ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η κυριότητα και ο έλεγχος όλων των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών στη Δημοκρατία περιέρχεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά, που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβάνουν και όσα μεταλλεύματα και λατομικά υλικά βρίσκονται στο υπέδαφος των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της και στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη.

(2) Η κυριότητα μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών εντός, πάνω ή κάτω από οποιαδήποτε γη η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που ορίζονται στο χωρομετρικό χάρτη που υπογράφεται από το Διευθυντή και κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, περιέρχεται στον ιδιοκτήτη της γης.

(3) Τα δικαιώματα της Δημοκρατίας στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, ασκούνται σε συνάρτηση με τα δικαιώματα στην κυριότητα και στον έλεγχο των μεταλλευμάτων και των λατομικών υλικών που βρίσκονται στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της.

(4) Καμιά αίτηση για χορήγηση άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή προνομίου λατομείου στα χωρικά ύδατα, στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας  δε γίνεται δεκτή, εκτός εάν η αίτηση αυτή υποβληθεί μετά από σχετική γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία επιτρέπει κάτι τέτοιο.

(5) Στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (4) καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Ο τύπος της αίτησης που δύναται να υποβληθεί∙

(β) ο χρόνος, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης, κατά τον οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(γ) η περιοχή για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(δ) το είδος του μεταλλεύματος ή του λατομικού υλικού για το οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων∙

(ε) τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι αιτητές∙

(στ) τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών∙

(ζ) οι προϋποθέσεις και οι όροι, πέραν των  συνηθισμένων, υπό τους οποίους θα χορηγηθεί η άδεια επισκόπησης, η μεταλλευτική μίσθωση, ή το προνόμιο λατομείου∙

(η) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή απαιτήσεις πηγάζουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(6) Για τους σκοπούς των εδαφίων (4) και (5), οποιαδήποτε άδεια επισκόπησης, μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο λατομείου δύναται να χορηγηθεί μόνο όταν ο αιτητής έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων θετική γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Απαγόρευση επισκόπησης, μετάλλευσης ή λατόμησης

5. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει οποιαδήποτε επισκόπηση, μετάλλευση ή λατόμηση σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ορυκτέλαια κλπ.

6. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν ερμηνεύεται με τρόπο που να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα για επισκόπηση ή για μετάλλευση οποιουδήποτε ορυκτέλαιου.

Κάτοχος άδειας επισκόπησης κλπ. μη κάτοικος της Δημοκρατίας

7.-(1) Όταν ο κάτοχος άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, είναι πρόσωπο που δεν διαμένει προσωπικά στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν έχει το κεντρικό της γραφείο στη Δημοκρατία, ο κάτοχος αυτός διορίζει και έχει πάντοτε πληρεξούσιο κάτοικο της Δημοκρατίας με πλήρεις εξουσίες για να εκπροσωπεί τον κάτοχο σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την άδεια ή τη μίσθωση του εκτός από την παράδοση της και, το συντομότερο δυνατό μετά το διορισμό αυτό ή οποιαδήποτε αλλαγή στο διορισμό αυτό, αποστέλλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων αντίγραφο του πληρεξουσίου και οποιουδήποτε εγγράφου με το οποίο το πληρεξούσιο αυτό αλλάσσει.

(2) Αν ο κάτοχος άδειας, προνομίου ή μίσθωσης, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, παραλείπει είτε να διορίσει πληρεξούσιο είτε να χορηγήσει επαρκείς εξουσίες στον πληρεξούσιο όπως προνοείται στο εδάφιο (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύσει τη συνέχιση της επισκόπησης, της λατόμησης ή μετάλλευσης στην περιοχή που καλύπτεται από την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση.

(3) Αν δεν παραλειφθεί από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων κανένα αντίγραφο έγκυρου πληρεξούσιου, που να χορηγεί επαρκείς εξουσίες στον πληρεξούσιο, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με περαιτέρω ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ανακαλεί την άδεια, το προνόμιο ή τη μίσθωση.

Σχέδια επισκόπησης, μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών

8. Κάθε κάτοχος άδειας ερευνών, μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου τηρεί πάντοτε ακριβή σχέδια όλων των επισκοπήσεων, μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών που διεξάγονται, και ακριβή στοιχεία όλων των μεταλλευτικών αξιών που ανευρέθηκαν, και των υπολογιζόμενων μεταλλευτικών αποθεμάτων, στην περιοχή της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου του, και παρέχει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων όταν το ζητήσει, αντίγραφα τέτοιων σχεδίων και αρχείων.

Κεφάλαιο

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από αιτητή για άδεια επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου να υποβάλει οποιεσδήποτε σχετικές τεχνοοικονομικές και/ή περιβαλλοντικές μελέτες και να αποδείξει προς ικανοποίηση του ότι διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να εξασφαλίσει την πρέπουσα επισκόπηση, ανάπτυξη ή εργασία ανάλογα με την περίπτωση, της περιοχής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση και δύναται να απαιτήσει από τον αιτητή να παράσχει τραπεζική εγγύηση για τέτοιο ποσό όπως δυνατό να αποφασιστεί.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει όπως υποβληθούν για πληροφορία του οποιεσδήποτε εκθέσεις για την περιοχή μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου που συντάσσονται από ερευνητές, μισθωτές ή μηχανικούς.

(3) Αν πρόσωπο παραλείψει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση, που επιβλήθηκε βάσει του εδαφίου (2) υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί η παράλειψη.

Προαπαιτούμενη πολεοδομική άδεια για μεταλλευτικές μισθώσεις ή λατομικά προνόμια

9Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμιά αίτηση για παραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης ή λατομικού προνομίου σε οποιαδήποτε περιοχή δεν γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός αν ο αιτητής έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύουσα πολεοδομική άδεια αναφορικά με την αιτούμενη μεταλλευτική μίσθωση ή/το λατομικό προνόμιο εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ανεξάρτητα από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, αναφορικά με οποιαδήποτε ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης καμιά αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου δεν γίνεται δεκτή για εξέταση από την Πολεοδομική Αρχή, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εξασφαλίσει και προσκομίσει μαζί με την αίτησή του ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας του αιτητή για την εν λόγω ανάπτυξη στην υπό αίτηση περιοχή, το οποίο δύναται να εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης υποβαλλόμενης και εξεταζόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποβολή και εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση μεταλλευτικών μισθώσεων και λατομικών προνομίων:

Νοείται ότι η μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο συγκεκριμένης ελεύθερης περιοχής μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, για την οποία χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια, δύναται να χορηγηθεί μόνο στον κάτοχο του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας δε δύναται να μεταβιβάζεται.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, καμία αίτηση για παραχώρηση πιστοποιητικού καταλληλότητας δε γίνεται δεκτή για εξέταση, εκτός εάν προηγηθεί δημοσίευση γνωστοποίησης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία  καθορίζεται η χρονική περίοδος για την οποία επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για συγκεκριμένη ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, καθώς και ο αριθμός των πιστοποιητικών καταλληλότητας που δύνανται να παραχωρηθούν για την εν λόγω περιοχή, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των μεταλλείων ή των λατομείων που καθορίζεται εκάστοτε με βάση μελέτη που εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο, κατά τη διαδικασία κήρυξης της περιοχής σε μεταλλευτική ή λατομική ζώνη:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που στη γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζονται πέραν του ενός πιστοποιητικού καταλληλότητας, οι περιοχές που ορίζονται για κάθε πιστοποιητικό πρέπει να είναι διακριτές και μη επικαλυπτόμενες:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ικανοποιείται από τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ή από τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους αιτητές, δύναται με νέα γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ακυρώσει τη διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού ή πιστοποιητικών καταλληλότητας και να επανέλθει αργότερα, κατά την κρίση του, με νέα γνωστοποίηση ως προαναφέρεται.

(γ) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται, όταν η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη λατομείου απαιτείται για τις ανάγκες υφιστάμενης άδειας που χορηγήθηκε, δυνάμει των διατάξεων του περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) Νόμου ή, απαιτείται για τις ανάγκες τροποποίησης τέτοιας άδειας.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης” σημαίνει περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης, η οποία δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε σε ισχύ άδεια ή παραχώρηση δοθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι μια περιοχή δε θεωρείται ελεύθερη, όταν αναφορικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη σ΄ αυτήν μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο ή αντίστοιχη πολεοδομική άδεια εκκρεμεί οποιαδήποτε σχετική αίτηση ανανέωσής της, έστω και αν εν τω μεταξύ η ισχύς αυτής έχει εκπνεύσει.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης ή τερματισμού πολεοδομικής άδειας με βάση την οποία παραχωρήθηκε ή ανανεώθηκε μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο, τερματίζεται αυτόματα και η εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον των κατόχων τους, η οποία ήδη έχει προκύψει.

Γαίες που αποκλείονται από επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμηση

10.-(1) Καμιά επισκόπηση, μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο που χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή ερευνητικών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών πάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες γαίες ή την τοποθέτηση οροσήμων πάνω σε αυτές, ή την κατοχή τους:

(α) γη που ξεχωρίστηκε ή χρησιμοποιήθηκε, απαλλοτριώθηκε ή αφιερώθηκε για οποιοδήποτε δημόσιο σκοπό, εκτός με την συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(β) ιδιωτική γη εκτός με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη·

(γ) γη που χρησιμοποιείται ως Κυβερνητικός σταθμός, αγορά, τόπος ταφής ή νεκροταφείο ή γη που κατανεμήθηκε για οποιοδήποτε σιδηρόδρομο ή που βρίσκεται εντός εκατόν υαρδών από οποιοδήποτε σιδηρόδρομο εκτός με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να επιβάλει·

(δ) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών από οποιοδήποτε Κυβερνητικό ή δημόσιο κτίριο, δεξαμενή, φράγμα ή δημόσιος δρόμος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει·

(ε) γη που είναι το οικόπεδο, ή βρίσκεται εντός πενήντα υαρδών, από οποιοδήποτε κτίριο χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του κτιρίου:

Νοείται ότι, εάν η συγκατάθεση που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου (β) δεν παρέχεται χωρίς εύλογη αιτία ή είναι αδύνατο ή μη πρακτικό να ληφθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 ή του άρθρου 26, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η συναίνεση που απαιτείται βάσει της παραγράφου (ε) δεν παραχωρήθηκε χωρίς εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τον κάτοχο της άδειας, της μίσθωσης ή του προνομίου να διεξαγάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή μέσα σε οποιαδήποτε τέτοια γη υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε επιβάλει.

(2) Πρόσωπο που διεξάγει ερευνητικές, μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες επάνω ή κάτω από οποιεσδήποτε γαίες που ορίζονται στο εδάφιο (1) χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση ή εξουσιοδότηση είναι ένοχο αδικήματος.

Δικαιώματα εκμετάλλευσης

11. Όλα τα μεταλλεύματα ή λατομικά υλικά που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επισκοπικής, μεταλλευτικής, λατομικής ή άλλης εξορυκτικής εργασίας ή τα προϊόντα τους, καθώς και οποιαδήποτε προϊόντα παράγονται εντός περιοχής στην οποία χορηγήθηκε μεταλλευτική μίσθωση από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό υπόκεινται σε τέτοια δικαιώματα όπως δυνατό να καθοριστεί:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται για οποιοδήποτε δείγμα μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού που πιστοποιείται από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων ότι εξάγεται αποκλειστικά προς το σκοπό ανάλυσης ή πειραμάτων ή ότι είναι επιστημονικό δείγμα και δεν υπερβαίνει την ποσότητα που κατά τη γνώμη του είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.