Μεταβατικές διατάξεις για απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

47Β.-(1) Το παρόν άρθρο τροποποιεί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22B για μεταβατική περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 ως ακολούθως:

(α) έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, υπολογισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(β) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, υπολογισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· και

(γ) για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία, υπολογισμένων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2)  Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) τίθενται αναδρομικά σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016 και οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) τίθενται αναδρομικά σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.