Υφιστάμενες άδειες λειτουργίας θεωρούνται άδειες δυνάμει του παρόντος Νόμου

45.-(1) Όλες οι άδειες ΑΠΙ που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμου οι οποίες ίσχυαν αμέσως πριν τη θέσπιση του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι είναι άδειες που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιοιδήποτε όροι έχουν επιβληθεί σε τραπεζική άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρούνται όροι που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, μεταβληθούν ή ανακληθούν.