Ερμηνευτική διάταξη

49.  Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε «Κεντρική Τράπεζα» υπό την ιδιότητά της ως αρχής εξυγίανσης ως αυτή καθορίζετο στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 ως είχε προ της τροποποίησής του με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2013, αντικαθίσταται από την αναφορά σε «Αρχή Εξυγίανσης» ως αυτή καθορίζεται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 ως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2013.