Συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο

46.(1) Τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου παρουσιάζει υπερβάσεις των ορίων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (η) έως (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, οφείλει όπως εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα για την πιο πάνω κατάσταση του και η Κεντρική Τράπεζα οφείλει όπως κατόπιν συσκέψεως με την τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία θέσει χρονικά όρια ή άλλους όρους ήθελε κρίνει σκόπιμους για θεραπεία της κατάστασης και η μέγιστη περίοδος για θεραπεία της κατάστασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14 εφαρμόζονται από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και τα ΑΠΙ που συστάθηκαν δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου από τη 1η Ιανουαρίου 2017.