Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Κεντρικής Τράπεζας ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους προέλευσης και ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής

54.-(1) Η προληπτική εποπτεία επί των ΑΠΙ που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία, η οποία καλύπτει και τις βάσει των άρθρων 10Γ και 10Γδις του παρόντος Νόμου δραστηριότητές τους, ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ που απονέμουν αρμοδιότητα στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής.

(2) Η προληπτική εποπτεία επί των υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής ή ως αρμόδια αρχή αδειοδότησης ΑΠΙ που εδρεύει σε τρίτη χώρα ως η αρμοδιότητα αυτή απονέμεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Το εδάφιο (1) δεν θίγει την αρμοδιότητα της Κεντρικής Τράπεζας για εποπτεία σε ενοποιημένη βάση.

(4) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής δεν επιτρέπουν άνιση ή περιοριστική μεταχείριση έναντι υποκαταστήματος βάσει του γεγονότος ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος.