤΕΜΒΡΙΑ
15. ΦΛΑΣΟΥ

Η. Σύμπλεγμα:

1. ΓΕΡΑΚΙΕΣ
2. ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΣ
4. ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ
5. ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ
6. ΟΙΚΟΣ
7. ΠΕΔΟΥΛΑΣ
8. ΤΣΑΚΙΣΤΡΑ

Θ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤΙΛΛΙΡΙΑΣ)
2. ΑΛΕΥΓΑ
3. ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ
4. ΜΟΣΦΙΛΙ
5. ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ
6. ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ
7. ΠΗΓΕΝΙΑ
8. ΣΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥ ΑΠΠΗ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Α. Σύμπλεγμα:

1. ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ
2. ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
3. ΟΡΜΙΔΕΙΑ

Β. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ
2. ΑΛΑΜΙΝΟΣ
3. ΑΛΕΘΡΙΚΟ
4. ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ
5. ΑΠΛΑΝΤΑ
6. ΚΙΒΙΣΙΛΙ
7. ΚΛΑΥΔΙΑ 
8. ΚΟΦΙΝΟΥ
9. ΜΑΖΩΤΟΣ
10. ΜΕΝΟΓΕΙΑ
11. ΣΟΦΤΑΔΕΣ

Γ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
2. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
3. ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ
4. ΠΥΡΓΑ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
5. ΨΕΥΔΑΣ

Δ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ
2. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ
3. ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ
4. ΜΕΛΙΝΗ
5. ΟΔΟΥ
6. ΟΡΑ

Ε. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
2. ΖΥΓΙ
3. ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
4. ΜΑΡΙ
5. ΜΑΡΩΝΙ
6. ΤΟΧΝΗ
7. ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
8. ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Α. Σύμπλεγμα:

1. ΑΣΓΑΤΑ
2. ΒΑΣΑ (ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ)
3. ΒΙΚΛΑ
4. ΚΕΛΛΑΚΙ
5. ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ
6. ΜΟΝΗ
7. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
8. ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
9. ΠΡΑΣΤΙΟ (ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ) 
10. ΠΥΡΓΟΣ
11. ΣΑΝΙΔΑ

Β. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΑΚΑΠΝΟΥ
4. ΑΡΑΚΑΠΑΣ
5. ΔΙΕΡΩΝΑ
6. ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ
7. ΖΩΟΠΗΓΗ
8. ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
9. ΚΛΩΝΑΡΙ
10. ΛΟΥΒΑΡΑΣ
11. ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ

Γ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΨΙΟΥ
2. ΓΕΡΑΣΑ
3. ΠΑΛΟΔΕΙΑ
4. ΠΑΡΑΜΥΘΑ
5. ΣΠΙΤΑΛΙ
6. ΦΑΣΟΥΛΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

Δ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
2. ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
3. ΑΛΑΣΣΑ
4. ΑΠΕΣΙΑ
5. ΔΩΡΟΣ
6. ΚΑΠΗΛΕΙΟ
7. ΚΟΡΦΗ
8. ΛΑΝΕΙΑ
9. ΛΙΜΝΑΤΗΣ
10. ΜΟΝΑΓΡΙ
11. ΣΙΛΙΚΟΥ
12. ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ

Ε. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΑΛΕΚΤΟΡΑ
3. ΑΝΩΓΥΡΑ
4. ΑΥΔΗΜΟΥ
5. ΠΑΡΑΜΑΛΙ
6. ΠΙΣΣΟΥΡΙ
7. ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ
8. ΠΡΑΣΤΙΟ (ΑΥΔΗΜΟΥ)

ΣΤ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
2. ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ
3. ΑΡΣΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
4. ΒΑΣΑ (ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ)
5. ΒΟΥΝΙ
6. ΓΕΡΟΒΑΣΑ 
7. ΔΟΡΑ
8. ΚΑΤΩ ΚΙΒΙΔΕΣ
9. ΚΙΣΣΟΥΣΑ
10. ΛΟΦΟΥ
11. ΜΑΛΙΑ
12. ΟΜΟΔΟΣ
13. ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ 
14. ΠΑΧΝΑ
15. ΠΟΤΑΜΙΟΥ
16. ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ

Ζ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ
3. ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ 
4. ΚΟΙΛΑΝΙ
5. ΚΟΥΚΑ
6. ΛΕΜΙΘΟΥ
7. ΜΑΝΔΡΙΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
8. ΜΟΝΙΑΤΗΣ
9. ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ
10. ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΕΣ
11. ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ
12. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
13. ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ
14. ΤΡΟΟΔΟΣ
15. ΦΟΙΝΙ

Η. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ)
3. ΑΓΡΙΔΙΑ
4. ΑΓΡΟΣ
5. ΑΜΙΑΝΤΟΣ
6. ΔΥΜΕΣ
7. ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ 
8. ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ
9. ΠΕΛΕΝΔΡΙ
10. ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ
11. ΧΑΝΔΡΙΑ

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Α. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
2. ΓΟΥΔΙ
3. ΕΥΡΕΤΟΥ
4. ΖΑΧΑΡΙΑ
5. ΚΑΡΑΜΟΥΛΛΗΔΕΣ
6. ΚΙΟΣ 
7. ΚΥΝΟΥΣΑ
8. ΛΙΒΑΔΙ
9. ΛΟΥΚΡΟΥΝΟΥ 
10. ΛΥΣΟΣ
11. ΜΕΛΑΔΕΙΑ
12. ΜΕΛΑΝΔΡΑ
13. ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (ΠΑΦΟΥ)
14. ΣΑΡΑΜΑ
15. ΣΚΟΥΛΛΗ
16. ΣΤΕΝΗ
17. ΤΡΙΜΙΘΟΥΣΑ
18. ΦΙΛΟΥΣΑ (ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ)
19. ΧΟΛΗ

Β. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ
2. ΑΝΑΔΙΟΥ
3. ΓΙΟΛΟΥ
4. ΔΡΥΜΟΥ
5. ΔΡΥΝΙΑ
6. ΘΕΛΕΤΡΑ
7. ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ-ΜΕΛΑΜΙΟΥ
8. ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ 
9. ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ
10. ΛΑΣΑ
11. ΜΗΛΙΑ (ΠΑΦΟΥ)
12. ΜΗΛΙΟΥ 
13. ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ
14. ΠΟΛΕΜΙ
15. ΣΙΜΟΥ
16. ΣΤΡΟΥΜΠΙ
17. ΦΥΤΗ
18. ΨΑΘΙ

Γ. Σύμπλεγμα:

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΠΑΦΟΥ)
2. ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ
3. ΚΟΥΡΔΑΚΑ
4. ΛΕΜΩΝΑ
5. ΛΕΤΥΜΒΟΥ
6. ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ
7. ΠΙΤΑΡΓΟΥ
8. ΤΣΑΔΑ
9. ΦΑΛΕΙΑ
10. ΧΟΥΛΟΥ

Δ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ)
2. ΑΜΑΡΓΕΤΗ
3. ΑΞΥΛΟΥ
4. ΑΣΠΡΟΓΙΑ
5. ΒΡΕΤΣΙΑ
6. ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ
7. ΕΛΕΔΙΟ
8. ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ
9. ΛΑΠΗΘΟΥ
10.ΜΑΜΟΥΝΤΑΛΗ
11. ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 
12. ΠΕΝΤΑΛΙΑ
13. ΣΤΑΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ε. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΑΦΟΥ)
2. ΑΝΑΡΙΤΑ
3. ΚΟΥΚΛΙΑ (ΠΑΦΟΥ)
4. ΜΑΝΔΡΙΑ (ΠΑΦΟΥ)
5. ΜΟΥΣΕΡΕ
6. ΝΑΤΑ 
7. ΠΑΝΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ

ΣΤ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΡΜΟΥ 
2. ΚΟΙΛΗ
3. ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ
4. ΜΕΣΟΓΗ
5. ΤΑΛΑ 
6. ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ

Ζ. Σύμπλεγμα:

1. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΦΟΥ)
2. ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΦΟΥ)
3. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΦΟΥ)
4. ΑΡΜΙΝΟΥ
5. ΚΕΔΑΡΕΣ
6. ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ
7. ΚΙΔΑΣΙ
8. ΜΑΜΩΝΙΑ
9. ΜΑΡΩΝΑΣ
10. ΜΕΣΑΝΑ
11.ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ
12. ΠΡΑΙΤΩΡΙ
13. ΠΡΑΣΤΙΟ (ΠΑΦΟΥ)
14. ΣΑΛΑΜΙΟΥ
15. ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ
17. ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ
18. ΦΑΣΟΥΛΑ (ΠΑΦΟΥ)
19. ΦΙΛΟΥΣΑ (ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ)
20. ΧΟΛΕΤΡΙΑ

Η. Σύμπλεγμα:

1. ΕΜΠΑ 
2. ΛΕΜΠΑ
3. ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Σημείωση
3 του Ν. 50(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 50(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 50(Ι)/2015] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημείωση
4 του Ν. 22(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 22(Ι)/2018

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 22(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2018.