Πεδίο εφαρμογής υφιστάμενων κανονισμών ή οδηγιών

47Α. Κανονισμοί, οδηγίες ή άλλες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου προς τις τράπεζες ισχύουν και εφαρμόζονται και για ΣΠΙ, στην έκταση που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.