Παράταση της προθεσμίας για συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο

47. Αν για σκοπούς προσαρμογής ΑΠΙ με τον παρόντα Νόμο σύμφωνα με το άρθρο 46 επιβάλλεται η πώληση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού ή η ανάκληση ορισμένων πιστωτικών διευκολύνσεων η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρατείνει την προς θεραπεία της κατάστασης προβλεπόμενη ανώτατη περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη αν ικανοποιηθεί ότι η διάθεση στοιχείων ενεργητικού ή η ανάκληση των πιστωτικών διευκολύνσεων εντός της ορισμένης περιόδου θα επέφερε ουσιαστικές ζημιές για το ΑΠΙ ή τους πελάτες του.