Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

51.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί από πιστωτικό ίδρυμα κράτους-μέλους, που έχει υποκατάστημα στην Δημοκρατία, να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση για τις δραστηριότητες που ασκούνται στη  Δημοκρατία.

(2) Οι εκθέσεις αυτές ζητούνται μόνον για ενημερωτικούς ή στατιστικούς σκοπούς, για την εφαρμογή του Άρθρου 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ή για σκοπούς εποπτείας σύμφωνα με τα Άρθρα 40 έως 48 της εν λόγω Οδηγίας και υπόκεινται στην τήρηση απαιτήσεων επαγγελματικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές που προβλέπονται στο Άρθρο 53, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται ως κράτος-μέλος υποδοχής ιδίως να απαιτεί πληροφορίες από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προκειμένου να μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον ένα υποκατάστημα είναι σημαντικό σύμφωνα με το Άρθρο 51, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.