Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών

47Β.-(1) Οι μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και οι μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, που υφίστανται ήδη κατά την  27η Ιουνίου 2019, υποβάλλουν αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ έως την 28η Ιουνίου 2021, και, σε περίπτωση που χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών δεν υποβάλει αίτηση για έγκριση έως την 28η Ιουνίου 2021, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4Γ(6).

(2) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η οποία προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει όλες τις αναγκαίες εποπτικές εξουσίες που της ανατίθενται μέσω του παρόντος Νόμου σε σχέση με τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών ή τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ για τους σκοπούς της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση.