Κατάργηση

48. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμος καταργείται.