ΜΕΡΟΣ XVII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Υφιστάμενες άδειες λειτουργίας θεωρούνται άδειες δυνάμει του παρόντος Νόμου

45. [Διαγράφηκε]
Άδειες λειτουργίας

45Α. [Διαγράφηκε]
Συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο

46. [Διαγράφηκε]
Παράταση της προθεσμίας για συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο

47. Αν για σκοπούς προσαρμογής ΑΠΙ με τον παρόντα Νόμο σύμφωνα με το άρθρο 46 επιβάλλεται η πώληση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού ή η ανάκληση ορισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρατείνει την προς θεραπεία της κατάστασης προβλεπόμενη ανώτατη περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη αν ικανοποιηθεί ότι η διάθεση στοιχείων ενεργητικού ή η ανάκληση των πιστωτικών διευκολύνσεων εντός της ορισμένης περιόδου θα επέφερε ουσιαστικές ζημιές για το ΑΠΙ ή τους πελάτες του.

Πεδίο εφαρμογής υφιστάμενων κανονισμών ή οδηγιών

47Α. Κανονισμοί, οδηγίες ή άλλες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου προς τις τράπεζες ισχύουν και εφαρμόζονται και για ΣΠΙ, στην έκταση που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών

47Β.-(1) Οι μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, που υφίστανται ήδη κατά την  27η Ιουνίου 2019, υποβάλλουν αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ έως την 28η Ιουνίου 2021, και, σε περίπτωση που χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν υποβάλει αίτηση για έγκριση έως την 28η Ιουνίου 2021, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4Γ(6).

(2) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει όλες τις αναγκαίες εποπτικές εξουσίες που της ανατίθενται μέσω του παρόντος Νόμου σε σχέση με τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ για τους σκοπούς της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.

Κατάργηση

48. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμος καταργείται.

Ερμηνευτική διάταξη

49.  Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε «Κεντρική Τράπεζα» υπό την ιδιότητά της ως αρχής αναδιοργάνωσης ως αυτή καθορίζετο στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 ως είχε προ της τροποποίησής του με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2013, αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Αρχή Εξυγίανσης» ως αυτή καθορίζεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 ως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2013.