Συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο

46.-(1) Τράπεζα η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκούσε εργασίες που απαγορεύονται από τον παρόντα Νόμο ή κατείχε ορισμένα στοιχεία ενεργητικού καθ' υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 έως 15 ή της οποίας το πληρωθέν αρχικό κεφάλαιο ήταν κατώτερο του ελάχιστου ορίου που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 οφείλει όπως, εντός τριών μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ειδοποιήσει την Κεντρική Τράπεζα για την πιο πάνω κατάσταση της και η Κεντρική Τράπεζα οφείλει όπως κατόπιν συσκέψεως με την ενδιαφερόμενη τράπεζα, θέσει χρονικά όρια για θεραπεία της κατάστασης και η μέγιστη περίοδος ή περίοδοι για θεραπεία της κατάστασης δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνουν τα τρία έτη από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καμιά τράπεζα δε θα ασκεί οποιεσδήποτε εργασίες που απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οι οποίες θα επέφεραν κατοχή ορισμένων στοιχείων ενεργητικού καθ' υπέρβαση των ορίων που προνοούνται στον παρόντα Νόμο ή οι οποίες θα επέφεραν επαύξηση των καθ' υπέρβαση των εν λόγω ορίων κατεχόμενων στοιχείων ενεργητικού.