Υφιστάμενες άδειες λειτουργίας θεωρούνται άδειες δυνάμει του παρόντος Νόμου

45. [Διαγράφηκε]