Άδειες λειτουργίας

45Α.-(1) Οι άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Μέρους VIA των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου από την Κεντρική Τράπεζα και υπάγονται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ανακαλέσει κάθε ισχύουσα άδεια που ρυθμίζεται από το παρόν εδάφιο.

(2) Οποιοιδήποτε όροι έχουν επιβληθεί σε άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρούνται όροι που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, μεταβληθούν ή ανακληθούν από την Κεντρική Τράπεζα.

(3) ΣΠΙ του οποίου η άδεια λειτουργίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν δύναται να εγκαταστήσει υποκατάστημα και να παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες σε άλλο κράτος-μέλος δυνάμει του άρθρου 10Γ πριν την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα.