Μέτρα λαμβανόμενα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης σε σχέση με δραστηριότητες ασκούμενες στη Δημοκρατία ως κράτος-μέλος υποδοχής

52-(1) Εάν η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, με βάση πληροφορίες που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης δυνάμει του Άρθρου 50 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις σε σχέση με τις δραστηριότητες που ασκεί στη Δημοκρατία, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης προκειμένου να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα:

(α) το πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή προς τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή τις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές ή εγκύκλιους επιστολές,

(β) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το πιστωτικό ίδρυμα να μην συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή προς τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή τις δυνάμει αυτών εκδιδόμενες οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές ή εγκύκλιους επιστολές.

(2) Εάν η Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης δεν εκπλήρωσαν ή δεν θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ήτοι τη λήψη κατάλληλων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος ως προς τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013, δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδρομή της σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα ως η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης εάν λάβει από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους όπου ΑΠΙ διαθέτει υποκατάστημα πληροφορίες σε σχέση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51, λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το υπό αναφορά ΑΠΙ θα διορθώσει τη μη συμμόρφωσή του ή θα λάβει μέτρα αποτροπής του κινδύνου μη συμμόρφωσης.  Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί τα εν λόγω μέτρα χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής.