Πεδίο εφαρμογής

50. Οι διατάξεις των άρθρων 51 έως 56 ισχύουν από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή απαίτηση κάλυψης της ρευστότητας σύμφωνα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Άρθρου 460 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.