Προληπτικά μέτρα

53.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 41 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής δύναται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ενόσω εκκρεμεί η λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης ή μέτρων αναδιοργάνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για προστασία από ενδεχόμενη χρηματοοικονομική αστάθεια που θα απειλούσε σοβαρά τα συλλογικά συμφέροντα των καταθετών, των επενδυτών και των πελατών στη Δημοκρατία.

(2)(α) Οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του εδαφίου (1) είναι αναλογικά προς τον σκοπό τους να προστατεύσουν από χρηματοοικονομική αστάθεια που ενδεχομένως θα απειλούσε σοβαρά τα συλλογικά συμφέροντα των καταθετών, των επενδυτών και των πελατών στη Δημοκρατία. Στα προληπτικά μέτρα αυτά δύναται να περιλαμβάνεται η αναστολή πληρωμών.

(β) Τα προληπτικά μέτρα δεν δύναται να οδηγούν σε προνομιακή μεταχείριση των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία έναντι των πιστωτών του πιστωτικού ιδρύματος σε άλλα κράτη-μέλη.

(3) Τα τυχόν ληφθέντα δυνάμει του εδαφίου (1) προληπτικά μέτρα παύουν να ισχύουν μόλις οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης λάβουν μέτρα αναδιοργάνωσης δυνάμει του Άρθρου 3 της προαναφερόμενης Οδηγίας 2001/24/ΕΚ.

(4) H Κεντρική Τράπεζα αίρει τα προληπτικά μέτρα μόλις θεωρήσει ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου βάσει του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, εκτός εάν παύσουν να ισχύουν σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου.

(5) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή, την ΕΑΤ και τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών προέλευσης καθώς και τις άλλες επηρεαζόμενες αρμόδιες αρχές για τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει δυνάμει του εδαφίου (1).

(6) Εάν η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης ή ως οποιαδήποτε άλλη επηρεαζόμενη αρχή έχει αντιρρήσεις ως προς προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν από την αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδρομή της σύμφωνα με το Άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.