Υφιστάμενες άδειες θεωρούνται άδειες δυνάμει του παρόντος Νόμου

45.-(1) Όλες οι άδειες τραπεζών που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών (Προσωρινοί Περιορισμοί) Νόμου οι οποίες ίσχυαν αμέσως πριν τη θέσπιση του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι είναι άδειες που εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)Οποιοιδήποτε όροι έχουν επιβληθεί σε τραπεζική άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θεωρούνται όροι που έχουν επιβληθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρις ότου τροποποιηθούν, μεταβληθούν ή ανακληθούν.